Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
"Η ανακομιδή τών λειψάνων τού ίερομάρτυρος Ίγνατί
του αισθήματος
Ντοχον
εντο Ρούσ
Μακεδονιχ:
το δικό μου λάθ0e»
ταν κατανόηση καί διαχείριση του α σήματος
μές πολιτικής θα δούν σας χιτητέπανάλη
να τι
ιους κατα αΛυτρωτισμού
Ερευνα: 25,4% δεν θα καταβάλει ΕΝΦΙΑ το 2018
υς Γάλότιθάδισκολευθεϊνάτον κατα
ότίσέ ποσοστό49% έρετώμενοι
άλλο ή υποβάθμισις τών έκτιμ
Ανασ οπηση του τρόμου
ΣΕΛ 4
πού πέρασε Ξεφύλλισα λοπόν τό
2017 καί τρόμαξε! Ε δα αύτοκίνητα
στούς ΚΕντρικο, δρόμας τον μεγα
λουπόλεων άόρμουν μέ λύσσα έν
θά b δηλωθεϊ Κατά κάποιο τρόπο
μοιά ασάνέπιδημία πού 15απλά
Ton άπότήν Avrour στή Δύση καί
άπό τον Βορρά στό Νότο σαρώνει
έπαδή δέν f Epe Ο όμη νά μιλά , φορούσε γιά ένδυμα μιά προβιά, oepVE
τ σύντροφό του άπό τά μαλλιά καί
rpcayE ώμό τόν γείτονά του της δι
Διαβάστε τα άοθοα
"Ηρθαν στόνο μου
ανά καίξονάΕχει bTTOArTot 6, δια pivern γιά
καίστήν τηλεοπτική μας καθημερι