Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 30.12.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5943
Ανο ατηγορίες για τους δι αιούχους Κοινωνι ού Τιμολογίου
Bonus 30% από «κούρεμα» αι άτο η περίοδο
Οι λύσεις για να «κουρέψετε» το στεγαστικό σας
Πως λειτουργούν τα προγράμματα Πειραιώς και
Εθνικής για τα «κόκκινα» στεγαστικά. Τα οφέλη
για τον δανειολήπτη και την τράπεζα. Διαγραφές
ως 60% της οφειλής για όσους πληρούν τα χοιτήρια του νόμου Κατσέλη. Η δυνατότητα οικειοθελους παράδοσης ακυνήτου.
Housemarket:
Μέρισμα 5 εκατ.
ευρω ενέκρινε
Τη διανομή μερίσματος ύψους
5 εκατ. ευαο, από μη διανεμηθσεων, ενεκ!ιναν ομοφωνα 01
μέτοχοι της Housemarket,κατά
Νέες, πιο μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις για μη
εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια προσφέρουν οι τράπεζες σε όσους δανειολήπτες,
αφενος ειναι συνεργασιμοι, αφετέρου πληΟ
ουν τα σχετικα κριτήρια οικονομικής και περιουσιακής καταστασης
την έκταχτη γενική συνέλευσή
Δευτέραθλήτουα η Ελλάδα
σε χσηματοοοτηση απο το
τους που ώαγματοποιήθηχε
σήμεQα 28 Δεκεμβρίου
Επίσης, ενέ2Q1ναν την
ελέγχου της εταιρεας, η θητεία
της οποίας θα λήξει το 2021
ωση που
εταυεια Χατα την Εχταχτη
Γενική Συνέλευση των μετόχων
της εται!είας μας που συνήλθε
την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου
unlight
Σύστησε θυγατοική
στην Ιταλία
πήθηκαν
εμπ00έσμα
ε σύνολο μετοχών
μετοχ(όν σ
δικαιωμάτων
47.450.647, που αντιστοιχεί σε
ποσοσ
χειΡαλαίου.Η θητεία των νέων
μελών της Επιτρ)τής Ελέγχου
100% του μετοχι
Εντεκα εγκεκριμένα έργα που στηρίζει η ΕΤΕπ με την
του ΕΤΣΕ χαλύπτουν χρηματοδότηση !
δισ. ευρό. Προβλέπεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις
ύψους 3,5 δισ. ευρό. Οι δράσεις για τους μικρομεσαίους.
οπός της
είναι η συναρμολόγηση
200.000 ευρώ
οικητικού Συμβουλίου, ήτοι
Σε 1,7 δισ. ευρώ ανέρχεται η συνολική χοηματοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σ
τοατηγ
/L2ών Επενδύσεων
και εμποοια μπαταριών
Βασικός σκοπός της εν λόγω
τόματα, σύμφονα με το Νόμο
και το καταστατικο, μεχQ1 την
ημερομηνια ώαγματοποιησης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την
κατά τα άνω λήξη της θητείας
ιομηχανικου τυπου
1ου, ποσο που συμΨωνα
Η Συστήματα Sunlight μολόγηση και εμπορία μπα
ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι ταριών βιομηχανικού τύπου
συστάθηκε θυγατρική εταιρ- με στόχο την πέραιτέρω
εία στην Ιταλία, με την επαν- ενδυνάμωση της παρουσίας
υμία Reliable Battery του Ομίλου Sunlight στις
Solutions Srl, με 100% αγοράς της Δυτικής κα. Boqσυμμετοχή της εταιρείας ειας Ευρώπης.
Συστήματα Sunlight ABEE
να κινητοποιήσει 5,7 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.
Η επίδοση κατατάσσει τη χώρα μας στη δεύτερη θεση
ευρο)παϊκά με βάση το κριτήριο χρημα
μέσω ΕΤΣΕ/ΑΕΠ, πίσω μόνο από την Εστονία.
Η Έκτακτη Γενυχή Συνέλευση
αποδέχθη ε την παταση του