Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική ονουαρη
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenuepita Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Αριθ. ouA: 6348
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Προ των Πυλών τέσσερα νέα
Προγράμματα του ΟΑΕΔ
Ασφαλιστικό:
αρνητικά και
ένα θετικό
μέτρο, φέρνει
το 2018
ραμένει ανεργία να ερο
μενουςαυτοαπασχολίας
ραμένει το μεγαλύτερο μενους νέους ηλικίας
πρόβλημα, οποιαδήποτε έως 35 ετών, που δεν
την ευ- απασχολούνκαι δεν
ρεση κάποιας θέσης ερ- είχαν αΠασχολήσει στο
γασίας, έστω και παρελθόν προσωπικό,
προσωρινής αποκτά τη για να προσλάβουν
δική της ιδιαίτερη σημα, ανέργους σε θέσεις ερσία για τις ορδές των γασίας πλήρους απασχό,
ανέργων της περιοχής λησης
Στα πλαίσια αυτά, η
αυγή του νέου έτους
βρίσκει τον ΟΑΕΔ
έτοιμο να ξεκινήσει τέσ.
Ο ΟΑΕΔ θα επχορηγεί
το50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους των νέων θέ
σεων εργασίαςγια12ή
Επτά αρνητικά μέτρα
και μόλις ένα θετικό
είναι ο αρχικός απολογισμός του Ασφαλιστικού για το 2018, 01
επβαρύνσεις ετικεντρώνονται κυρίως
ελεύθερους
επαγγελματίες. για
σερα νέα προγράμματα.
τα onoia θα προσφέρουν
18μήνες, αναλόγως της
ηλικίας των Γροσλαμβαyo. κατά την υπόδε
ΚΠΑ2 πρέπει:
Koivuv
και Αλληλέγγυας Οικοτους από τα αρμόδια
νόμενων ανέργου
γράμματος είναι:
μία "ασηρίνη" στον no.
νομίας (ΚΑΛΟ), Που δεν
νοκέφαλο της ανεργίας
για 37.000 νέους. Τα
προγράμματα αυτά που
αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του lavouaρίου, είναι τα εξής:
Δικαιούχοι του προ- απασχολούν και δεν -Να έχουν συμπληαπασχόλησαν οποτεδή. ρώσει το τυποποιημένο
1 Ατομικοί επιχειρημα ποτε στο Παρελθόν προ έντυπο εξατομtkeuut
τίες ηλικίας έως 35
ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο
σωτικό και στις οποίες
την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50%
(ατομικά ή αθροιστικά),
νης ΠροσεΥΥισης και
στους
έχουν,συμφωνήσει σε
Ατομικό Σχέδιο Δράσης
-Να είναι Έλληνες
τους οποίους η νέα
1) Πρόγραμμα επιχορήσυνέχεια στην 11
γησης της πρώτης πρόοληψης μισθωτού-ών από
αυτοαπασχολούμενους
Και επιχειρήσεις νέων
παρελθόν προουπκό
κατέχουν νέοι ηλικίας
πολίτες ή Πολίτες άλλου
2. Επιχειρήσεις οποιασ.
δήητε νομικής μορφής,
που δεν απασχολούν και
έως 35 ετών
s 14.400
Ωφελούμενοι τουΠροΥράμματος είναι άνερ
ι ηλικίας 18 ετών και
άνηλγγεγραμμών και
κράτους μέλους της ΕΕ
ήνα είναι ομογενείς nou
έχουν δικαίωμα διαμο
νής και απασχόλησης
στη χώρα μας όλη της
Στις αρχές το νέ2018,
δεδαποστλησα ελθόν
τ s 14.
ea ξεκινήσει το νέο πρό,
τεδήποτε στο Παρελθόν
άνα,εγγεγραμμένοι στο
στη χώρα μας ή πολίτες
Υραμμα από τον ΟΑΕΔ,
με την επωνυμία "πρώτη
προσωπικό και,στο εται.
ρικό ή μετοχικό τους κεμητρώο ανέργων του
ΟΑΕΔ για χρονικό διά.
τρίτων χωρών που
έχουν άδεια διαμονής
Εξωδικαστικό πρόσληψη που αφορά φάλαιο, συμμετέχουν στημα τουλάχιστον γιαεξαρτημένη εργασία
χρονικό διάστημα διαρτις προσλήψεις 20.000 νέοι ηλικίας έως 35 τριών μηνών Πριν από τουλάχιστον για όσο
ανέργων. Το πρόγραμμα
«Πρώτης
έκλεισαν» οι
ετών, με ποσοστό άνω
την υπόδειξή τους από
11 υποθέσε!S
ηρέχει οικονομικάκηςπρόσληψης»
αθροιστικά).
50%. (ατομικά
τα αρμόδια ΚΠΑ2
Οι ωφελούμενοι άνερ.
συνέχεια στην 10
Τι γίνεται με
Χιλιάδες επιχειρή
σεις έχουν ξ κινήσει
τη διαδικασία και βρί
σκονται σε διάφορα
το 2018
Τι ισχύει για το Πλαστικό χρήμα
και το αφορολόγητο
στάδια τοηχανισμού
στικού Μηχανισμού
Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τα τε
συνέχεια στην 2