Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

6oC, 12.00

13oC, 8.00 μ.μ.

8oC - Υγρασία 69%-100% - Άνεμοι: ΝΑ 1 - ΒΔ 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:33 - Δύση ηλίου: 17:42

€0.80

Ç ÊÝñêõñá ôçò åõìÜñåéáò êáé ôùí áêñáßùí áíéóïôÞôùí
Όσοι θέλουν να κακολογήσουν την στατιστική και να την αμφισβητήσουν ως επιστήμη, αρέσκονται να λένε ότι στατιστική είναι εκείνη η επιστήμη, που εφόσον βάλεις το ένα πόδι σου σε νερό που βράζει και το άλλο στον πάγο, αποφαίνεται ότι θα πρέπει να αισθάνεσαι μια χαρά. Στην
πραγματικότητα, πιθανότατα θα χάσεις και τα δυο σου πόδια, το ένα από τα εγκαύματα και το άλλο από τα κρυοπαγήματα! Ξεπερνώντας αυτές
τις κρυάδες, δεν γίνεται να μην αναγνωρίσουμε την εξάρτησή μας από τις μετρήσεις, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της οικονομίας και του πολιτισμού
της αγοράς. Η πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ σε επίπεδο Περιφέρειας και παλαιών Νομών, προσφέρεται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την οικονομική δραστηριότητα στα νησιά και την οικονομική φυσιογνωμία του πληθυσμού, τις ταξικές διαφορές κλπ. 3 >>

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4576

Η ΕΛΣΤΑΤ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ & ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ

Áðü ôïõñéóìü & real estate
ÁÈÇÍÁ. Ôéò ôåëéêÝò åðåîåñãáóßåò ôùí ïéêïíïìéêþí
óôïé÷åßùí ãéá ôéò ÷ñïíéÝò 2014 êáé 2015 Ýäùóå óôç
äçìïóéüôçôá ç ÅëëçíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Añ÷Þ (ÅËÓÔÁÔ).
Óôçí áíáêïßíùóÞ ôçò áðïôõðþíåôáé êáé ôï ÁêáèÜñéóôï Åã÷þñéï Ðñïúüí áíÜ ÐåñéöÝñåéá, ãíùñßæïíôáò Ýôóé ôç èÝóç ôïõò óôïí ðáñáãùãéêü ÷Üñôç ôçò ×þñáò. Ôùí êáôáãñáöþí áõôþí, ëáíèÜíåé âåâáßùò, ôï
ìåãÜëïò ìÝñïò åêåßíï ôùí áîéþí êáé ôïõ ôæßñïõ, ðïõ
ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï ðåäßï ôçò ôïõñéóôéêÞò ïéêïíïìßáò êáé ìå ôïí Ýíáí êáé ôïí Üëëïí ôñüðï óõíéóôÜ
åèíéêü åéóüäçìá ìåôñïýìåíï óôï åîùôåñéêü. 4 >>

Ôï ìáêåäïíéêü, Ýíá åêêëçóéáóôéêü, Óêüðåëïò êáé óåéñÞíá ç ÊÝñêõñá
åèíïöõëåôéêü, ðïëéôéêü
ìéáò åíáÝñéáò Ïäýóóåéáò ôïõ 1919
>>
êáé ãåùðïëéôéêü æÞôçìá
>>
ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΟΣ 7

Ëåõêéììéþôåò ìá÷çôÝò
óôéò Äéåèíåßò Ôáîéáñ÷ßåò
óôïí éóðáíéêü åìöýëéï

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ 8&9 >>

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα