Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Ιανουαρίου
Έτος 210
Αριθ. Φόλ: 6353
Τιμή : 1.00€
Οικονομική
Ka0ημερινη οικονομικη citUKn cgnμεριδα Διακηρυ cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Παραγράφηκε
η «λίστα Λαγκάρντ» και άλλες δύο
«Χάθηκαν» Πάνω από 3 δισ. ευρώ
κατασχέσε1s
μπορεί
να κάνει
η εφορία
Πώςπαραγράφηκαναι)011 του αφορούνούο
δύο ακόμη αλίστες»
αλ°καταθετών της
Ελβετίας και του εσωκονομικά ισχυρούς
φορολογούμενους, πε
ριλαμβάνονται στις
γνωστές λίστες υποπτων για φοροδιαφυγή
μεγάλης έκτασης και
εκκρεμούν ακόμη για
έλεγχο στα Ελεγκτικά
κέντρα και τις Δ.Ο.Υ
θεωρούνται πλέον optστικά παραγεγραμμέ
νες και το Δημόσιο δεν
τους φορολογουμε. εξέδωσε το 2017 το έχει ra κανένα δι- ωθούν στο μέλλον και επιτρέπει καν στις αρ
νους να, κανουν Συμβούλιο της Ετικρο- καίωμα να τις ελέγξει, χάνονται οριστικά μόδιες φορολογικές
«σταση πληρωμων τείας για την παρα. Χιλιάδες άλλες τέτοιες εξαιτίας της ματαί. αρχές να υποβάλουν
τερικού
Ταφόπλακα στις
όΠΟιες ελΤίδες του Δημοσίου να εισπράξει
σημαντικού ύψους
έσοδα από μεγάλες
υποθέσεις φοροδιαφυγής πλουσίων χάρη
στις 2 αποφάσεις που
Με τα ληξιπρόθεσμα
χρέη προς την εφορία
να αυξάνονται και με
ται ποτέ να βεβαι,
υποθέσεών τους δεν
φόρων»,
αναγκαγραφή
των υποθέσεις της περιο- ωσης χιλιάδων άλλων μηνυτήριες αναφορές
νήσουν οι εναντίον
στικα μετρα εισπρα- Φορολογικών υποθέ- δου 2006-2011 στις φορολογικών ελέγ- προκειμένου να ξεκι
οποίες οι έλεΥΧοι ολοκληρώθηκαν αναμένε.
ται να χαθούν οριστικά
του Δημοσίου
ρχονται ολο και πιο
συνέχεια στην 11
σεων, σε 3 γνωμοδοτή
Συμβουλίου του Κράτους και στις ενέργειες της Α.Α.ΔΕ. που
έσπευσε ρον ρον,
Ταυτόχρονα,
πλεκόμενοι σε πολλές
από τις παραπάνω υποθέσεις, εφόσον έχουν
διαπράξει ποινικά κοτου
Νομικού
τους ποινικές διώξεις
Στις εξελίξεις αυτές
οδήγησαν οι εκδοθεί
σες κατά τη διάρκεια
του 2017 αποφάσεις
για το Δημόσιο!
Συνολικά, το ύψος
των ήδη βεβαιωθένα
με αποφάσεις και εει
τωνφόρων και rpooaλάσιμα αδικήματα φοθέρ
μανση . κυκλίους της,να κάνει μων" που αναμένεται ροδιαφυγής Επικρατείας για τη
avons:
παραγραφή των φοροδεκτές στο σύνολό
τους όλες αυτές τις
αποφάσεις και τις γνωνα διαγραφούν εκτιμά
ται ότι υπερβαίνει το 1
δισ. ευρώ, ενώ σε περισσότερα από 2 δισ.
γλιτώνουν οριστικά
από το ενδεχόμενο να
υποστούν ποινικές κυρώσεις για τα αδική.
παραγραφή των φορο
λογικών υποθέσεων
καθώς και τρεις γνωμοδοτήσεις του Νομι
φορολογια υποθέσεις έσοδα εκτιμώνται τα ματα υρο δεδομένων κού Συμ ουλίου του10
συνέχεια στην 10
triv nonon
Έξτρα φόρ0s
για οσ0US
δεν «έχτισαν»
το αφοροηογητο
Μέσω της εφαρμογήςTaxisnet μπορούν οι
πολίτες να υποβάλ.
λουν τις αιτήσεις τους
για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με
την Ανεξάρτητη Αρχή
συνέχεια στην 2
Για όσ0us δεν κάλυψαν us anaparmes δαπανεs
με κάρτα ή ηλεκτρονικά
Δημοσίων Εσόδων
Σελίδα