Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομια Δεκεμοιου
Δεκεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenuepita Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αλλάζει το
Νωρίτερα φέτ0s
τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ
για το 2018
νομοθετικό
Πρόγραμμα
Δημοσίων
Επενδύσεων
λευταία χρόνια.
Πο νωρίς τα ειδοποι,
ητήρια του ΕΝΦΙΑ για
2018-Νέες αντικειμε.
νικές αξίες: Στη Διαύ.
γεια η πρόσκληση για
τους ειδικους εκτιμη.
Νωρίτερα έρχεται ο
ΕΝΦΙΑ
Όπως είπε η υπουρ.
γός υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα
Παπανάτσιου μιλώντας
στον realfm ηκ. Παπα:
άτσιου ανέφερε ότι
ίσως και εντός της
ημέρας προκηρύσσον|
Νωρίτερα θα φτά.
ακινήτων τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ για
καιη πληρωμή ται οι θέσε
Στην πλήρη αναμορ.
ση του νομοθετιθα γίνει σε έξι μηνιαίες
δόσεις. Η αλλαγή στις
προχωρήσουν αμεσα
στην αναπροσαρμογή
αντικειμενικές αξίες,
ερώτηση, τι θα γίνει αν
εκκαθαριστικά
αντικειμενικών από την αναπροσαρ. ΕΝΦΙΑ Του 2018 θα
Πρόγραμμα Δημοσ
ρτιο, θα φέρει
<<φουσκωμένα,εκκατιμών των ακινήτων σε
όλητη Χώρα. Τιμές οι
οποιες θα οριστικοπομογή προκύψουν αυξήσεις στις φθηνές
περιοχές και μειώσεις
αναρτηθούν μετά τ
υποβολή των δη
σεων του φόρου εισο,
συνέχεια στην 11
θαριστικα για Χυλιαοες
ιδιοκτήτες ακινήτων, ηθούν μετά τη δια- στις ακριβές, η υφυ- δήματος, δηλαδή
Σύμφωνα με τον σχε. σταύρωσή τους με τα πουργός επιβεβαίωσε Ιούλιο ή Αύγουστο, με
διασμό του υπουρ στοιχεία των τραπε
εμμέσως πλην σαφώς
ότι θα αλλάξουν αντί.
στοιχα οι συντελεστές
του ΕΝΦΙΑ, ώστε να
στόχο ο
ρωθεί σε όσες το δυνατό
δόσεις ως τον Δεκέ
σκοτάδι οι
περισσότεροι από 6.3
εκατομμύρια ιδιοκτή.
Το σχέδιο για την δημιουργία επιτροπών
τες θα λάβουν τατου ε μενη ρονιγιαΤην μηθεεπιβαρυνθούν να βριολο 2018, τελικό
φρου ακινήτων τον
VO ΧΟ
καθαριστικά
του επόμενη χρονιά, λόγω ασθενέστεροι και να να αλλάζει το τελικό
έλλειψης η διαδικασία
τέλος Αυγούστου, να έχει ολοκληρωθεί Ετσι,,σύμφωνα με
όπως γινόταν τα τε. έως τον Μάρτιο. Σε την κ. Παπανάτσιου τα
μοντε υνοηθούν
για τον
ντί για το χος είναι η διαδικασία
θεί από τον ΕΝΦΙ
Μέχρι Μάρτιο οι αντι
Αντίστροφη μέτρηση
τους ξενοδ τους να μη
«Εξοικονομώ κατοίκον 11»
θα συμβεί αφού ακόμη
δεν έχει εκδοθεί καμία
εφαρμοτικ!διάστη