Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 876
Μια ώρα
Σάββατο 27-Κυριακή 28
Αριθμ. Φύλ
Τιμή 1,50 (μέ τό βιβλίο 4€)
μη μπορεί νά σηκώσει τόμαέσμημvbegpr
Zdepriv μητοπί έταιρέώνοχες κάρτηρητων
Αιάστασις xoovoής
Τσίτου-Καμμένου
Ζάεφ, άλλά και γιατί στήν Αθήνα δέν υπάρχει ποέτει ισχύ γιά να σημασει τό βάρος μιάς συμφωνίας. Νέες άπόρρητες
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
Ραγδαίες πολιτικές έξελίξεις . Τρίζει ή δεδηλυμένη
προηγείται σαφώς, άλλα τα ποσοστά
κάτω από το 50%. Κορυφαίοι άναλυτές πιστεύ
ΑΝΕΛ και θα άποχωρησει;
μέχρι τέλους την διαπραγμάτευση
μέ τά Σκόπια γιά τήν έξεύρεση λίγια την Μακεδονία και διεβεβαιοσε τον κυβερνητικό έταιρο του οτι
ι ποιο κόμμα, ποια παράταξη και ποι
λαο συμφωνια
τίς έθνικές ευαισθησίες αλλά και
τις πολιτικέςάντιρρήσεις τώνΑνεφιση στην Βουλή διεθνης συμφ )-men
νιαγιά το ονομα, άντίθετημέ τίςδιακηρύξεις του, έκείνος και οί βου,
εκποίησης τού ονόματος «Μακεδονία
αντιπάλους τους προκειμένου να
όπια, αυτό που κρατώ
σουν και δεν θα προκαλέσουν προβλημα στην Κυβέρνηση.
σινής πρωινής συναντήσεώς τους
ύρωση στήν Βουλή τήν συμφωνία σύνδεσης
ιρας τα δίχτυα του σε βουλευΩστό
έτα ρο.
Πρωθυπουργού μπορεί να έχει διΠρος τα έξω γιατί θέλει να δείξει
ότι ή Ελλάδα δέν ανακόπτει την πορεία των γει
κή πίεση στην ΝΔ προκειμένου να
αιάννη Μεταξ
στασια να αναπ -η ρώσει τις αποση Συμφωνία). Προς τα μέσα διότι μέ τήν φόρτιση που δημιουργείται όνειρεύεται πώς θα κατα1
vo όμόλογό του Ζόραν Ζάεφ άλλά
και γιά νά τον έπιστήσει τήν προ«ναι» της Αντιπολιτεύσεως για να
δική του πτώση. Ήδη οι γύρω του του φουσκά|
ρήσεις πού έχουν τόσο ό ίδιος
και βουλευτές του γιά τούς χειρισμούς του στο μείζον αυτό έθνικό
μάλιστα με μεγάλη αγωνία να δουν
ποιά θα είναι ή στάσις τής ΝΔ ένο -Και μόνο τόγεγονόςότι έκφραπιον ένος τέτοιου ένδεχομένου: θά ζουν τήν άνησυχία τους για τ
πως είχε γίει μέ τό μνημόνιο αντιμνημόνιο. Ηδη οι γύρω
του τον «παραμυθιάζουν» τι έτσι θά καταλάβει
τόν χώρο του κέντρου."Ηδη ή απόφαση της Κεδεξιά» καί «πρόοδος-συντήρηση»
νος να προχωρησει στον έπ δυνο
συμβιβασμό μέ τους γείτονες. Κα
τά τις ίδιες πληροφορίες, ό ύπουpδπως προϊδεασε με την όμιλια του
στήν Κεντρική 'Επιτροπη ό άρχη.
γός του κόμματος Κυριάκος Μητου Κυριάκου Μητσοτάκη αρκεί
γιά νά καταδείξει τήν έκταση τού
πανικού τους.
του Δημητρίου
νέα διαχωριστική γραμμή «εθνικισμού και αντιΤί δέν τού λένε;"Οτι σέ
Εάν δέν τό γνωρίζεις
άπό τό 1955
Τι άποκαλύπτουντά άρχεία Καραμανλή
μαστε στις «Trapoxes» ένός
Στήν τελευταία μέτρηση της MRB, το 80%
ρίσκονται οί ψηφοφόροι τού
ZA; Και ο ίδιος πού θά ήθελε να είναι; Αν δέν τό
έμπειρία τών υπουργών του Κώστα Καραμανλή
προστασία της έλευθερία ς της Μαρίας Ρεπούση
τεύουν τι τυχόν συμ
φωνία για την ονομασία των Σκοει τον άλυτρωτιρέξουν
ουργήσει τότε για πρώτη φορά θεμα.
πρώτο τόμο τών Αρχείων Καραπληροφορί
ρεύ είχε κλείσει τό 1960
κή φιλοξενία μέ Τήν Τεχνοούς, τούς υπουργούς
αςτώνΣκοπίων,μέστόχο τή δημι
1972, ό Νταίηβιντ Λάτιερ κρατούσε τήν γυάσεως Τής Nissan-mumτρέπει στούς Οδηγοός νά
να γράψει σέ σχολικό βιβλίο "Ιστορίας της έκτης
τι οί "Ελληνες πρόσφυγες που
χθηκαν καί σφαγιάστηκαν στην Σμύρνη άπλώς
ύξεως αυτονόμου Μακεδονίας
στο πλαίσιο της Ένομένης
γκοσλαβίας άπό το 1955. Με δημοσιεύματα της έποχής δοκιμ
την άρχή της θητείας του. Και
βεβαίαςδιαψεύδονται ολοι έκεινοι
που ισχυρίζονται πως τάχα
και αποτελούν καθαράν έπινο
νονται μόνον να βλάψουν τήν δεάπό
για τα παιδιά τους και τ
νης 1 1ονσμα έν είδει ένός πειράπράγματα όπως οι πασυ
χάσει τό 5% των ψηφοφόρων της το 2007
ξενο αυτό φυτό-μικροστή θέση τους όταν δέν
υπήρξε μέν ευγενική αλλά άμεση
προς άποφογήν παρερμηνειών
ι κομματικό παίγνιο μέ
νερό, άλλα κάλυψε σχεέχεις πετάξει τις παντομε. Θά μάς απαλλάξει μιά ώρα αρχύτερα άπό τήν
Ο επίσημος έκπρόσωπος τή
της γυάλας. Και παραμόνες τους πάνε στην συΣήμερα |
«Κύριε Πρωθυπουργέ
σαμε και Συνήγορο τον
γυαλιά ήλίου, Τά άτοκαζώων! Αύτό όφείλεται
σθηκε νόμος ό όποιος δίφιλας ο κους popes άπα
λούμενα Μάτριξ. Αυτά τά
τις κόρες των ματιών και
στό κόκκαλο Της μύτης!
Παυλόπουλου σέ ΗΠΑ
Πρόεδρος της ΔημοΤρία χρόνια στον Μαξίμου
τέ κύριε πρωθυπουργ
les Em
μέ την Αντ ελίνα Ζολί! Μ πως & α
συνάντηση μα,
τ ν έμφάνιση τών ώ ea ών καί τών
πέντε ήπείρον. Kon μετά ήρθαν οι
ol πού &n a rk Tp
μετά άπό αύτή τή
Τρία χρόνια στο
Maguou, ποιός ά τόπίσ Tad Ege
ρει δια
vo v θηλυΤόσα συγκλονισ τικά Yyov τα μ σα
σέ τό ολίγο χρονικό διάσημα άπό
ένα τόσο μι ό κόμμα & rus ήταν τό
δικό σο STpiv τό ένισχύσετε μέ βητα
μυες Λαφαζάν! Σ ar ά τά τρία χρ.
νια πού συμπληρώθηκαν στί5 251νουαρίου μπορει νά ΥΟ με φτώχότpoi άφού μειώ σατΕ Τοός μισθοός καί
T 5 συ τά εις κα α 0 TE TOUS pdρυάλλά γ τικόλοι πλαστοι
στόν το ατής Παιδεία, Eoes κύριε
π m o py πρ υ 0 TE T SY σεις σας στήν Αγγλική γλώσσα άπό
τό triTTEBO TOU Τουριστικού pezy 10νίστ στό triTTEBo TO Lower. Έμες οι
πολίτες ύποβιβάσ με TS γκόσες μας
στήνΈλληνικΥΜ οσα άπό τό emtmδο Μταπτνιάπη στό Tooxλώτου.Έτσι μ fcqE &T1 στην άρχαία
Ahmmo ε χαν βασιλεύσει ό
Ραμσής ό Φαραός Xb0ης, ό Φαραός
Τουταγχαμών καί δλοι 01 &λλοι Φα
άπό άρσε ικοί πού ήταν
κοί! Τώρα δηλ Βλ με«ol obowo ds
δ i es Τρά 5 ol & es! Πολλές προPayas dooo rorron γιά την προσεχή
ά άπτυξη τής οικονομίας Προσωπκά σκέπτομα ότι γιά νά hTITEu Χθε
αύτό τό θαυμα πρέπει νά Pped Tod
πος νά συνομιλήσετε μέ τόν κ. Τσακλ το,trb be os δένκο αλ iνα τά δκά σο5 άγγλικά κα σείς δέν
καταλα afere τά δικά του Ίλληνικά
Δύο ολα πΡά ο χ e en a brot
τική hr μόρφωση
σμό τών Σκοπίων. ΣΕΛ.3
γιο άπό τόν ΜπράντΤΗτκα
ποιήσευχ ζώων. Και
έγινε στο Τριμελες Πλημ
άπλως
σεις τάμάτια σου
είο διακοσμητικά Για
νάΤόν διώ άπό τό στ ;Έδώ bs
ά ό τόν κ Γιο edp καί την κ. Μ
μελειοδικειο Λασιθιου ή
πρώτη δίκη παθητικής
λων συντροφιας. Η άποφυλακίσεως 8 μηνων μέ
Τήν άκρίβεια οί σχεδι
στές τους άπεφάνθησαν
άρ πού άπτογειώνει καί
σου». Ti άλλο Βά άκου
Τη Τελειος πρωθυπουργός. Περάσατε πάντως τρία ώραϊα χρόνια ταξιΚΕλ ΕΧΕΤΕ γοητεύσε έ αόλόκληρο λαό
ποσός ψήφισε τρείς φορ és μέσα σέ
uives! Kal θά 4 EVE ά διάφορη στή γοσκάφος μέ τήν Ονομασία Greek Air
Force-κατ' d όνα καί όμοίωση τού
Us Air Force τών πλανηταρχώνπου σας μετ ECT TO I la ivo στην
ρία χρο α p 15 λ yi 5
μετη σφαγι α sans c avate Kon με
τών Σκοπίων
ΣΕΑ 3
άναστολη κα άφαιρε η
σουμε, Τ κακο εαιδ
ουάσιγκτον καί άπό τό Ταλίν στήν τόβρίοτού γαλλκο δου π ριοA d α μέ Τ ν Τ ια e κολία πού π -δι ou «Politique internationale». Τρία
VEI τόλεωφορό όκάτοικος Λιοσίων χρόνια πού ol φόροι α ήθηκαν καί Οι
γιά νά μετα e στην mor ία Ομονοί συντό Εις μειώθηκαν, πού ol Ελληνες
as. Ταξίδια όνειραμένα στον μισό πλα
νητη πού θά σας μείνουν άλησμό η
τα χώρια πού βγάλατε καί σελφις μέ
ήγέτες πού ουχαν άπό τοός θρόνο,
τους δπως ό Ολάντ και ό Ομπάμα
Καί μέ ήγέτες πού τούς διαδέχθηκαν
οπως ό Μακρόν καί ό Τράμπ. Ποιός
χουν γυνίκες που
yeλική δι
Τήγαν μετα άστες στή Γερμανία κα
01 Παασταοί κοί ol Συροι ήρθαν μτανάστες στήνΕλλάδα.1στορικάΥΕ
γονότα πού σηματοδοτούν γ80ττολιTids άλλαγές στά, πλανήτη m Σάν
νάΕΤΤΒσε μετεορίτης πολλών τόνων.
Καί σάν νά γινε κάτι ά τίστοιχο μέ
Διαβάστε το άρθρο
ότι αύτά πού ΕΤΟ με μέσα στα τρία
κή λέει Τραμπ
ΣΕΛ. 5
Φαραός χαμηλή ώσΤΕ
ό Άλ. Π
απαναστασιου
Χάση σας! Ε ΧατΕ Kcd τό Ttr ατέτ
Τ ν 1 αφάν ση τών δεινοσαύρων καί
ΑΛΕΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Eve. 11. Πέτρου