Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική I lavon
Σάββατο
Ιανουαρίου
Ka0ημερινη οικονομικη citUKn cgnμεριδα Διακηρυ cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
παραμένει
ο γρίφ0s
των νέων
αντικειμεΗ λίστα με
τα νέα φορολογικά μέτρα
νατρΟΠές σε αντικειμενικές
Η ελληνική πλευρ πορικές και στη συνέ.
καλείται να υλοποιήσει χεια να γίνουν διορθω82 προαπαιτούμενα τικές κινήσεις και
προκειμένου να ολο- στους συντελεστές
τέλος Μαϊου ή το αρ.
ΕΝΦΙΑ.
ότερο αρχές Ιουνίου
η τέταρτη αξιολόγηση,
Ηλεκτρονικοίπλει
στηριασμοί για όσους
χρωστούν στο Δημό.
Ανάμεσα στα συμφυνηθέντα όμως υπάρ. σιο
χουν και αρκετά ΕΠΛλέον σφίγγει
φορολογικά μέτρα, κλοιός και για τους
Πρόκειται για νέες οφειλέτες του Δημο
σίου, καθώς με σχε
τική διάταξη που θα
έρθει στη Βουλή κα.
θερώνονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
Μπορεί το υπουρανατροπές σε φόρο εισοδήματος, ακινήτων
ΝομοθετικήΠαρέβαση, στις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων
τώτατου ορίου ακαθα
ρίστων εσόδων για την
εταβολή του ΦΠΑ. Σή
μερα βρίσκεται στα
τήρε παραταση τριών
και ΦΠΑ
μηνων για τον καθορισμό των νέων τιμών
Παράλληλα ανάμεσα
στις φορολογικές δεσυνέχεια στην 11
να ανέβει
κυβέρνηση έναντι των
δανειστών είναι και οι
παρεμβάσεις στα τεκτην εφορία η ταασφα.
λιστικά ταμεία, κάτι
που πρακτικά σημαίνει
κτρονικοί πλειστηρια.
σμοί και από το
25.000 ευρώ.
Ελληνικό Δημόσιο. Θα
πραγματοποιούνται
Ευθυγράμμιση
αντικειμενικών αξιών
εκινούν
άμεσα
ni!εκτρονικοι
πλειστηριασμοί
μήρια διαβίωσης (φοπως μπαίνει τέλος σε
ιστικές ρυθμίσεις ή στην εμπορική αξία των ακινήτων με τις
μέτρα αμνήστευ- των ακινήτων. Η διά- αγοραίες τιμές τους
αναψυχής).
Παράλ.
σης για όσους Χρυταξη
αναμένεται
κα σύσταση εξειδικευ
έπει να ροι
δημόσιο το ελληνικό
ληλα θα
κατατεθεντός του το
ΥΠΟΙΚ εντός του laρ ο Υ ν ω μ ό ν
μένης υ μας εμπι
αντικειμενικές τιμές
των ακινήτων ώστε να
προσεγγίσουν τις εμΗ λίστα με τα φορολογικά προαπαιτού
Αναμένεται να επηρεά
σουν το ύψος των φο
νουαρίου.
Αξιολόγηση της naμενα του 2018
ΕΣΠΑ: Εεκινούν
οι αιτησε1s νια
EXHIBITOR
Το θέμα των ηλεκτροονικώνόπλειστηριασμών
και από την εφορν,
στο κειμενο της επικαι
στις αρχές Δεκεμβρίου
Πρόγραμμα
ΕΠΙΧειρούμεΈξωΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ
θημερινή. με νομοθε
σπραξης Δημοσίων Εσό.
Σελίδα 9