Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26948 ΕΤΟΣ 88ον
email:dimonewsa dimopras
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
0,60 ΕΥΡΩ
Δεν κινδυνεύει με
Ε. Τουσέν: «
nulov νια τη
οικονομικη
καταρρευση η
εισροη χρηματων,
Σταθάκης
Ευρωζώνης οιονκωσε το
έΛΛηνικο χρέος»
ΔΕΗ με
αναφερει ο
γουρα εν κινουνευει με καταρρευση η ΔΕΗ», δήλωσε στη Βουλή ο νπουργός 11EQ1βάλλοντος και Ενέργειας
παραχώ!ησε στη γαλλι
κή εφημερίδα Αιμπερα
επαναφερντας αυτο το σενα!ιο, γιατ
δεν της βγήμε, ούτε η κατά!Qευση του νέ
σμου και εχπQ0σωπος
κατα07ηση των πα!ανοToussaint, εκφράζει την
τίμηση ότι «όταν
αντίθετο προς το συμ
«Φέτος η ΔΕΗ πήρε όλα τα ποσά της
περιόδου 2012-2015. Η εισ.
Λέτε να χαταρρεύσει με αυτά τα ποσά
χρηματοοικονομικά; Δύσκολο, για τα επό
μενα τουλαχιστον χρονια» ανεφερε ο υ
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κατά τη συζήτηση του κρατικού Προϋπο
φέρον του πληθυσμού
ι δημιου
λογισμού για το 2018
επεσήμανε ΕΝΑ
τωτών, π!έπει να ακυ
οτι ουτε απο τη συμφωνια
ρώπης χρησιμοποίησαν τα χρήματα του
ρίδιο ευθύνης της Ελλάδας [σ.σ για τη διόγκωση του χρέους] επισημαίνει: στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η δημιουργία
της ευρωζώνηςπροκάλεσε σημαντικές και
ασταθείς χαι συχνά χερδοσχοπικές χρηντρου δάνεισαν χρήματα στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα των περιφερειακών οι
χονομιών, επειδή ήταν πιο κερδοφόρο να
τους δάνεισαν μαζικά και με χαμηλό κό
στος η ΕΚΤ για να αυξήσουν τα δάνεια σε
χώρες όπως η Ελλάδα, χωρίς να ελέγχουν
την πιστοληπτικη ικανότητα τω
«μικροσκοπιο»
Επιτροπης
ντανωνισμού
στις εθνικές αγορές των οικονομιών του
νηθή χαναποτο
.«κεντρο»
(ιερμανια
Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα το 2010, ό
Γαλλία, Benelux, Αυστρία) προς τις χορες της περιφέρειας (Ελλάδα, Ιρλανδία,
Πορτογαλία, Ισπανία, Σλοβενία)
πήρχε πλέον κίνδυνος υποτίμησης. Αυτό
δημιούργησε μια ιδιωτική πιστωτική φού
σχα, επηρεάζοντας χυρίως τον τομέα των
αχινήτων αλλά και της κατανάλωσης
ες της Δύσης έκλεισαν
ανορες
αηακτος
στρόφιγγα, συνέβη λίγο αργότερα στην ΙΟλανδία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και
θμό στην Ισπανία
και πατατας
Οι μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες και άλτου κέλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ενδεχόμενα π!°βλήματα στη διάθε.
Handelsblatt: Οι επενδυτές εμπιστεύονται και
ση των πατατών χειμεQ νής καλλιέργειας εις βάρος τόσο των πα!αγωγών
της Νάξου όσο και των καταναλωτών,
αλλά και στην αγ0Qά προμήθειας γάλα
κτος, διαπιστώνει η Επιτροπή Ανταγωνι
νου μπορεί σήμερα να είναι ιχανοποιημένος από τα κέρδη, σημειώνει η εφημερίδα
θηνα, με τίτλο «Το Χηματιστηρίο Αθη
ποιος είχε αγοράσει ομόλογα του
ελληνικού δημοσιου στις αρχές του χρό
νών σε σημείο καμπής»
σμού λόγω της συμπεριφο!ας της Ενω
οι χονομιχή εφημερίδα ε
πισημαίνει ότι «αντιστρόφως ανάλογα
Handelsblatt σε ανταπόριση από την Α
γατική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Ε
ταιρεία (ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ)
Η χαμηηοτερη 0ιαχρονικα επιοοση της
χωρας στην επιχειρηματικοτητα
πόδοση. Στις αρχές του 2012 το επιτόκιο
μόλογα βρίσκονταν στο
ια της Επιτροπής Ανταγωνι
σμού θα συνεδριάσει στις 21 Δεκεμβρίου
ου χατεπε
γοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλι
στικών μέτρων, τη σχετική εισήγηση της ε
πιτροπής για το αν καταστρατηγείται ο α
παρουσιαστηκε το 201
3,9%. Κατά συνέπεια, η απόδοση των ο
μολόγων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίτ
Η ετησια εκ εση του ΙΟΒΕ Υια τη
νεπιχειρηματικότητα
δο εδώ χαι πάνω από μια δεκαετία. Που
ές αρχίζουν χαι πά
λι να εμπιστεύονται τα ελληνυχά ομόλο
2016-2017
λαχτοχομικών προϊόντων από την Ενωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Αγροτι
Την ετήσια έκθεση για την Επιχειρηματικότητα 2016-2017 παρουσίασε σήμερα
(σ.σ. Τρίτη) το ΙΟΒΕ. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται κάθε χρονο από το 2003 και εντάσ
σεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΟΒΕ στο παγκόσμιο ε!ευνητικό
πρόγραμμα Global EntrepreneurshipMonitor (GEM)
Την ίδια στιγμή στο Χρηματιστήριο Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα