Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σημίτης και ΝΔ
Tetril 19 Sexy
Nov 2017
ta 40931 rEroe 1410 ITu n 1 50
αλήνη 2 ήμεροί
ντολή ήλίου 7 se
dagsor
he evenm
Άπολογία Παπακωνσταντίνου
γιά το φούσκωμα του έλλείμ ματος
Η-Εστία» σχολιάζει την σπασμα)δική άντίδραση τού πρώην ύπονογού
Kop pi ano aumy Τήν μειοψηφία, κατ aav τήν
τι όταν τά με0ata σερώματα
rpoopepetuartd0ς και μόνον διότι δίνουν δουΧΡομματιστές Είκόνες on°ςατόανύδριοτης Nc|
ycto Οίκονομικ@w μετύ τήν
r01μεφισικο.
νεροίην 1Tpocopo too
στήνΕΕ.it.cwnti
"Ελλάδος. Λησμονεί
cizav
ότι είναι KgVTpo00ς καί νό μην μαλώσουν μ6 Τήν
Tw0 τέκνο Το
ΜαρΕομού.av6purtos no 656260.000 έπιχειοη σεις
ΕΧλεισαν το 2016
"ΕΧθεσις τού !ΟΒΕ για την φθινουσα έπιχειρηματιχοτητα
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΝΔ. Τό ίδιο καί ό Σταύρος Ge°δωράκης no
Alκαί τό dydpl μου.
ou d, ypa po vsevaus erti την β63 an
νικητής Νέας Δημοκρατίας στίς έΠόμενες
ως νεοελληνικό κράτος, άλλά
tmbluEn ro0 vd
νομίας ή
σεβ0VtUL Τουλάχιστον 0d τό φοΒουνται Kawai
parkr Tb J 972 wal λ.ro,
Tr) pertana pik krea.
Σήμερα
Η δεξιά κερδίζει και ομιλεί