Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική ΔΕΕ16pi
Σάββατο
Δεκεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenuepita Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κοινωνικό μέρισμα: Για Π0IOUs ανοίγει
ξανά η Πλατφόρμα-έγινε η Πληρωμή
Μέσω Taxisnet
ρύθμιση ακόμα
ακαινιαμυα
ληε πρόθεσμα
Διευρύνονται τα κριτή.
ρια χορήγησης για το
κοινωνικό μέρισμα, για
χιλιάδες μονογονεϊκές
οικογένειες, ηλικιωμένους άνω των 67 ετών
και άτομα με ανατηρία
67% και άνω, που αποκλείστηκαν άδικα
περιλάβει στους δι
καιούχους επίπλέον κα.
τηγορίες Πολιτών που
δεν πληρούσαν όλα τα
ν Εφορία
κριτήρια αξιολόγη
για να εισπράξουν το μ
ρισμα κατά την προηγούμενη φάση της
διαδικασίας. Για τον
Για ποιες κατηγορίες σκοπό αυτό ανακοίνωσε
Πολιτών και ποιες άλλες ότι η πλατφόρμα του
περιπτωσεις νοικοκυ- κοινωνικου μερισματος
ριών θα ξανανοίξει η (www.koinonikomerisma.g
πλατφόρμα των αιτή. r) θα ανοίξει εκ νέου
κατά το χρονικό διά.
26 Δεκεμβρίου . Από στημα από τις 15 έως τις
Δεκεμβρίου για τις
σεων-από τις 15 έως.τις
avampia 67% και άνω
σματος. ολοκληρώθηκε
με επιτυχία την Τρίτη 12
Δεκεμβρίου και η κατα.
βολή του μερίσματος
στους δικαιούχους
πραγματοποιείται ήδη.
Συνολικά, με βάση τα
Τη δυνατότητα ηλε.
για τα οποία εησης, δεν
θα ισχύσει το παραπάνω
Χθες τοβράδυ εισπράττουν το-κοινωνικό μέρι.
τήσεων υπαγωγής στην
ακόλουθες περιπτώσεις:
a) Μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμ
ενιαίο
επίδομα στηριξης τε.
κνων ή το επίδομα πολυτέκνων για τις οποίες
προωθείται η θεσπιση
ευνοϊκότερου συντελε
στή στάθμισης,με στόχο
1.313.148
δ) Νοικοκυριά nou από
σφάλμα στις φορολογι.
κές τους δηλώσεις, δή.
λωσαν
φροντιστηρίων στο
των ιδιωτικών σχολείων.
ή των 24 μηνιαίων δό.
σεων ακόμη και για μη
ξιπρόθεσμες οφευες
νοικοκυριά
αποτελού.
3.249.000 βάνουν
τομα,που αντιστοιχουν
στο 30% του πληθυσμού
της χώρας-Στα 727 εκατ.
δαπάνες στοιχεία που ανακοίπρο
έπει μια πολύ σημαν.
νωσε το υπουργείο
για τις δαπόνες
'Εγκρίθηκαν 1313148
ευρώ το ποσό που μου
ράζοντα, στα 554 ευρώ
αιτήσεις νοικοκυριών
περιελήφθησε ηλυνομοσχέδιο του υπουρ
. ε) Νοικοκυριά στα που αντιστοιχούν σε
το μέσο ποσό του με
σματος ανά δικαιούχο να διευρυνθεί η βάση σφάλματα κατά τη δια. δηλαδή στο 30% του
συνέχεια στην 11
ρίonola
εντοπίστηκαν
3.249.000 δικαιούχους,
των δικαιούχων art'
Αναδρομικά
ευνοϊκότερο
σταύρωση των στοιεων τους στις βάσεις
asoué
Σύμφωνα ειδικότερα,
πληθυσμού της χώρας!
"Το ύψος του υπό δ
νομή ποσού ανέρχεται
σε 727 εκατ. ευρω με
αυτήν την κατηγορία.
Διαθέσιμα από την
Πέμπτη τοβράδυ στους
τραπεζικος,λογαρια.
67)Ηλικιωμέν ους ο των
Πέμπτητο βράδυο τους
β) Ηλικιωμένοι άνω των
67ετών για τους οί.
Σύμμένων ειδικότερο,
σε 727οσότκαταβλής
ους δεν θα ισχύσει το
κριτήριο της υποχρεωτισμούς 1.313.148 νοικομε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οι.
μέσο ποσό καταβολή
ανά εγκεκριμένη αίτηση
από κής ασφάλισης του ενός κονομικών τις πρώτες τα554 ευρώ.
προσαυξησεων για
παλαιέ,
φορολογ!ces
3.249.000 άτομα είναι τα
ποσά του "κοινωνικού
μερίσματος". Η κυβέρ.
νηση anoφάσισε να συμ.
Υ) Μονοπρόσωπα νοι. κασία υποβολής amκοκυριά στα οποια -σεων για την καταβολή
πρωινές ώρες, η διαδι. Προκειμένου να συμπεριληφθούν εππλέον
κατηγορίες δικαιούχων
καιούχος είναι άτομο με
του-κοινωνικού μερί.
συνέχεια στην 10
'"repa ..
Zus 22 Δεκέμβρη
η νέα λοταρία
αποδείξεων
τηs AAAE
φορολογικ εκκρεμείς
και για
φορολογικές υποθέ
σεις των ετών προ
του 2014 θα ισχύουν
τα πρόστιμα εκπρόθε
στο aade.gr οι λαχνοί
φόρων του Κώδικα
συνέχεια στην 2