Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Δεκεμβρίου
Αριθ. Φύλ. : 6342
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πο1es αλλαγέs
φερνει ο veos νομ0s
για tis ΕΠΕ
Bloomberg:
Ρώσοι,
Τούρκοι
αγοράζουν
ακίνηταστην
Ελλάδα
Τον εκσυγχρονισμό
του νόμου περί Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης (ΕΠΕ), που
θεσπίστηκε το 1955 και
από τότε έχει υποστεί
αποσπασματικές τροποποιήσεις, επιφέρει
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το
οποίο τέθηκε από χθες
λευση. Ο εκσυγχρονιστις υποχρεώσεις της
ελληνικής κυβέρνησης
που απορρέουναπό το
μνημόνιο. Η διαδικασία
της δημόσιας διαβού
λευσης επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου
θα διαρκέσει έως τις
10 Ιανουαρίου 2018.
Οι κυριότερες αλλα
γές που επφέρει το
νομοσχέδιο στην υφι
στάμενη νομοθεσία
περί ΕΠΕ είναι οι ακό.
Επενδυτικές ευκαι- σε δημόσια δια
ριες στην καθηλοένη κτηματαγορά
κυνηγούν Ρώσοι, Κι
νέζοι και Τούρκοι προ μνημονιακή υποχρέ από τη σύσταση της εταιρικού κεφαλαιου φάση παν ετα
Η παράλειψη πιστοποί. λευσης των εταίρων
ησης καταβολής του
31 90/1955αποτελεί
. Μέσα σε έναν μήνα
ανακαλείται με από.
ση, ενώ θα ακολου- ΕΠΕ ο διαχειριστής θεραπεύεται εάν πριν όχι από τομονομελές
θήσει η κωδικοποίηση οφείλει να πιστοποι- από την έκδοση της πρωτοδικείο. Από τη
συνέχεια την 11
Και ο εκσυγχρονισμός
ενός ακόμη πιο παλαιού νόμου, του
2190/1920, περί ανωνύ.
μων εταιρειών. Emπλέον, το υπουργείο
Οικονομίας και Ανά.
πτυξης ετοιμάζει νέα αυτή χωρίς να έχει ρε
νομοθεσία περί των
ήσει την καταβολή του
εταιρικού κεφαλαίου
με πράξη του, η οποία
καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(ΓΕΜΗ). Μάλιστα, εάν
παρέλθει η προθεσμία
οριστικής δικαστικής
απόφασης σχετικά με
την ακυρότητα της
εταιρείας αποδειχθεί
ότι το σχετικό ποσό
έχει κατατεθεί σε λογαριασμό της εται.
άλλη, έπειτα από
τηση των εταίρων που
κατέχουν το 1/10του
συνολικού
των μεριδίων και συΥ
χρόνως εκπροσωπούν
το 1/10των έταίρων
και εφόσον
σοβαρός λόγος,ο δια.
χειριστής μπορεί να
ανακαλείται από το δι
Παραμο ή
αριθμ
ι στου,
σοβαρόςλόγος άρχε
γίνει η παραπάνω διαδικασία, η εταιρεία τί.
θεται αυτοδίκαια σε
λύση και εκκαθάριση.
a κε διαχειριστής δου
. Ο διαχειριστής που
ασκεί καταστατική διαχείριση ή έχει ορισθεί
με απόφαση της συν
θετασί αυτοδίκαια age
εξαγορών, η οποία περιλαμβάνεται
εξαγορών,
οποία πε
-λοταρία
επίσης
Στα 35 ευρώ
Την Παραμονή των
πραγματοποιηθεί η
δεύτερη φορο-λοτα
ρια απο το υπουργειο
Οικονομικών, με το
ποσόν που θα διανε
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9