Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική I lavouono.
Σάββατο
Ιανουαρίου
Έτος 210
Αριθ. Φύλ. : 6356
Τιμή: 1.00€
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenuepita Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333 /
un,OEE H'ό.
υπερφορολ6γηση και
η έλλειψη
ρευστότητα
ακυρωνουν
τα όποια θετικά
του Πολυνομοσχεδίου
Ποια ακίνητα βγάζει σε
Πλειστηριασμό η εφορία
Δεν υΠαρχει Προστασια για την πρωτη κατοικια
Στο δρόμο προς τη νητα φορολογούμε.
Βουλή βρίσκεται η νων που χρωστούν
τροπολογία για την στην εφορία πάνω από
50.000 ευρώ
επέκταση των ηλε.
κτρονικών πλειστηρια.
σμών ακινήτων και για
χρέη προς το Δημόσιο,
Η διάταξη που θα ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο το οποίο
αναμένεται να ψηφι.
Βέβαια όσο περνούν
οι μήνες το όριο θα
μειώνεται και ο κλοιός
θα σφίγγει ακόμη πε
ρισσότερο για τους
οφειλέτες οι οποίοι θα
δουν να χάνουν ακόμη
και την Πρώτη κατοικία
για φόρους που άφη
Η έλλειψη ρευστότητας νοικοκυριών
και επιχειρήσεων
λόγω της δυσβάστακτής φορολογίας και
της χαριστικής βολής
συνέχειαστην 11
στεί τη Δευτέρα δεν
θα προβλέπει την προστασία της πρώτης κατοικίας
Σύμφωνα με τον Κώ.
δικα Εισπραξης Δημοσίων Εσόδων η Εφορία
μπορεί να προχωρήσει
στην κατάσχεση ακινή.
σαν απλήρωτους
Για τη διενέργεια των
πλειστηριασμών ακινήτων που θα βγαςει στο
ηλεκτρονικό σφυρί η
Εφορία θα χρησιμοποι.
ηθεί η ίδια ηλεκτροΤετάρτη ή Πέμπτη ή
Παρασκευή, από τις
10:00 πμ έως τις 14:00
ή από τις 14:00 έως τις
18:00.
κάθε προσφορ που
υποβάλλεται κατά το
τελευταίο λεπτό της
δίδετα
νέα αυτόματη παράπαράτασης,
Στα 6,7 δισ. το Δημόσιοι προς διενεργούνταιο με λής οσφοράς ατά τα 5 λεπτ βληθει
το Δημόσιο άνω των διενεργούνται σήμερα λής προσφοράς κατά σον
500 ευρώ.
Ωστόσο, όπως λένε ριασμοί ακινήτων κοκ. του
στουπουργείο Οικονο- κινων δανειοληπτών. πλειστηριασμού, ήτοι μπορούν να συνεχι
μικών, σε πρώτη φάση
τα ακίνητα που θα στηριασμοί διενερ. 13:59:59 ή από ώρα στημα όχι μεγαλύτερο
υποβληθεί
το τελευταίο λεπτό μεγαλύτερη προηλεκτρονικού σφορά Οι παρατάσεις
ηλεκτρονικοί πλει
η επόμενη
δόση πρ0S
την λλάδα
ιστη.
οι ηλεκτρονικοί πλει.
των συμβολαιογράφων
των συμβολαιογράφων
μόνο εργάσιμη ημέρα
από ώρα 13:59:00 έως
17:59:0 a ως 17:59:59
δίδεται αυτόματη na.
ρόταση 5 λεπτών. Για
σθούν για χρονικό διάβγουν στο σφυρί δεν
των δύο ωρώ ν από την
θα είναι πρώτες κατοι.
κίες αλλά θα είναι ακί.
ορισθείσα ώρα λήξη
συνέχεια στην 10
Επιχορήγηση
Στα 6,7 δισεκατομ
μύρια ευρώ θα είναι,
σύμφωνα με αποκλει.
στικές πληροφορίες
του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δόσ
που θα εκταμιευτεί
μετ την ολοκλή
ρωση της τρίτης αξιολόγησης
μισθωτών από
αυτοαπασχολούμενο
και εΠΙΧειρησε!
ανέφεραν κύ
κλοι του υπουργείου
Οικονομικών, από
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9