Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ιανουαρίου
Έτος 210
Αριθ. Φύλ. : 6359
Καδημερινη οικονομικη cioKn εςημερίδα Διακηρυ?cwv_Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
μικροσκόπιο
και πάλι
όσοι είχαν
έκπτωση
Από 1η Φεβρουαρίου στον εξωδικαστικό
μηχανισμό και οι ελεύθεροι επαγγελματίεs
με οφειλés écos 50.000 ευρώ
Στο τελικό στάδιο
έχει εισέλθει πλέον η
υπουργικές αποφάσεις
ήαπαλλαγή
από τον
ΕΝΦΙΑ
διαδικασ α ένταξης και
των ελεύθερων επαγ.
το αμμα τεία
στοχεύει
Γραμματεία στοχεύει
«μέχρι την 1η Φεβρουαρίου η πλατφόρμα να δέχεται και
αυτούς (σ.σ τους επαγ.
γελματίες) και να μπορούν να ρυθμίσουν τα
χρέη τους προς το Δη
μόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία». Στη
συνέχεια, οι επαγγελ.
ματίες θα δύνανται να
απευθυνθούν στις τράπεζες και να ρυθμί.
σουν τις υπόλοιπες
γελματιών με οφειλές
50.000 ευρώ στον
μηχανισμό εξοδικαστικού συμβιβασμού. Από
1ης Φεβρουαρίου στο
χος είναι να μπορεί να
ενταχθεί στον μηχανι.
σμό και να ρυθμίσει τις
οφειλές της προς το
Δημόσιο και τα ασφα.
λιστικά ταμεία και
αυτή η εΠαγγελματική
τάξη, που πριν από
έναν χρόνο είχε εξαιτονίζει ο κ. Κουρμού.
σης, υπάρχει η βού.
ληση μέσα στο
επόμενο τρίμηνο να
ολοκληρωθεί η διαστημα αυτόματης πα
ραγωγής μελέτης βουσιμότητας
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Από κόσκινο θα πε
ράσει η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσό.
. ρεθεί. Τα παραπάνω οφειλές, τους, με πραγμάτευση με τους Επιπροσθέτως, στο
θεσμούς, ώστε«να ενταχθεί και το υπόλοιπο
περίπου 10%, nou θα
απολαμβάνει τα ίδια
οφέλη ρυθμίσεων»,
ενώ απώτερος στόχος
είναι «κάθε Έλληνας,
είτε πολίτης είτε επχείρηση να μπορεί να
ρυθμίσει τα χρέη του
χος της Ειδικής Γραμ
ματείας είναι κάθε
μήνα να υλοποιούνται
αναβαθμίσεις του συστήματος με την πα
ροχή περισσότερων
αυτοματισμών στους
ενδιαφερόμενους. Στο
πλαίσιο δε της προστά
θειας βελτίωσης της
χρήση «εργαλείων,
όπως ο κώδικας δεον.
τολογίας» εξηγεί.
επισημαίνει ο ειδικός
γραμματέας Διαχείρι.
σης ιδιωτικού χρέους,
Φώτης Κουρμούσης,
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του
Αθηναϊκού-Μακεδονι.
κού Πρακτορείου Ει.
δήσεων «Πρακτορείο
104,9 FM»
ιδιοκτης περιπτώσεις
συνέχεια στην 11
Η βούληση δε της Er
δικής Γραμματείας
είναι σε τελική φάση
να ενταχθεί το σύνολο
των οφειλετών, καθώς
σήμερα η νομοθεσία
on ιανεμΠΟριο
ν ζητά
αλύπτει όσους ελεύέχουν ύψος οφειλών
και 50.000 ευρ μέχρι
«Το πρώτο βήμα είναι θερους επαγγελματίες εξωδικαστικά και με πλατφόρμας και με
μια ρύθμιση που αναμόνο αυτό λου με
μόνο αυτό που μποΟλοκληρώνεται
Ολοκληρώνεται σύ.
στόχο να γίνεται πιο
ματίες σημεεπαγγελ
Κουρμούσης και εξοι
να εντ ξουμε τους
ματίες» σημειώνει ο κ.
γεί πως εκδόθηκαν οι
εύκολατώνέστο αυτή. η
και 50.000 ευρώ,"κάτι
του αφορά πανω από
οφειλετών σε αυτή, η
Ειδική Γραμματεία.
ισορρ°nfes
το 90%».
Στρατηγικά
ουνέχεια στην 10
Πρωτοβουλία
ΚΕΔΕ για
Μετά από επτά χρόνια πτωσης, το οργα.
νωμένο λιανεμπόριο
τροφίμων, εμφάνισε
πέρυσι αύξηση των
πωλήσεών του. Βέ
βαια η σύγκριση γίνε
ται με το 2016, μια
τα κόκκινα δάνεια
Προτεινει μοντέλοΚύπρου»
χρονιά όπου η αγορά
émaσε Πάτο, αφού η
πορεία του οργανωμένου λιανεμπορίο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 10