Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
Óôï ðåñéèþñéï ïé 35Üñçäåò
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 13 - ÊÕÑÉÁÊÇ 14 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.459 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ç ìåßùóç ôçò áíåñãßáò äåí ôïõò «áêïõìðÜ», óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò ÅËÓÔÁÔ ãéá ôçí áíåñãßá ôïí Ïêôþâñéï
ôïõ 2017, ôá ïðïßá äåß÷íïõí ðùò Üëëåò çëéêéáêÝò ïìÜäåò åðáíåíôÜóóïíôáé åõêïëüôåñá óôçí áãïñÜ åñãáóßáò
Με ανησυχητικά αργούς ρυθµούς, βρίσκουν εκ νέου εργασία οι
35άρηδες άνεργοι, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
για την ανεργία τον Οκτώβριο του 2017. Συγκεκριµένα, η µείωση
του ποσοστού ανεργίας των ατόµων ηλικίας 35-44 ετών προχωρά µε πολύ χαµηλότερους ρυθµούς σε σχέση µε το τι συµβαίνει
µε τις άλλες ηλικιακές οµάδες. Σύµφωνα µε την έρευνα, το ποσοστό ανεργίας των ατόµων ηλικίας 35-44 ετών έπεσε από το 19,7%
τον Οκτώβριο του 2016 στο 18,9% τον ίδιο µήνα το 2017. Αυτό

σηµαίνει πως το εν λόγω ποσοστό µειώθηκε µόλις κατά 4% µέσα
σε ένα χρόνο. Σε καµία άλλη ηλικιακή οµάδα δεν µειώθηκε τόσο
λίγο η ανεργία την περίοδο 2016 - 2017. Ο ρυθµός µείωσης του ποσοστού ανεργίας, δε, στις άλλες οµάδες κυµαίνεται µεταξύ 8,1%
-28,9%. Με άλλα λόγια το κοµµάτι του εργατικού δυναµικού της
χώρας το οποίο βρίσκεται στην παραγωγική ηλικία επανεντάσσεται στο ενεργό τµήµα της αγοράς εργασίας µε πιο αργό ρυθµό σε
σχέση µε όλα τα άλλα. Επίσης το ποσοστό ανέργων των ατόµων

ηλικίας 35-44 ετών είναι το τρίτο µεγαλύτερο µεταξύ όλων των έξι
ηλικιακών οµάδων ανέργων. Μόνο στους ανέργους ηλικίας 15-34
ετών συναντάται κανείς υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση
µε το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 35-44 ετών. Αντίθετα, η ανεργία στις ηλικίες 45-74 ετών είναι πολύ χαµηλότερη από την ανεργία
στις ηλικίες 35-44 ετών. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι δύο παραπάνω
τάσεις δεν συναντώνται µόνο την περίοδο 2016 -2017, αλλά από
το 2013, οπότε ξεκίνησε η αποκλιµάκωση της ανεργίας.

ÓõíåëÞöèç ÷èåò ÊÁËÏ
ÔÁÎÉÄÉ
Ýíáò 51÷ñïíïò,
ÈÏÄÙÑÅ
ðïõ ìá÷áßñùóå
Έφυγε από τη ζωή ο επί
χρόνια εξωτερικός συνερóåñâéôüñï…
γάτης της «Α» Θεόδωρος
Ôï 26÷ñïíï èýìá íïóçëåýåôáé
- Ïëï ôï ðáñáóêÞíéï...

Μείωση, ρεκόρ, των Ελλήνων καπνιστών τα τελευταία πέντε χρόνια, παρουσιάζει
νέα πανελλαδική έρευνα της ΚΑΠΑ Research. Σύµφωνα µε την έρευνα, το 27,1%
του πληθυσµού δηλώνει σήµερα ότι καπνίζει, έναντι του 36,7% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη έρευνα της προαναφερθείσης εταιρείας το 2012. Η πτώση
αυτή, των 9,6 ποσοστιαίων µονάδων σε µία πενταετία, αποτελεί ρεκόρ µείωσης
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οπωσδήποτε καταγράφει τον µικρότερο µέχρι σήµερα
επιπολασµό του καπνίσµατος στον ελληνικό πληθυσµό.
ÓÅË.9

Στα χέρια της αστυνοµίας βρίσκεται από χθες ένας
51χρονος, ο οποίος προσήχθη
ως ο δράστης του µαχαιρώµατος, που σηµειώθηκε προχθές
βράδυ σε κατάστηµα, στο κέντρο της Πάτρας. Πρόκειται
για έναν 51χρονο Έλληνα, ο
οποίος εντοπίστηκε στα Ζαρουχλέικα, προσήχθη και εν
συνεχεία η προσαγωγή του µετετράπη σε σύλληψη. Υπενθυµίζεται ότι, προχθές, γύρω στις
11 µ.µ., ένας άνδρας πήγε στο
εν λόγω κατάστηµα και χωρίς
να µιλήσει καν, µαχαίρωσε
έναν 26χρονο, που εργάζεται
εκεί ως σερβιτόρος. Σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, ο
συλληφθείς είναι θείος ενός
νεαρού, ο οποίος φέρεται το
προηγούµενο βράδυ να είχε
είχε εµπλακεί σε επεισόδιο
στο κατάστηµα. Και φαίνεται

πως ο 51χρονος έδρασε για
λογαριασµό του ανιψιού του.
Σύµφωνα µε το οικογενειακό
περιβάλλον του θύµατος, ο
26χρονος δεν είχε εµπλοκή ή
προηγούµενα µε τον δράστη
ούτε και µε άλλο συγγενικό
του πρόσωπο. Μάλιστα, ούτε
γνωρίζονταν. Ισχυρίζονται, δε,
πως ο 51χρονος µπήκε στο
κατάστηµα και πριν µαχαιρώσει τον 26χρονο είχε επιτεθεί
σε άλλο σερβιτόρο.
Η αστυνοµία συνέλαβε τον
51χρονο ως τον δράστη του
αιµατηρού επεισοδίου αξιοποιώντας υλικό από κλειστό
κύκλωµα παρακολούθησης
και µαρτυρίες. Ο νεαρός δέχτηκε δύο µαχαιριές. Μια στην
κοιλιά και µία στο δεξί πόδι
και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκοµείο του Αγίου
Ανδρέα.

Φάλαρης.
Υπήρξε κοινωνικός, πολιτικοποιηµένος και µαχητικός. Σταθερός στις αξίες
τις οποίες και υπηρέτησε
από παιδί, όταν συµµετείχε στις λαϊκές κινητοποιήσεις των ανένδοτων και
του 1-1-4 την προδικτακτορική περίοδο.
Τότε που όλα έδειχναν
ελπιδοφόρο µέλλον πριν
το ανακόψει η εκτροπή
των
συνταγµαταρχών,
στους οποίους και αντιτάχτηκε ή, τέλος πάντων,
δεν συµβιβάστηκε ο Θεόδωρος Φάλαρης.
Η πολιτική του συνέπεια,
τον κράτησε όρθιο και
σταθερό, χωρίς παρεκκλίσεις ακόµα και στα τελευταία µνηµονιακά χρόνια,
όταν οι ιδεολογίες έµοιαζαν να έχουν ατονήσει.
Θερµά συλλυπητήρια
στους οικείους και ας είναι
ελαφρύ το χώµα που θα
τον φιλοξενήσει.