Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΊΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
λάθος
Μετά τά φώτο. Έρμόλου καί Στρατονίκου μαρτίου
tanvn 27 ήμερών i Ανατολή ηλίου 7 40
Σάββατο 13-KyN011 14
Ιανουαρίου 2018
Αριθμ. Φόλ. 40949/Έτος 141 ον
Τική 1,50 (μέ τό βοβλίο 4e)
xi uovg
Δύας 5.27
τού Μανώλη Κοττάκη
ten naann am masa
τητομνο, ή amoen gYaa otov εσπότη
Φαοσο ωμωδία
Ιερά Σύνοδος
καί Μακεδονία
τού Νικολάου 1, Mipraw"
τελετή Ανασμα0 τών Υδάτυν καί, άμέους
λ0yia notnve στο καλάβρυτα με την ευκαιρία
Δέν xpe άζεται μεγάλη φιλοσοφία, νομίζο, για
ταυτότητας. 'Η Εκκλησία tiva.
σε rb Ελλάδα τό κράτος τών Σκου1urv μέ το ονοTOO bopragi00 Της Τοπικης επετείου;
Άλλα ό Τσίπρας, άλλα οί, Εξωτεριχών-Αμύνης
ro atua δέν είναι μόνον nokitiko, t θνικό άλλά
ΕΙΚΟΝΑ ikaponto; προκαntivtOTE8νε τό-naprov. στους
κούς άννες. Κλήρος καί λαός ήταν ένα. Τουγιατί ένας Ευπνος και σοβαρός vepuroc odv
Μέ σεβασμό roos mv .Εκκλησία καί
rod"Ο Ο, Οχι μόνο δεν τήν ένημέρωσε άλλά με
Tino tolpirpapuiriraiens
crimino με την
ole ton éve
neha tettpidaci toner
2ον Από τό outrouovetoc 1993 τό Κράτος
μοκρατία της Μακεδονίας. Δέν χρειάζεται
μετά, καί τό mpetigc ή Εκκλησία;
ναφέρεται άπλώς στην λΕΕη Δημοκραουατυκή "Αυτοκέφαλο Μακεδονική Εκκλησία».
iino ovato iou
Δεν ει ιαστε δεδομενο!
για συμβιβασμό
Ο Μητσοτάκης προειδοποιεί την Κυβέρνηση
pekte ver upang
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
νες, μοναχούς της Περιοχής! Δέν τά tpcouT
κοί δΕν @tadyges
Mé τά koyun0τά ό KupuaKo;
0. KUI tqv ίονική 7ραμμή.on.c
Σήμερα |
«Κύριε Πουθυπουργε
ΠΕΡΙΕΡΓΑ