Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική ονουαρυ
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenuepita Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ευκολότερη
Πώσ υπολογίζονται τα πρόστιμα εκπρόθεσμns
η Πωηηση
καταβολήS φόρων νια χρήσεις Προ του 2014
Αναλυτικά παραδείγ.
την 1η-1-2014 και μετά.
yla όσο S
χρωστουν
αναλυτικά
ματα που περιλαμβά
παραδείγεγκύκλιο της ΑΑΔΕ για
το νέο τρόπο αναδροστο Δημόσιο μικού σεπανυπολογς διευκρινιστικήσ ετική
κλιο. της Ανεξάρ
Αρχής Δημοσίων Ε
δων, οι μειώσεις στις
επιβαρύνσεις εκπρό.
θεσμης καταβολής
φόρων εισοδήματος
για χρήσεις των ετών
2006-2013 Φθάνουν
φορολογικές.unoetσεις ετών μέχρι το
2013, με βάση τα πρόστιμα και τους τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής που προβλέπουν
τα άρθρα 58, 58A, 59
και 53 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 41742013) -Όπως προκύπτει από
πρόστιμα του φόρου
εισοδήματος
2ε μειωση του συνολ κουο ους των τρο
στίμων εκπρόθεσμης
καταβολής φόρων για
έτη από το 2006 μέχρι
καιτο 2013αναμένεται
να οδηγήσει η εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 49 του
ν.4509/2017 που προβλέπουν τον επανυπο.
α) στον φόρο εισοδή.
λής, για μη υποβλη
-ματος και τους λο- θείσα δήλωση
ρίπου στο 28%-30%.
τούς φόρους πλην Αντί των διατάξεων
ΦΠΑ, ανέρχονται σε: αυτών, θα εφαρμόζον.
-1%ava una εκπρ- ται οι προβλεπόμενες
θεσμης καταβολής, για κατά περίπτωση, κυρίεκπρόθεσμη δήλωση, σεις του ΚΦΔ (v
-2% ava μήνα εκπρό.4174/2013), εφόσον
θεσμης καταβολή για συνεπάγονται επεκέ
Ανατροπές στο κα.
μειώνονται
τα όσα διευκρινίζονται
στην υπαριθμόν ΠΟΛ.
1003/3-1-2018
εστώς έκδοσης αποδ ε ι κ τ ι κ. ώ ν
φορολογικής ενημερότητας φέρνει μια
νέα απόφαση τουΔι
οικητή της Ανεξάρτητα
eounc κ
εγκύ.
κι της ΑΑ.ΔΕ., με
τις αταξεις του αρ
θρου 49 του .
4509/2017 ορίζεται ότι, 2.5%
για πράξεις διορθωτι πρόθεσμης
κούπροσδιορισμούλη.
φόρου που εκδίδονται
από την 1η-1-2018 και
μετά και αφορούν σε
στερη μεταχείριση τ
ανακριβή δήλωση και
καταβο
υποβληθείσαδήλωσμη
.. 1,5% ανά μήνα εκλής, για εκπρόθεσμη
θεσμης καταβολής, για
3,5% ανά μήνα εκΑρχής Δημοσίων
Εσόδων
Πιτσιλή
Συγκεκριμένα στις
περιπτώσεις αυτές, θα
μου των άρθρων 58 ή
Με βάση την από
avion
χρήσεις
των σεις πριν την έναρξη
συνέχεια στην 11
. εταβάλλεται
vo4509 2017,που προβλέ ο υντον επαν
με βαρύνσεων αυ των
χονται σε ΦΠΑ, ανέρ
x1,5% ανά μηνα εκ
που ισού r στιμο
μουτοματοφο τη
KA ap. 2059 του
μετάρεώ αφορούν σε
Αλλ Yes
στην έκδοση
oponoY1Kns
Αλλαγ6s
ο χρεώσεις χρήσεις
περιόδους ή υποθέ.
επιβαρύνσεων αυτών
με βάση τις επεικέστερες ρυθμίσεις του Κώδικα φορολογικών
Διαδικασιών, οι οποίες
τέθηκαν σε ισχύ από
ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ήτοι
μέχρι 31-12-2013) δ
θαηιβάλλονται πλέον
οι πρόσθετοι φόροι
του άρθρου 1 του
2523/1997,οι οποίοι:
λής, για εκπρόθεσμη
-3% ανά μήνα εκπρό.
ΚΦΔ, κατά περίπτωση,
και των τοκων εκπροθεσμης καταβολής του
άρθρου 53 του ΚΦΔ. Οι
ισχύος τουΚ.
φορολογικήS
ενημερότητας
οι πρόσθετοι του οι ανακριβήδήλωσηκεκ τοκοπότηνιη 1-2014
ται από την 1η
πρόθεσμης καταβοσυνέχεια στην 10
Οι επιχειρήσε!s
Που εξαιρούνται
από το ΠΑ
κλιμακωτές χρεώτησιμ εισπραττόμεν
ντικό φορελοκής εου
οφειλής προκειμένου
οφειλέτες του Δημοσίου καθορίζει από.
Ανεξάρτητης Αρχής
! lolo ειναι το οριο yla να ισχυει
Με την εκδοθείσα
απόφαση εξορθολογί
συνέχεια στην 2