Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Ιανουαριου
Καδημερινη οικονομικη CIOiKN CGIhlepita Διακηρυαυν-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Μείωση έ1s 60%
των Προστίμων τηs εφορίαs
απο την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου
επίδομα
θέρμανσns
Σε ισχύ τέθηκαν από
και εκείνου που προκύ
ώσεις κατά 40% ή έως
και 60%, στα πρόστιμα
για φορολογικές παρα.
βάσεις που έχουν επι.
κώς υποβληθείσα
δήλωση και τις τυχόν
τροποποιητικές δηλώ
σεις που έχουν εν τω
ληθεί από την μεταξύ υποβληθεί
νειες με χαμηλά εισοδήματα και χαμηλής
αξίας ακίνητη περιουΣύμφωνα με το ΦΕΚ
που δημοσιεύθηκε
Χθες, αν ο φορολογού.
μενος υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις
νατή η υποβολή δηλώσεων με επιφύλαξη και
δεν ανακαλούνται.
Αρθρο 1
τέκνα εντός του 2017
χάνουν το ετίδομα
ν.4174/2013.
1.. Ως προκύπτουσα
οφειλή για την εφαρμονάδας στην οποία
έχει περιέλθει η αρμο2. Αρμόδιος Προϊστά.
θέρμανσης της τρ
εντολής ελέγχου,ή μογή των διατάξεων μενος για την εφαρ. διότητα παρακολούθηπρόσκληση παροχής της παραγράφου 50 μογή της παρούσας σης και διεκπεραίωσης
πληροφοριών
μέχρι την κοινοποίηση
υσας περιόδου!
(από 15-10-2017 έως
4-2018) για λίγα
υρώ επιπλέον εισοασης είναι ο Προίστάμενος της υπηρε.
των εκκρεμών υποθ
σεων, σύμφωνα με τις
του άρθρου 72 του ν
4174/ 2013 θεωρείται
καταλογιστική
πράξη, οριζόμενης φο(και
σίας που εξέδωσε την
πράξη. Σεπερίπτωση
έκδοσης της πράξης
οικείες αποφάσεις.
3.Για την εφαρμογή
της κατά τα ανωτέρ
θωτικού
σμού.. Του
προσδιοριφόρου),
συνέχεια στην 11
εηβάλλονται ευνοϊκ
τερες κυρωσεις και σης
για τον υπολογισμό διαμορφώνεται
από Προϊστάμενο υπη.
ρεσίας της οποίας έχει
παύσει ή ανασταλεί η
μείωσης του προστί.
μου ή του πρόσθετου
Φόρου, ο αρμόδιος
του προστίμου υπολο
σημείωση κατάπτοις
λειτουργία ΔΟΥ Προ
Προϊστάμενος
ξεκινούν
οι αιτήσει
γισμού. το ποσό της
διαφοράς μεταξύ του κών προστίμων ή πρό- θεί το τμήμα ΕλέΥΧου, αίτησης του φορολοφόρου που προκύπτει σθετων φόρων κατ' αρμοδιος για την γούμενου, στην οποία
στό, σαράντα τοις
εκατό (40%) των σχετι:
ϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της
οποίας έχει καταργηατομικό φύλλο έκπτω
σης (Α.Φ.ΕΚ.), κατόην
λόμενη τροποποιητική
φορολογική δήλωση
ξεων της παραγράφου
50 του άρθρου 72 του
σας είναι ο Προϊστάμε.
νος της οργανικής
λογιστικές πράξεις για
συνέχεια στην 10
ρύθμιση
των 120
00 -1 Ασφαλιστικό:
για την έξοδο
Πρ0S τη σύνταξη
Το ενδιαφέρον των
οφειλετών el ade |
στη ρύθμιση δεν
Σελίδα 9