Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ποιοι θα είναι primary dealers για τα ελληνικά ομόλογα το 2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5132 Παρασκευή 29.12.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Επιστολή ΓΣΕΕ
ίτσης.
>>> Τελ.
Αξιοποίηση των πόρων για την αλλαγή του
παραγωγικού μοντέλου
Παραχώρηση χώρου δασικής αναψυχής στον Δήμο Μακρακώμης
αμοιβές στις 26
Δεκεμβρίου
Επιστολή προς την υπουργό
Εργασίας απέστειλε σήμερα
με την οποία ζητά
ης απαιτούμενης
πράξης, η οποία και θα διευ
Νέα μηνύματα απο το
την έκδοση τ
της αργίας της 26ης Δεκεμtou
Η επείγουσα επιστολή της
ΓΣΕΕ εστάλη διότι σύμφωνα
με καταγγελίες που έχουν
μέτωπο των καταθεσεων
νομοσπονδία
χαι επειδη οεν υπήρξαν οι
απ40αι τητες οιευχουνισεις
από το Αρμόδιο Υπουργείο,
το οποιο ncu χήρυξε υποχρεωτική αργι
ένη ημ
τες δεν τήρησαν το θεσμικό
πλαίσιο, όπως αυτό ισχύει
για την αμοιβή των υπόλοι
de Yannre
ιέρα,
urobank
Ολοκληρώθηκε α ό
Eurobank η προτη
Προσφέρει «κούρεμα» ως
75% σε καταναλωτικά
δάνεια
διμερής διαπραγμάl
Κάλεσμα της τράπεζας σε διαγραφή δύναται σε οοισμέ
δανειολήπτες με ανεξόφλητες νες περιττώσεις να φθάσει
οφειλές έως και 7.000 ειοώ να λογιστικά-το 90%
κλείσουν τις υποθέσεις τους Μικρά δάνεια
καταβάλλοντας μόλις 25-30% Η ρύθμιση αφορά συνολικά
Η πρώτη επιτυχής διμέρ
διο π οαγματευση στο πα σ ο του κεφαλαίου Στάλθηκαν οι 300 εκατ ευρω χα αναλίοτιχά
του εξωδιχαστιχου συμβιβα επιστολές στους πελάτες δάνεια και οφειλές σε χάρτες
σμού ολοκληρωθηκε από τη Συνολικά 300 εκατ ευρω τα και συμφωνα με τις ίδιες
Eurobank, πριν από τα Χρι συ χεκριμένα κόκκινα δάνεια πηγές, πρόκειται για δάνεια
στούγεννα.Αφοοούσε μία ! «Κούρεμα» 70%-75% του κεφ- ους 5.000-7.000 ευρώ. Το
ατομική επιχειρηση και πιο αλαίου προσφέρει η Eurobank πακέτο της ρύθμισης είναι νέο
συγκεκριμενα ένα πρατήριο σε δανειολήπτες μη εξυπηρε- και δεν σχετίζεται με τα μη
υγοων
δάνεια συνολικού υπολοίπου
Σημαδια ανα ης παρουσια ουν οι καταθέσεις στο
ελληνικο τραπεζικο συστημα α ποιοτικα χαρακτηριστικα
της χα εκατηγοριας οψεως ταμιευτηριου προθεσμιας και
τα Χλειδια» που θα αρουν τ ν ανασ αλεια των καταθετον
εξυπηρετούμενα δάνεια ύψου
1,5 δισ. ευρώ
πρόσφατα η τράπεζα σε ξένη
εταιρεία.
Σε ανάλογες κινήσεις αναμέ
νεται, σύμφωνα με τραπεζικές
μων. Εί
ταναλατικών
δανείων και χρεών από κάρτες
-χωρίς εξασφαλίσεις, στο
πλαίσιο της υιοθέτησης
ρυθμίσεων με στόχο την οριστι
στη μευοση των σματική αντιμετα)πιση τον
εξυπηρετούμενων
αδυναμία απο- δανείων, προκειμένου να
ταμίευσης από τα νοικοκυρ- εδραιωθεί η εμπιστοσύνη
ιά διαπιστώνει η Τράπεζα τον καταθετών προς το τρα
πούλησε
καταθέσεων, με εμφανή, μη
Ομως, την
περίπου 26.500 ευρώ.
Ρυθμίστηκε το ένα δάνειο
24.000 ευρ) με επιμήκυνση
διάρκειας 1 16 μηνών (από 62
| χή λύση του προβλήματος.
και μείωση επιτοκίου
Ελλάδος για το 2017 και
πεζικό σύστημα
από 4,23% σε 4,10%
Στο υπο/οιπο ποσο, πε ι που
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πηγές, να προχωρήσουν το της
τράπεζα έχει αποστείλει επ- επόμενο χρονικό διάστημα και συνιστα στις τραπεςες να
στολές σε 50.000-60.000 δανει- οι υπόλοιπες τράπεζες, στην επιταχύνουν την αποτελε
ευου), που ηταν
νημερο και επιοοτου μενο
από ΕΤΕΑΝ, δε χονοεύτηχε
θεια να μειώσουν όσο
αποπληρώσουν το 25%-30%
του δανείου τους. Μάλιστα, η
το δυνατόν γοηγορότερα τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια.
χάτι.