Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Apieu. Φολ, 40935 rEros 141 ον Τμή 1,50
TO 2018
είναι μόνο ή χρονιά κατά τήν
Μέ βοοειά ιστο ική ήττα
<απειλείται» ή Έλλάς
τροπείας ea Είναι καί ή χρονιά κατά την οποία
Ταν στην έξωτερική της nokiTm, ούτως ώστε
va μην βαρυνουν Την μελλοντική πορεία της καί
μην μεώνουν την γευτολιτική σημασία της
110 ος διπλό δημογημαιαγιά Σότια
Ενιαίο-άμεταφραστο ονομα
Μιχροεύοςχρησε
novoi είναι οικίνδυνοι τού έγχειρήματός της.
oivix o
ως, είναιάλληλαεξαρτώμενΤμε την στάση της
Zuonioniatori
νέαόνο..aasu
elq0ς χρήσεας δμας!"Evo.
τόχρονα άποό#xtcI μιά λάση
μέ τήν[email protected] μα
μαν Ελλάς-Αλβανία τό 2009 για Τήν όριοθετη.
(ano το 1990). Όστε ν άποτειται σημερα ή σ0σταση μικρού έκλεκτορικο σώματος ανάδειξης
κληρονομιά είνα1oi xepnouol ΤΟύ έγιναν nd TO
γιογήςσημοψηφισμαηας(αντό
ζάν pou και trmoupttE μα
«Του; το 2018 νάκ vuilvu
Έλλάδυ.nlatefmipabu.
δνομη Ti.
CoUV vd άποτελο4vnpoiov acev οος σκηνο@e«Αλλάκαι να μην διαβάζετε,
δεν πειοάζει»
Oi «παραινέσεις» του Προοθυπουργού πρός τούς νέου
ΠΕΝΝΕΣ
όνουα στό άεροδρόμιό τους, καλώς νά δ0pOiοουν e βιβλία τής ,lotopix. άλλά στο ΝΑΤΟ μέ
[email protected]νικότητα" καί όνομασία nou δεν 9ά Είνα!
aeddtong iniluong naΣήμερα
Στο Μπάσχο, στη Βουογαρία
Kointi,dus dd wmooson aas taev
βάλ4spmpd..
μο[email protected] w bgepa s
|ιαβάστε το άρθρο