Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Πέμπτη
Δεκεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenuepita Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τι ισχύει
Etos μεγάλων ανατροπών
για τ0us ασφαλισμέν0us το 2018
καταθέσεια
και αναλήψε1s
τ0anezes Ενα δυσβάστακτο ρώντας παγωμένες
βάρος καλούνται να συντάξεις στα πολ
σηκώσουν για ακόμη χαμηλά πίπεδα nou
μία χρονιά, το 2018, τις έχουν καθηλώσει
τα τρία μνημόνια.
εκατοντάδες χιλιάδες
ασφαλισμένοι, κυρίως
μη μισθωτοί αλλά και
συνταξιούχοι. Η νέα
χρονιά, όηύς άλλωστε
και οι πολλές προηγού.
μενες, φέρνουν ανα.
τροπές σε πάνω από 2
εκατομμύρια ασφαλι.
Μεγάλοι χαμένοι του
2018 θεωρούνται και οι
χαμηλοσυνταξιούχοι
που λαμβάνουν ΕΚΑΣ
καθώςτο νέο έτος η
παροχή μειώνεται και,
βέβαια, κόβεται ολοκληρωτικά το 2019
Ηδη, περίπου 235.000
Διαρκείς είναι οι αλ.
λαγές που γίνονται σμένους
στα capital controls για ούχους.. Ο μακρός δικαιούχοι του em
κυμαίνεται στα επί.
πεδα του 10%-20%,
Αυτό σημαίνει πως τα
ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ,
αναλήψεις μετρητών και βεβαίως για
μεταφορες κεφατε.
κατάλογος των Πα
βάσεων αφορ
που είτε εφαρμόζονται
γιαπρώτη φορά είτε
αποτελούν ωρίμανση
προβλέψεων που περιλαμβάνουν οι πρόσφα
τες συμφωνίες της
κυβέρνησης με τους
στον λο35 ευρώ, ενω υπάρχουν και περίτου 1.150
στους οποίους τοεπί.
γισμού θα είναι το
εισόδημα
ηγούμενου έτους,
ορολογητέο
του προμέσα Φεβρουαρίου θα
έχουν
τον νέο τρόπο υπολοενσωματώ
δομα κότηκε.
ληνική Ενωση Τραπε
ανάληψη
Ενα εξ ολοκλήρου αφού όμως προστε γισμού τον εσφο
ων, - η
νέο τοπίο διαμορφώ.
νεται το νέο έτος για
θούν καιοι ασφαλιστι.
κές εισφορές που
Βάσει του προϋπολογισμού, η ε βάρυνση
°ηγούμενο.
ελευθέρων επαγγελ
αυτοαπασχονους το 2018 θα είναι
59 εκατ. ευρώ, η οποία
νειστών. ΚάΠοιες μάλι.
προεξοφληθεί, ενώ
Που είναι κρυφές. Για
ριθμική αναπροσαρ
Τέλη-Φωτιά
εξαίρεση και ειδικά για
σμός θα γίνει επί του
προσδιορισμού ασφα
Από το 2019 οι εισφοματιών,
λουμένων
αγροτών, καθώς τροεκατ. το 2019. Να σημει
ποποιείται και αυξάν
Παροχ SK 1 Παράδειγμα ημισμα υπολογισμού το βάση προσ85% η βάσης τελικ και ο συμηθεί
60) és
Εθνικό
υπολογισμού τους με
τελικά και ο συμψη
ό μογή των συντάξεων αποτέλεσμα να αυξά- λιστικών εισφορών. σμός των εισφορο
νονται και τα ποσά των
που πλήρωσαν το 2017
οι ελεύθεροιεπαγγελ
στην πράξη στερεί από
τους συνταξιούχους
328 εκατ.ευρώ, διατηεισφορών. Ειδικοί υπο
λογίζουν πως η αύξηση
ρές θα υπολογίζονται
στο 100%.
συνέχεια στην 10
ματολόγιο
Ατσιόγλου: Μείωση
του προστίμου για
αδήλωτο εργαζόμενο
εάν η επιχείρηση
προχωρήσει
στην Πρόσληψή του
Σημαντικέρνειεπβοεκπροσώπουςκινήτων