Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική lavouapi
Ιανουαριου
Καδημερινη οικονομικη CIOiKN CGIhlepita Διακηρυαυν-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
nWS θα γίνεται η χορήγηση
του επιδόματ0s παιδιού
Ραγδαία.y
αύξηση των
αυλαστών
χαρτονομι- Τον καθορισμό της δημόσια ή ιδιωτικά.
διαδικασίας χορήγησης καθώς και στο μεταλυσμάτων
τείας των ΕΠΑΛ.
προβλέπει κοινήυπουργική απόφαση (ΚΥΑ) της
αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλλη.
γγύης Θ. Φωτίου και
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γεωρ.
γίου Χουλιαράκη, η
οποία δημοσιεύθηκε
Τα επιδόματα κατα
βάλλονται μόνο κατά το
χρόνο της διάρκειας
φοίτησής τους και, σε
καμία περίπτωση, πέραν
από τη συμπλήρωση του
24ου έτους της ηλικίας
αναφέρεται τατη εκπαίδευση περι.
χορή. λαμβάνονται και οι γαμών.
αιτών/υπόχρεος ή η ού.
καστική απόφαση την
Προκειμένου δε, για
έχουν την κύρια ή αποσχολές του δημοσίου.
ρτώμενα αν τατης η ανώτερης
την επιμέλεια των Τ
για ενήλικα τέκνα, εφό.
του επιδόματος
363.000
πλαστά τραπεζογραμτέκνα θεωρούνται:
επιμέλεια των τέκνω
τικές. Αστυνομίας, Ναυgeag και
τα αναγνωρισμένα ιδρύ
(α) Τα άγαμα
αποκλειστική ευθύνη
άτια ευρώ αποσύρ- που προέρχονται από τικού, κ
θηκαν
γάμο, φυσικά, θετά ή
λο εξάμηνο δεο-Ιδενυπερβαίνουντο 180 σΥ avamp ας67%και
Αίτηση-Υπεύθυνη Δή
λωση για τη χορήγη
ευθύνη δια(β) Τα τέκνα άγαμου
αιτών/υπόχρεος άγαμος
γν ρίσει με συμβολα .
ικαστικη απόφαση και
τερο εξάμηνο του δεν υπερβαίνουν το 1
τροφήςττέκνα άγαμου
τοου ropeo
ς ηλικίας του ή
στό αναπηρία
-Ο υπόχρεος υποβολογίας εισοδήματος
μέχρι τη συμπλή.
φοιτούν στη μέση εκ- ρωση του 24ου έτους πατέρα, εφόσον ο λής της δήλωση
της ηλικίας τους.
παίδευση. Ως ημέρα
θεωρείται η31η Δεκεμ.
γέννησης των τέκνων Ειδικές περιπτώσεις
Οι εργασιακοι
εξαρτώμενων τέκνων ,
κατέτος, a τηση υπε
τα ανωτέπληρούν ακά
ογραφικη απόφαση και
θυνη δήλωση Α21 δια τη
οι με τι s
βρίου του έτους γέννη
χορήγηση του επιδόμα.
τος Παιδιού, μέσω της
τα ανωτέρω ηλικιακά
έχει την επιμέλεια με δι.
Y Tai acva συζύγων
σε διάσταση, εφόσον ο
υψηλότερεs
τη μεγαλύτερη
εργαζομένων
όρια εξαρτώμενα θεω.
τέκνα από προηγούμενο.γάμο του
Τα τέκνα που έχουν
ιστοσελίδας του ΟΓΑ. Η
αίτηση επέχει θέση
υπεύθυνος
συμπληρώσειτο 18ο ρούνται
εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ
ή ΤΕΙ ή σε αναγνωριδηλωσης
ενός η και των δύο συζύγών, σε περίπτωση ty.
αιτών γονέας έχει μεδι.
του ν. 1599/1986 (Α' 75
σμένα κολέγια ή σε ΙΕΚ
καστική
απόφαση
στην Ελλάδα
| |ιρέσι" 640 εκ. ευρώ
από τα στεγαστικά
δάνεια
μορφώνεται η αγορα
στην Ελλάδα με του
μέσους μισθούς και
παρουσιάζει ο ΣΕΒ
Σελίδα 11