Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Δεκεμβρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ng Αύξηση χαμηλόμισθων
θεσμοαρη και μείωση αμοιβών
τισμ6s από
το μπαράζ
παροχών
Σημαντικήμεί ρυνση απομένους συνολικά
του αριθμού των χαμη.
λάμισθων εργαζομένων συνοδεύουν την
αύξηση των θέσεων
εργασίας που καταγράφει το ηλεκτρονικό
σύστημα του υπουρ.
γείου Εργασίας «Εργάνη», κατά το 2017,
«Φωτογραφίζοντας»
1.824.437 που απασχολούνται σε 247.236 εη
χειρήσεις στη χώρα.
αμείβονται με μισθούς
που δεν ξεπερνούν τα
1.000 ευρώ μεικτά τον
μήνα. Μάλιστα, από
αυτούς, οι 4 (ή το
41,62% του συνόλου)
εργάζονται με πλήρη
μισθωτή, απασχόλήση στη χώρα μας,
κατά το διάστημα 1-21
Οκτωβρίου 2017, και
απασχόληση,
Μετά τις,-μικρές
έστυ-παροχές τωντελευταίων ημερών, η κυεαχείρησε την
υπόλοιποι (22,65%) εμ
φανίζονται να εργά
νται με μερική ή εκ
σχέση εργασίας ιδιωτι
κού δικαίου για το
έτος 2017 ανέρχονται
σε 247.236 έναντι
1.060,3ευρώ που ήταν
ειμία συγκρίνοντάς τη με περιτροτής απασχο- ένα χρονοπριν
Στο σύνολο των ερ.
γαζομένων, το ποσοκαι, να λαμβά.
ακομη ψηφι
στο φιλο
λιοπροφα της και να
τονωσει τις αντορατην αντίστοιχη «φωτο
γραφία» του 2016, τα
θαμπώνουν
νουν μισθούς κάτω
των 500 ευρώ. Τα στοι
χεία δείχνουν, επίσης,
στοιχεία
. στό της πλήρους 233.151 το2016.
απασχόλησης για το
2017 ανέρχεται σε
68,44%, ενώ το 2016
ήταν 68,28%, παραμένει δηλαδή σταθερό,
Επίσης, κατά το τρέχον έτος ο αριθμός
των επιχειρήσεων αυΑναλυτικά, εντός του
2017 δημιουργήθηκαν
121.913' νέες,θέσει
εργασίας, ενώ και
εΤΧειρήσεις αυξήθη
καν κατά 14.085. Οτώς
βέβαια αυξήθηκε και η
«ευέλικτη, απασχό
ν ωραιοποιημένη εισυνέχεια στην 11
κόνα που επιδιώκει να
παρουσιάσει η κυβέρ.
νηση αναφορικά με τις
εξελίξεις στην ΕΥΧώ.
αύξηση του αριθμού
των απασχολουμένων
το 2017 κατά 121.913
σε σχέση με το αντίΑναστέλλεται
για ένα χρόνο
οφ00S
ρια αγορά εργασίας στοιχο διάστημα του
Δείχνουν, για παρά- 2016, η οποία, όμως,
δειγμα, ότι ένας στους
τρεις ετεργαζομένους
δεν συνδυάστηκε με
αύξηση
12μηνο φου τέθηκαν
30.556 εργαζόμενοι
εκ περιτροπής και με
unepagas
των μισθών.
2016κασε σχεση με το
αμείβεται 'με
κάτω από 600 ευρώ,
Στον ''αντίποδα,
μέσος μισθός το 2017
μειώθηκε σε 1.024,9
ευρώ τον μήνα από
υπερα as
201 6 κατά 6,04%.
Συγκεκριμένα, οι επχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους με
μισθό
Συνολικά, περισσότε.
μεταβιβάσει
ροι από 6 στους 10 ερ.
Αλλάζουν οι χρεώσεις
των ΥΠηρεσιών Kovns
να «ξεφουσκώνουν»
οι λογαριασμοί
για αστέλλετ χε έως
31.12.2017) η ισχύς
του άρθρου 41 του
Κώδικα Φορολογία
Εισοδήματος σχετικ
Σελίδα 9