Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ιανουαρίου
Καδημερινη οικονομικη CIOiKN CGIhlepita Διακηρυαυν-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Με «Ψαλίδι»
σε κοινωνικέ:6andves και
δοθούν τα
αναδρομικά
σε 50.000
δικαιούχου.; επενδύσεις το υπερηλεόνασμα
Με συμπίεση των δα.
πανών κατά 1,75 δισ.
ευρώ έναντι του στόχου, εκ των οποίων τα
800 εκατ. ευρώ από το
κρίσιμο για την ανάπτυξη Πρόγραμμα Δη.
μοσίων Επενδύσεων,
εξασφάλισε η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό του 2017 ένα
υπερπλεόνασμα μεγαλύτερο ακόμη κι απ,
αυτο που είχε προβλεφθεί μόλις τον Νοέμδισ. ευρώ, έναντι στό
χου, που έθετε ο προ
ϋπολογισμός του 2018,
για 877 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται, δηλαδή,για
υπέρβαση κατά 1,090
δισ ευρώ έναντι του
στόχου του προϋπολογισμού
Το ποσό αυτό θα νισχύσει το πρωτογενές
πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης, το
οποίο, συμφωνα με τον
προϋπολογισμό του
στον 2018, θα έφτανε το θηκαν
Αναδρομικά από τις
εκτελεσης του
ϋπολογισμού, που δό
ορές ασθενείας
εκατ.ευρώ έναντι του
στόχου, ενώ οι δαπά.
ονται με καθυστέ
ών για περίπου προϋπολογισμό του 2,4% του ΑΕΠ έναντι δημοσιότητα τα μεσο- νες του Προγράμμανυχτα της Δευτέρας.
Οπως αναφέρεται
εκεί, οι δαπάνες του
στόχου του προγράμ000 δικαιούχους
συντάξεων χηρείας.
2018. Στην υπεραπόδοση συνέβαλε, επί. ματος για 1,75% του
Επενδύσεων είναι μει
ωμένες κατά 800 εκατ.
συνέχεια την 11 σης, καθοριστικά η ΑΕΠ
περικοτή δαπανών για Σημειώνεται ότι υπε- κρατικού προϋπολογι. ευρώ, φτάνοντας τα
κοινωνικά προγράμ- ραπόδοση 6,5 δισ. σμού έφτασαν τα 5,950 δισ ευρώ
ΚΕΑ:Ποιοι
ευρώ είχε σημειώσει ο
προϋπολογισμός και το
55,515 δισ. ευρώ
είναι μειωμένες κατά
Σημειώνεται ότι
προϋπολογισμός του
2018 προέβλεπε ότι το
ΠΔΕ του 2017 επρό
κειτο να εκτελεστεί
πλήρως. Λίγες μέρες
Σύμφωνα με τα προλεσης του κρατικού επίσης μοιραστεί κ
πρέπει
ν κ ου προϋπολογισμού, για νωνικό μέρισμα.
ανά αίτηση
τε καιείχε 1,749 δισ. ε
υρώ έναντι
του στόχου, που θέτει
ο προϋπολογισμός του
2018 (57,265 δισ.
επετεύχθη
την περίοδο Ιανουα- Το
ρίου Δεκεμβρίου το αυτή η νέα υπέρβαση ευρώ) Ειδικότερα οι αργότερα στις 2912,
πρωτογενές πλεόνα- προκύπτει σαφώς από δαπάνες του τακτικού αναπληρωτής υπουρ
σμα έφτασε το 1,967 τα προσωρινά στοιχεία προϋπολογισμού είναι
Προ των Πυλών
| M.volna-pe 1 n νέα ηλεκτρονική
πρώτοι δικαιούχοι
του κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ
εφαρμογη
του Taxisnet
Ηλεκτρονική αίτηση για ρύθμιση σε 12 δόσει
αναφέρει ότι μπορούν
να τροποποιήσουν την
αίτησή τους διότι σε
ανακληθεί αίτησαθώς
και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών
μήνες από την ημερο