Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνώ μου 00.
ΠΡΩΙΝΗ
αββατο
Ιανουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5443
Τιμή φόλ: 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPO.
Αποτίμηση Δημάρχου για το ταξίδι στο Στρασβούργο
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
για την Δυτική Μακεδονία
Θα πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο
για τον Τοπικό Πόρο
Σελίδα 1
Πρόεδρος Της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης:
HExpl τέλος Ιανουαρίου
TO υΠΟλοΙΠΟ Του δώρου
Ασφαλιστικό
στους ΟΧΤαμηνίες Της ΑΕΗ
«καυτό» δωδεκάμηνο ανατροιών
Σελίδα 9
Παρά triv etpnon του υφυηουργού
EpYacias κ. Πετρόηουλου υ το 2018
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Acoparlions (ΕΟΚΑ) θα καταγραφει
μεγαλύτερα ηλεοάοματα σε oxéon
με φέτο s και δεν θα unapx ουν vecs
neplonés, στο Αοφαλοκό unapce
ένα οαυτό. δωδεκάμηνο nou ξεκινά
από την 1/1/2018 και έρχονται μέοα
aroun pequéves pueioestcov νόμων
4472/2017, 4387/2016 Kabos
και του νόμου 4336/2015Συνεδρίαση τηs Οικονομ1Kns
Επιτρ°nnstns Περιφέρε!as
Δυτικήs Μακεδονίαs
Δευτέρα 8 Ιανουαρίου
Σελίδα 13
Σελίδα 11
«Κακούς
Euroleague:
Ο Παναθηναϊ(os με
άνεση στο κάστρο του
οιωνους» νια
το τιμημα που
μπορεί
να περιμένει
δείχνει
90-79 την Εφεs
ευρωπαϊκή
εμπειρία
πώλησης λιγνιτι.
Με τον κύβο να έχει
ρφθεί και την υπόθεση
της πώλησης λιγνιτικού δυναμικού της
ΔΕΗ να έχει πάρει το
δρόμο της, το κρίσιμο
ζήτημα δεν είναι πλέον
αν θα υπάρξουν ενδια.
φερόμενοι για τους
τρείς προς πώλησης
σταθμούςκαι την
δεια της Μελίτης ΙΙ
Σελίδα 241
Το παραμύθι
της ανισότητας και
οι βρυκόλακεςτης ιστορίας
Η απόκτηση αυτοκινήτου και τηλεόρασης ενδεχομέ
νως δεν αποτελούν τόσο σημαντικά βήματα οκονομικής
και Κοινωνικής ευημερίας για μια χώρα σεσχέση μετην|
ύπαρξη αΠοχετευτικού συστήματος και κυρίως την εί
σοδο του αποχωρητηρίου και της ύδρευσης μέσα στο
τι. Ο εξηλεκτρισμός ακολουθεί σε σημασία
Η ύπαρξη ουστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης μεί.
ωσε δραστικά τις ασθένειες, την Παιδική θνησιμότητα
και μαζί με τα αντιβιοτικά και την βελτίωση της διατροΦής αύξησαν το προσδόκιμο ζωής, το ύψος και το
βάρος.
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 14