Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26970 ΕΤΟΣ 89ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Ενισχυση της
συνερΥασιας στην
ΕΕ Υια την
αντιμετωπιση του
υεταναστευτικο και η ΑΙΤοτητα
ειναι ευρωΠαικα Προ Δηματα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα
χρατη-μελη να ενισχυσουν την ανταλ
λαγή πληροφοριών και να βοηθήσουν
πρόβλημα του μεταναστευτικού
ευνών σχετικά με την αύξηση του huως πρόβλημα του μέλλοντος για την Ευ
FORUM
Ειδικά στο θέμα της ανταλλαγής πληρώπη ανέδειξε ο Αλέ ης Τσίπας σε πα
ρέμβαση του στο πάνελ «Σταθεροποιώ
ροφοριών, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κρά
CATI να καταστησουν πιο αποτελε
τας τη Μεσόγειο», στο πλαίσιο του Πα
γκόσμιου 0 °νομικού Φόρουμ του Ντα
ίως μέσω ανταλλαγής πληροφοριών χαι
βος. Ο πρα)θυπονογός ανέδειξε πα!άλλη.
λα,και την αδυναμία που έχει επιδ
βέλτιστων πρακτικών», ανέφερε
στο παρέλθόν
0v η ΕΕ σ
αυτού του προβλήματος, το οποίο, όπως
αλλά ευρωπαϊκό και έθεσε μετ επιτάσε
ναιες αποφασεις και να μην αντιμετωπι
με τους κανόνες, οι οποίοι και ίσχνουν
EURACTIV
ι ελληνικο
αηΕΕν
χρηματοοοτικο
εργα Αει ο
επιχειρηματικότητα για0png
Ελληνας πρωθυπουργός ουσιαστικά
υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα παίρνουμε
111X, που ανακοινώθηκε από τον αναπλη
για τον 21ο αιώνα και πως το ίδιο περιμέ
τηγικές. Σημείωσε πως όσο οι ανισότητες
v Iομόλογο του πως το μεταναστευτικό
ίναι ένα τεράστιο πρόβλημα και ίσως το
πρόβλημα του μέλλοντος για την Ευρώπη.
Γι' αυτό, υπογράμμισε ο Ελληνας πρωθυ
με τον κ. Τσίπρα να συμφωνεί με τον
το σύνολο των συστημικών τραπεζών και
οι περισσοτερες συνεταιριστικές και αλ
πουργός της Ιταλίας, Πάολο
μίας χώρας με την οποία η Ελλάδα αντι
ζουν κάτω από φτώχεια και πολέμους, το
πρόβλημα θα είναι εχει και
πρέπει να απευθύνονται στις τQάπεζες
για την αξιοποίηση του νέου χρηματοδοΙΟΒΕ:
Βελτίωση σε ΑΕΠ και οικονομία
η κριση Παραμένει
ειρηματιχότ
ΠΙΧ 1 χαι 11) έχουν στόχο τη δημιουργία
χρηματοοοτιχων μεσων που στοχεύουν στη
διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνι
επιχειρήσεων στη χρη-TEVA
ση ανάπτυξης στην Ελλά
Για το τραπεζικό σύστημα εκτιμά συ
νεχιση της σταδιακής αποκαταστασης ε
μπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα,
με σημαντικές προκλήσεις να παραμένουν
2018. Η χρηματοδότηση του ιδιωτικού
Το ΙΟΒΕ εκτιμά περαιτέρω αποκλιμα
Η τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ προβλέπει συνέχιση της περυσινής ώθησης
στην εγχώρια οικονομία από τις εξαγωγές
+7,0%), ενω εκτιμά ελαφρώς μιχρότερη
την συμβολή των επενδύσεων στην αύξηση
του ΑΕΠ (+16%), από επιτάχυνση ΠΔΕ,
ρυνση της απασχόλησης στους εξωστρεφείς τομείς οι οποίοι συνέβαλαν και πέουσι στην πτώση της. Επίσης, μεγαλύτερη
συμβολή στην απασχόληση από τον Κατα
ΠΔΕ ιδιωτικοποιη
σεις, νέες οικοδομές). Διεύρυνση της απασχόλησης, μόνιμης και προσωρινής, στο δηομεα παρέμεινε σε πτωτικη τροχια
αηΑει
σχευαστικό τομέα
2017, αν χαι με φθινοντα ρυθμό τάση η ο
ποία αναμένεται να συνεχιστεί φέτο
σε ενερΥεια,
τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση του
των τραπεζών χαι τη διαχείριση
20% την
ς ελαφρώς
των αποτελεσματων του και την περαι
τουρισμο) και σε αποχρατικοποιη σεις
διωτιχοποιήσεις.
τηΛΕπικοινωνιες
στην Ελλάδα
δανείων». Στις θετικές τάσεις που χατα
γράφηκαν πέρυσι και αναμένεται να συ
ακή αλλά στο,, περιλαμβά
νων ανοιγμάτων, καθώς χαι η ήπια περαι
o n ανςηση του οημοσιου
χρεους τον τριμηνο
ισ. ευοώ για επενδύσεις του δημοεόλη τη
Εφτασε στο 177,4% του ΑΕΠ
χαλάρωση
η κεφαλαίων, αναφέρεται
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΟΒΕ, Τάκης
Ελλάδα υπογ!άφηχαν το 2
Όμιλο της Ευρωπαϊκής TQάπεζας Επε
το 177,4% του ΑΕΠ ανήλθε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το τρίτο τρίμηνο του
σεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
ΕΤΕπ, πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύ
τερο όγχρηματοδοτησε
ων που χορηγεί στην
2017, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat.
Αθανασόπουλος, επισήμανε ότι «Δεν υ
Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το ελληνικό χρέος αυξήθηκε χατά 1,3%, ε
1 Χαμ
νώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2016, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα