Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής-Νυ όλαος Καρ θάνος 1951-1974 Ίδιο
τήρια-Ε δότρ α Σταυρίδου L Στυλι
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2018
Περίοδος Β' (1974).
λλου 6880-11556 0,50 €
Έντονη συζήτηση για το θέμα
των διπλών μισθών προέδρων
Επιστολή Επιμελητηρίου
για τη ρύθμιση
Ο Δραμα 1986
| | φιλοξενεί την ΑΕΚ
οι ημι
προς ΑσφαλισΤι.ά
σήμερα στις 16:00
Ταμεία και δημόσιο
01πτοδρομές στο Δοξάτο
Ακόμα δεν τοποθετήθηκαν
Άγνωστου λε μα Πρόβλημα αποτελεί η κίνηση
παλλόμενου φαναριού οχημάτων μπροστά από
Κομματικά
Παιγνίδια
βουλή, τους βουλευΜελέτη 175.000 ευρώ για αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου
Του Ονόση Πολυμένη
ματα, ήτοι τους κτός
έρα της ονοματο%σίας τον Σκοταν
για το οοοιο πολλοί vovol pLow, άνοιξε
ΡΟΒΝΜΑΤΑ στην κίνηση πεζών και
1 ται στην περιοχή του γητέδου-Κρα.
, μετά από τη λετουργία στις αρχές
δια και ενώ όδει (ézpexc) να ομονοούν
του 2017, του
togaarn:'
κατακόρυφα την κίνηση
των πεζών κα
αναπατριοτικό φωλιάζει στις αύλακα; του
νοός, ενός Χάστο, α/ φυσικά adi06
από κάποιους που yvuprav, mou σημαί ει
προπονη σε, ενώ η λετουρ α του 5ου Γυμιασίου επί της οδού Ινοτ τούτου αλλά κα
των σούπερ μάρκετ που βροκο του στην ποριοχή, έχουν αυξήσα την κίνηση των οχημά.
Η είσοδος στο χώρο Του Υημτέδου «Κραχηδη»,
bet yiel πλέον oop πρόβλημα.
πουλήσουν
BelY ατην
μείωσε μεταξύ άλλων, ότι σως θα πρέπει να τοποθετη.
θούν κάποιες προειδοποητκές m οάδες στις δύο cobδους του περο ραγμένου χώρου του γητέδου-Κραχτίδη
ήκατοο παλλόμενο πρ0ciono ητο πορτοκαλί φανάρι
όπως αυτά που έχουν τοποθετηθεί σε σχολεία
φίσματος του 2015, κατά το οτοο
ΑΡΧΙΣΕ το ήλωμα θα μπορούσε να τον. Emorg, ενα σηαντικό να τονίσουμε ότι για το
πει κανείς! Ακόμα δεν τοποθετήθημαν τα οφουσκωτο» δεν υπάρχ. ο κατάλληλος χώρος στάθμευ.
κίτρνα παλλόμενα φανάρια, ουτε ένας σης αυτοκηπων
μήνας πέρασε καλά-καλά, και
ξεκίνησαν υπρίτες κλοτές. sm 1 της μείζονος
ραπαίους ΝΑΙ, διακηρύσσει ως emow
πόνοι φλας,διαδή, θαενργήσα
Το θ4a épepe στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ετυο φαλής
κ.Μλεκάνης, ο οποος ση.
καιεπί της οδού Ιουστοιαού.
Η ΔΕΚΠΟΤΑ θα προχωρήσει
σε έκτακτους διαχειριστικούς
ελένχους από το ,11 έως και το , 16
ΣΠατσουομεράσεις Τους
(Μεγίστη a poti) πράξει τα πρέ
Σαματείου ΑμεΑ Ν. Δρ μας
Αλήθευαη λόει μετά την μεγαλειώδη
στα αφτιά του, Μήπας ως «νας χώρα
, mom
διοργανώνουν |
zeo Kow ταπο λ
αδιαφοροι και Εθνολογικά;
-καταλογισμός 700.000 ευρώ στον πρώην πρόεδρο και υπαλλήλους της ΔΕΚΠΟΤΑ
-Τέθηκε θέμα προστασίας τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Οκ Τσί ρ ς ατά την συνάντηση της
δρι οργανωτές
700.000 στον πρώην πρόεδρο
της ΕκηΟΤΑ κ. Αναστάσιο ΧατΟ κυροϊδη για το έτος 2015,κοθύς και σε
λογο ΑυεΑ Δρόμος Αγωνιστές.
Από εδώ και στο εής
ομο pote με
ωση με τα κουμπαριά τον yotoow μας
Το θεμα épepe στην προ ημερησίος
τικού Συμβουλίου Δράμας το βράδυ
φαλής της μείζονος ανιτολίτευσης κ.
ΜΧάλης Μλε Soon ίος σημείωσε
ότ πρό επα για μια λυπηρή ε ΑΕ
"Χωρις να καταλογίζουμε ευθύνες σε
κανέναν". O erle4αλής της ηράτοτης εκδήλω σης, θα ενα η Οκονομολόγος MSc ANe, οπαιδεύτρα Ενη
ΔιοΟησης, κα. Κατερίνα Χατο δημητρίου.
πρόεδρος του Σματείου ΑμεΑ Ν. Δρόμας
κ. Δημήτρης Μπό κος στοΝευρο όπ λε
τουργεί πλέον ράρτηματου Σωματείου,
κάθε Τετάρτη από τις 9 το πρωί έως τη 1
το μεσημέρι, στο Επαρχείο κ.
καταλογισμός, δεν υπάρχει ούτε
λοΒροθηρία ούτε δόλος, ούτετι
λα, πολλές φορές για να
η τα Καλυ
πίστη οι υπάλλη
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
eEumpet0ouv ανάγκες, το έκα.
pomi 1 πολλές δαπάνες για τις οποίες έγνε
αναλάβουμε
πρυτοβουλία
Πάτκας-Μασμανίδης
Dr. Φίλιππος
Δεμιρόπουλος
που ar auto, upérve puno.
Όταν υπάρχου vervepuro.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
ου στό τρόη. Με μια πρώτη
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σάντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα