Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 -ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26946 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Ρεκόρ νια τα
Μας αΠΟΥοητευσε
ο Σεντένο
Το δεκαετές έπεσε στα επίπε
Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των απο
δόσεων των ομολόγων
Πριν καλά αναλάθει ο νέος πρόεδρος της Eurogroup, δηλώνει ότι η Ελλάδα πρέπει να ολοκλη
ρώσει πληρως το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης Υια να συζητησουμε Υια το χρέος της
πραγματοποιήθηκε επίσης ένα πρόγραμ
μα διάσωσης μεταξύ 2014 και 2015, ζή
τησε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
να στηρί5
δα του 2006, Την Παρασκευή το 10ετ
μόλογο του Ελληνιχού Δημοσίου διαπραγ
ματευοταν με
όδοση 4,065%. Πολύ χ
α και να
είχε υποχωρήσει η απόδοση τ
μολόγου τον Μάρτιο του 2016. Η εξέλιξη
αυτή έχει ως αποτέλεσ
Υπάρχει τώρα ένα παράθυρο
ρίας για την εμβάθυνση της ολοκλήρωθώρι
ρά απόδοσης) από
το αντιστοιχ
γερμανικό ομόλογο να υποχωρήσει κάτω
στη συνέντευξή του στο CNBC παρουσί
ολόγων είχ
οραμά του
on χρειάζεται
τον Ιούλιο του 2006
μονή» για την αναμόρφωση της. Ο ίδιος
ση στην άσκηση πολιτιχής μετά από αρσημαίν
χρόνι
μεταξύ άλλων, oonko
εση με το Χρηματιστήριο, Tra
Στο δημοσίευμα αναφέ
Δεν είναι πραγματικά μια αλλαγή για
Οι νέες
αντικειμενικες
τιμες των
ακινητων ΠρεΠει
να είναι έτοιμες
εως τον Μαρτιο
ou 2018
Με ειδική διαδικασία θα καθο!ιστο
πόκριση σε επίπεδο προσφοράς που πετύ
Η Ελλάδα π!έπει να ολοκληρώσει πλή
ως το τρέχον π0yQαμμα διάσωσης για
στηρίζει ότι πρόκειται για θέμα που πρέ
ρα να συνδυαστεί με κάποια ανταπόχριση
σε επίπεδο ζήτησης χαι η Ευρώπη βρίσκε
συντομότερο
έον σε καλή θέ
πρόεδρος της Eurogroup, ΜάQ10 Σεντ
αυτο οεν αποτελει προτεραιοτητα.
πρόσθε
Ο Μάριο Σεντένο χατέστησε σαφές ότι
α διάσωσης πρέπει
ιστική συνέντευξη στο
CNBC.
v Oix
ταστήσει σαφες στους Ευρωπαιους πο
προσπάθειες που κατέβαλα
2018, τον Αύγουστο
άξιζαν χαι
ευνήσουν οι συνομιλίες αναδιάρ
θρώσης του χρέους με την Ελλάδα. Η ΕλOL
εξαιρετιχό έργο που έχο
άπτυξη x
ς τιμές των α
α διάσωσης τον Αύγουστο του
σε διάφορες ευρωπαι
των που π!επει να ειναι
σχέσεις για μέτρα που θα καταστήσουν το
χρέος της πιο βιώσιμο μαχροπρόθεσμα.
ράθυρο ε
μβάθυνση τη
έων αντικειμενικών τιμών θα αναλά.
ποιηθεί στο ΜητQwo 111στοποτημένων Ε
Πεταει ΠαΛΙ το
Ιες000 στο ζητημα των
Ποσοστά) σεων κατανομης ΠροσφυΥων
να αντιμετωπισθούν οι αμ
φισβητήσεις που έχουν παQατη!ηθεί το
νικό διάστημα και να τηρη
θεί το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η
ελευταίο χρο
έχανε λόγο ο πρωθυπουργός της Τσεχίας
λάριος της
ες χωρών-μελών της Ευρωπαϊ
Με πρόσχημα τη ρευστότητα
των τραπεζών πιέζει Υια 40
μνημόνιο
ίτη αξιολόγηση
κής Ενωσης συγκρούστηκαν ατά μετο
πο κατά την π!ώτη ημέρα της Συνόδου
KoQu'φής στις BQυξέλλες, για ένα θέμα
που συνεχίζει να τους διχάζει, την φιλοξενια των προσφύγων που φθάνουν στην
Ευρώπη
ερμανίας, Αγκελα Μέ
έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να χάνου
με», προσθέτοντας πως «οι θέσεις» των
αυτή διαδικασία, η οποία θα εφαρμοσθεί
μόνο μία φορά για τις ανάγκες της ανα
Ειδικότερα, στην αιτιολογική έχθεση
«Εισάγεται μία εξαιρετική διαδικασία
Η Αθήνα θα αποφασίσει για τεταοτο
προγ!αμμα, επεσημανε ο προεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρίζής TQάπεζας, Μά
QLO ΝτQάγκι, σύμφωνα με Qεπο!τάζ της
Ελληνικής Υπη!εσίας της Deutsche
du roc 7 u t
ο χρνια και προκαλε
Ηδη προσερχόμενοι στην πρώτη τους
ίας αναφέρονται τα εξής:
έντονες τριβές
θυπουργοί της Πολωνίας και της Τσεχίας
διάθεση
Οι συνομιλίες που άρχισαν στο δείπνο
αθορισμού των τιμών εχκίνησης η οποία
των ηγετών συνεχιστηχαν ως τις πρωτ
γέτες έκαναν ασυμβίβαστες μεταξύ
προτάσ
Παρασκευής, χαθώς
υποχωρηση ς.
δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ο λόγος
Welle έθεσε δύο βασικά ερωτήματα στον
Αισθάνθηκαν πιθανόν ενισχυμένοι λόμισης είναι αφενός η προα
που απηύθυνε στο
ώδη» συζήτηση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα