Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
| ΒΟαβεία ελευθερίας
αλήνη 5 ήμερον Ανατολή ήΑίου 7 38'-300; 5 10.
άηάτη, κλοηή ή χρήση βίας, npoot uteue
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23.12 ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
καίωματα Των άλΜον.-Ενας Δείκτης Οίκονομικης 'Ελευθερίας Ba npenELVanoloyKc1 Τον
βαθμό στόν οποίο νομίμως κτηθείσα περιουΈτοιμα τα Προεδριχά Διατάγματα
νεξάρτητα έρευνητικά ivomoura
μ.κη 'Ελεύθερίαξεκίνησε το 1984 an
to Fraar
δαπάνες, φορολογία καί δημόσιες emoeonOi
λίας δηως eh Ktortte krves;
lopunavoia:ίχνουν ηλίου έν ab
ma.ntu noi pit covrn, oto lovo,
tin:ΗΠΑ o ritoG.lopulla Trorind
tiotA τήν dm 100 Eitaeimaλοντας την νομοθετικη pu0μιση
co" y
pr ουν λένε ότι eivus
χώραν με Περιορισμένη οίκον asuituattesextanx.open0 νμας i dtf asugupnici toe Epvtopu v uso
10% τ00 nAngU0μου στις οικονομικά άνελεύv ucr ric ο κονομικά Φιλελεύθερες χώρες unoτά
για τό πλοίον woitu0μα στ
Τασί w pa μαΐ ar vaan
έλευθερία, παρά τήν nepa
ICTOPIKA NIOKOYMENT
προς, ή "Ιρλανδία καί η Πορτογαλία Είναι χοροκτηοστικό τι στήν Ελλάδα δείκτης σημειανει σταθερη πτώση and τό 2004 καί ΕφεΕης, μέ
«Και νε» τον Σημίτη
τά μανοα ταμεία!
1 5 χρυφά ραντεβού με τον Χριστοφοράκο
ΠΕΝΝΕΣ
πτώση éK νέου μετά τό 2015, ένώ στήν Kinpo
το 2013 καί μετά.
Ποραλλήλως. ΤΟ ΚΕΦΙΜ ηένειμε τά βραBela-Προμη eac-2017, Tnpita βραβεία
τήν Ελευθερία. Βραβευθέντες Έλληνες ήσαν:
Ομιλία του τόνισε την άνάγκη μεταφοράς nd
av ρα της Siemens. άλλ ι καί της
Ηκ. Tau
οι άπηκάλι ψεδη
ποίος cov περ αμενο μηνυ κιχε
Bpaileia " Ertunatag. για όοους τραυματίζουν
κητης Sernens on 00 T
οιχνα μεγάλα moou
toyatpo Sionteigartuozu
To ucpolomon
onuvre
enquo προτείνω τον Αλέξη Toiroa rooo
wam v
tru Siemens στο ηΑΣΟΚ Kui m
movtofi Tpuiciis*E4ctsioo Ko10DIAZOK.agoo ό torg eni KS.
Σήμερα
Παρά θΐν' αλός
Δώδεχα μήνες xoo υαζιέρα στο Αιγαιο
Διαβάστε το άρθρο
Τά Χριστούγεννα
Σαράντος L Kaereixog (σελ