Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 -ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26972 ΕΤΟΣ 89ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Ανοιξε η συζήτηση για τις χρηματοδοτησεις της ΕΕ από το
2020 και μετά
χαρτονομίσματα
των 100 και 200
Το 2018, η Ενροπαϊκή Επιτροπή θα
γιατη
ρογράμμα
των που εντάσσονται στο πολυετές δη
μοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020,
το οποίο αποτελεί τον μαχΟΤΟόθεσμο
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενω
σης. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα
σχεδιαστούν έτσι ώστε η ΕΕ να μποοεί
να παράγει αποτελεσματα στα σημαντι
Για τον σκοπό αυτό θα αξιολ0γηθεί προσεχτικά τι λειτουργησε ικανοποι ητιχά
στο πα ελθον και τι θα μπορουσε να βελ
Περισσότερα Πλαστα χαρτο
νομίσματα το δεύτερο εξάμη
έα γενιά χ!ηματοδοτικών
χότερα ζητήματα, σε τομεις
που μπο εί
τιωθεί στο μέλλον.
να επιτύχει περισσότερα από τα κοάτη
μέλη όταν αυτά ενεργούν μεμονωμένα.
Η διαβούλευση, που έχει ξεχινήσει, αποτελεί αναπόσπαστο μέ
Περίπου 363.000 πλαστά τραπεζοΠρογράμματα για την Προώθηση
των εξαγω ιών και τη ν
Προσέλκυση επενδύσεων από την
Enterprise Greece
ρητάν από την
γραμμάτια ευρώ απ ο
2017, δηλαδή σημειωθηκε αύξηση κατά
9,7% συγχρτικά με το πρώτο εξάμηνο
ου 2017 και κατά 2,8% σε σχέση με το
δεύτερο εξίμηνο του 2016, αναφέρει η
Ευροπ αϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε
ανακοινωση της
αναπτνξιακή
τροχιά η
οικονομια
Αναγκη νια Βελτίωση της
εκτρονική σελίδα
του 007ανισμου
Ελλάδας στην παγκό
ανταΥωνιστικοτητας
υψηλής προστιθέμενης αξίας, χαθώς και
η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών σε υπάρχουσες αγορές και
Ο μέσος μηνιαίος μισθός (μαζί με
τις εισφορές των ε07αζομένων) διαμοφώνεται στο εννεάμηνο του 2017 σε
1.184 ευ?ώ (+0,5% από πέρυσι) και μαζί
με τις εισφορές των ε07οδοτών, σε 1.567
ευρά Στη βιομηχανία, ο JENA 3
χεδιαστείο ένα συνει Πριν το Πάσχα η
τικό πρόγραμμα βασι: Πρώτη δόση νια το
Παιδιου
δαι προοόληση, των υλοεπίδομα
1 Ιουν από το Πάσχα, εντός των τελευταίων ημερών του Μα τί θακαταβλη
θεί η δόση του νέου ενιαίου «επιδόμα
στρεφή προσανατ
έες δράσεις προθ ησης και προ ο
μόδιος φορέας για την προώθηση των ε
σμό χαθώς χαι η ένταξη νέων δράσεων
του συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της
λής κλάδων στους οποίους διαπρέπουν οι ξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσετίσει για εφέτος η Enterprise Greece, ao- που αφορά στη συμμετοχή της χώος
Βελτιωμένες προβλέψεις από τους
αναλυτές της ΕΚΤ νια ΑΕΠ και
πληθωρισμό
Ελληνικές επιχειρησεις έχει πραμμα
ων. Το προ ραμμα Ο σεων για το 2018,
στρατηγικής και της ενίσχυσης της εξω
στρέφειας της ελληνικής οικονομίας χαι
των ε Ληνιχων επιχειρησεων
το παιδιού για το 2018 Υπενθυμί εται
ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 καταβάλλεται πλέον το νέο ενιαίο «επίδομα
παιδιού», σύμφωνα με το άρθρο 214 του
Ενισχύεται ο κλάδος των καταναλωτιΌπως αναφέρεται σε σχετική αναχ
γορών στόχων. Συγκεχριμένα, προστέθη.
καν νέες δράσεις προώθησης και προβο
λής των κλάδων τεχνολογίας και καινοτομιας, δημιουργικής βιομηχανιας και ναυτι
λιαχού βιομηχανικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα θα συνεχιστείχαι το πρόγραμμα
προβολής και προώθησης των ελληνικών
οίνων στις τρίτες χώρες με την υποστηριξη
και συνεργασία της Εθνικής Διεπαγγελστις 15 Ιανουαρίου, ολοκληρώθηκε
η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21
γιατα οικογενειακά επιδόματα του έτους
Ίρος τα πάνω αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους αναφο!ικά με τον ΟΟμό α
νάπτυξης και τον πληθωρισμό της Ευ
ωζώνης για το 2018 και το 2019 οι επαγελματιες αναλυτες, που συμμετειχαν
στην ε!ευνα της Ευρωπαικης Κεντρικης
on al
) για το π!ώτο τρίμηνο του
Η μέση πρόβλεψη των αναλυτών για
τον ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ
της Ευρωζώνης είναι 2,3% για φέτος,
1,9% για το 2019 χαι 1,7% για το 2020
προ Λευ η αυτη ειναι υψηλοτερη Χατα υ,
και κατά 0.2 ποσοστιαίες
Ειδικά, για την α' δόση, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή Α21. Το νέο
οικογενειακό επίδομα θα χαταβάλλεται
πλέον ανά δίμηνο, δηλαδή θα πληρώνεται
Τράπεζας (ECB Survey of Pro
και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).

Τελευταία νέα από την εφημερίδα