Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
N. Παππάς: Ζητούμενο
φθηνές και ποιοτικές τηλεπικοινωνίες
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . ΤΦ. :1.00E A.Φ. 5153 Τρίτη 30.01.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
εκ. ευρώ
Υπουργε
>>> Τελ.
ουλεύση για νεα
Τι κοστίζουν τα κινητά πολιτικής
ηγεσίας και συμβούλων
χρηματοδοτικά προ- | |
Μιλώντας με έλληνες εκθέτες στην έκθεση
Πώς πρέπει να σχεδιαστεί
τροπη θα παρουσιασει συνολικές ποτάσεις για τη νέα
γενιά χρηματοδοτικών προγραμματα)ν που εντασσονται
στο πο/υετες οημοσιονομικο
πλαίσιο για μετά το 2020, το
οποίο αποτελεί τον μαχοοτοόθεσμο προϋπολογισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι προτάσεις της Επιτροπής
θα σχεδιαστούν έτσι ώστε η
ΕΕ να μπορεί να παράγει
αποτελεσματα στα σημαντικοτερα ζητηματα, σε τομεις
οπου μπορει να επιτυχει πεοALPHA BANK
LC0οτερα από τα, ράτη-μέλη
θα πρέπει να γίνει πλήρης
αναδιοογανώση της φορολογίας των ακινήτων
όταν αυτά ενεργούν μεμονωμένα. Για τον σχοπό αυτό θα
α ιολογηθεί προσεκτικά τι
ειτούργησε ικανοποιητικά
στο παρε
ούσε να βελτιωθεί στο μέλλον
ALPHA
Η διαβούλευση, που έχει
ξεκινησει, αποτελεί αναπο- Για την συνοχή του χοινυνιχού ράσπιση του-βεβαίας υπό τους
σπαστο μέρος αυτής της δια- Ι συνόλου και για την λειτουργία όοος και μέσα στα όρια του
δικασίας και έχει ως στόχο των θεσμάν αλλά και για Συντάγματος- είναι καθοριστινα συ εντοωσει τις αποψεις ίδια την πορεια της οικονομιας κής σημασίας και για την ειτο Τ στ ατηγικη που πρεπει να ακο ουθή σει η Αθή να για να
όλων των ενδιαφερομένων ενα από τα π ο τα μετρα μους wer α των θεσμοη αλλα χαι για αξιοποιήσει το θετιχο διεθνες περιβάλ ον περιγράφει η τ α
σχετιχα με το πος θα α ιο- μπορέσουμε να γούμε από το την ιατην οκνομα ανέφερε τε α. Η σημασια του αποθέματος ρευστών διαθεσιμαν, της
ποιηθεί καλυτερα κάθε ευρώ πρόγραμμα που υπάρχει τώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
του προϋπολογισμού της ΕΕ, | θα πρέπει να είναι η πλήρης
Υπενθυμίζετα ότι έχουν ηδη αναδιοργάνοση της φοολογίας Οχ Παν τουλος αφού ανα -Το αποτυπωμα του ευνοιχου διαια εκθεση της για την
διε αχθεί παρόμοιες διαβου- των ακινήτων προς την έρθηκε στην αρνητιχή επιρροή διεθνους οικονο uxou περι- οικονομια.
λεύσεις με σκοπό την |κατεύθυνση που κινείται χαι του ΙΝΦΙΑ πάνω στην Ιδιοκ- βάλλοντος είναι ήδη οοτο
α 1040 ηση χρηματοδοτ χων στις άλλες Χρες της Ευροπα τησία χαι υπογράμμισε πως στην ε ελίξη της ελληνικης Η τελευταια, σημειώνει η
προγράμμάτων της ΕΕ που κής Ένωσης, δήλιοσε ο Πρόεδ -μέσα
καλύπτουν διάφορους τομείς ος της Δημοκρατίας Προκόπης; μετρο éx ταετο, διαβε αίωσε ότι
πολιτικής, κυρίως όσον Παυλόπουλος στο χαιρετισμό όλοιμαξί«θα καταφέρουμε να
αφορά τις επιδόσεις τους και του Ματά τη συνάντηση με τα επ p800υμε αυτή την αλλαγή
τις μελλοντικές προκλησεις, μέλη του ΔΣ της Πανελλήνιας στην φορολογία ταν ακίνητων, ζαγωγικη ουν αμικη
Οι αποψε που διατυπ σαν Ομοσπονδίας Ιδιοκτητων Αχι διότι είναι αναγκη για την ίδια ελονικης μεταποιησεως και στοτητος. Η πορεια αυτη
ρυθμίσεως του χρέους και των ιδιωτικοποιήσεων
στην κρίση αυτό ήταν ένα
οικονομίας και ειδικότερα τράπεζα, διευκολύνει την
στην πορεία των εισπρά- προσπάθεια σταδιακής επι
ξεων από τον τουρισμό, στην στροφής του Δημοσίου στις
της αγορές για άντληση ρευστη σταδιακή αποκλιμακωση των αποδοσεων των κρατιχών ομολόγων, επισημαίνει η Alpha Bank
επιβεβαιώθηκε απο τη
μεγαλη επιτυχια με την
διαφερου ενοι μέσω
μας την Οικονομία Όταν θα
μπορεσει ανά η ατομική ιδιοκτησία να λειτουργήσει ως
διχαίωμα πλήρος, η θετική
επιρροή και στην ίδια την Ουχονομία, θα είναι καθοριστικής
σημασίας», ανέφερε ο κ.Παυλπουλος.
νητων (ΠΟΜΙΔΑ) σ ο Προεδρικό Μ γαρο, όπως μεταδίδει το
AIIE.
θα λη4θούν υπόψη κατά την
τρέχουσα διαδικασία για το
μελλοντικό πολυετές δημοσιονομιχό πλαίσιο.
οποία ολοκληρώθηκε η ομοακή
Το δικαίωμα στην Ιδιοκτησία
είναι éνας από τους πιλάνες,
πραγματικά της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Και η υπεΑΛΦΑ 0,00% στην εβδομαBank, ύψους €500 εκατ.