Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική avouaniou
Ιανουαρίου
Καδημ
ιερίνη οικονομικη CIOIKN C
GIhlepita Διακηρυαυν-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ρήτρα μείωσns
αφορολόγητου ορίου
ένα tos νωρίτερα
νοι, χαμένοι
σταμάχη,
Οι ελληνικές αρχές από συνεννόηση με
μπορει να χρειαστεί να την ελληνική κυβέρ
επστευσουν κατα νηση, οι
έναν χρόνο την εφαρμογή των φορολογικρίνουν τον Μάιο του
2018 την αναγκαία υιο
Ο θάνατός σου, η Ικών μέτρων που είχαν
συνανταται ισχύσουν το 2020.
τικό στίβο και φαί- κοινού το Δεθνές Νοεπιβεβαιώνεται και|μισματικό Ταμείο και οι
θέτηση νομοθεσίας
για την εφαρμογή του
επεκτατικού"πακέτου
μέτρου ξεκινώντας το
συμφωνηθεί ότι θα
συχνά στον επιχει
Αυτό θα γίνει αν από
2013έκθ
"πλαστική σακούλα». Το ειεπιβλήθηκε στις λεευρωπαϊκοί θεσμοί θε.
ωρήσουν τον Μάιο του
2018 ότι ο στόχος επίτευξης 3,5% πρωτογεΣτην έκθεση γίνεται
εκτενής αναφορά στην
πρόοδο όλων των προαπαιτουμένων και των
και τελευταία αξιολόολοκλήρωση της δεύme γηση, με ορίζοντα το τερης αξιολόγησης
βασικών πυλώνων της
ελληνικής οικονομίας.
πτές πλαστικές σα-Ινούς πλεονάσματος το
2019 δεν θα είναι εφικτός. Τότε, η
τέλος Ιουνίου του είχε επίπτωση στις
Η ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει στο 1,6%
του ΑΕΠ το 2017 και
αφορά την επίτευξη
του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το
συνέχεια στην11
του αφορολογήτου θα
τεθεί σε εφαρμογή το
2019, αντί για το το
2020, σύμφωνα με την
έκθεση συμμόρφωσης
της Ελλάδας της Ευρωπαϊκής Ετατροπής.
ρεται η δέσμευση της
ελληνικής κυβέρνησης
να έχει ολοκληρώσει
όλα τα
μενα (και τα 110) πολύ
πριν από το επόμενο
Eurogroup στις 19 Φε.
βρουαρίου.
«Βερεσέ»
onorur
ήταν οι αρχικές προβλέψεις και ο λόγος
εντοπίζεται στο ότι η
ιδιωτική κατανάλωση
ήταν λιγότερο ανθε.
κτική ar6,τι είχε προθεσμοί αναμένουν να
είναι περίπου 0,5 μονάδες πάνω από το 1,75%
του ΑΕΠ που προβλε
πόταν αρχικά. Ο
γιατην υψηλότερ enτέλ0s για
Ικθεσηουμμόρφωσης
μενα (και τροαπαιτού
«Βασιζόμενοι σε μια
αξιολοήσόλουςτους μελλο εξάλλου κατα κλεφ Μενώ ημονάλη δια τη μεταξάλλογος
δημοσίου Ι αξιολόγηση και συμ. Άλλα 88 προαπαιτού
δημοσ ου
θεο μο από όλους τους
με φονται για την 4η
βλεφθεί, ενώ η μεστη
δοση μεταξύ άλλ
Πρ0S1διώτες
Πρόστιμο 100 ευρώ
στουs συνταξιούχ°US
Που Πήραν
αναδρομικά από
ΕΟΠΥΥ
την εξόφληση του
τουΟδημο
διώτες μέχρι και τον
Αύγουστο απαιτεί το
αναθεωρημένο μνη://:|