Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26945 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
0,60 ΕΥΡΩ
Σκληρή απάντηση
Αβραμόπουλου σε
ιουσκ Υια το
μεταναστευτικό
BEBainη Πώληση του
67% του ΟΛΘ
ταράδεκτη» και «αντιευρωπαϊκή»
XzQax:τήρισε ο επίτροτος για τη Μετα.
νάστευση, ΔημήτQης Αβραμόπουλος, την
εδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, στους ηγέτες της ΕΕ για
την κατάργηση των υποχρεωτικών ποσοστωσεων στο προσφυγικο
Τουσχ είναι απαράδεχτο. Εί
ναι αντι-ευρωπαϊκό και αγνο
εργασία που χάναμε τα τελευταία τρία
χρόνια, μαζί» ανέφερε ο Δ. Αβραμόπου
λος, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια
τως ώστε να μη χαθεί χι άλλο τμήμα
γοράς για τον ΟΛΘ». Σε ορίζοντα τετραετίας, πρόσθεσε, ο παραχωρησιούχος θα έ
χει ολου
ων για τις οποιες έχει δεσμευθεί
1.ην ερχόμενη 11 αρασκευή, στις 6
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού χαι ακολούθως θα
μείωσε ότι ο ρόλος του προέδρου του Ευ
αϊκού Συμβουλίου είναι να υποστηρι
την ευρωπαϊκή ενότητα χαι τις αοχές Αυτό το κείμενοι πονομεύει έναν
από τους βασικούς πυλωνες της ΕΕ, την
αλληλεγγύη Χωρίς αλληλεγγύη ηΕυρώ
το απόγευμα, αναμένεται να υπογραφεί
τελικά η Σύμβαση Αγο απωλησιας Με
τοχων (ΣΑΜ) για το 67% του μετοχικού
χεφαλαιον του Ο γανισμού Αυμενος Θεοσαλονίκης (ΟΛΘ), παρουσία μεταξύ άλ
λων του υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώ
Με βάση τα όσα δήλωσε πρόσφατα ο
GmbH Terminal Link A Belterra investments Ltd. Σωτήρης Θεοφάνης, εάν
τηρηθεί και για τον ΟΛΘ το Χονοδιά
γραμμα που είχε ισχύσει στην περυπτωση
του λιμένος του Πειραιά η νέα διοίκηση αναμένεται να αναι το «τιμόνο, του λιμένος τον Φεσυντονιστής της
οινοπρα ιας
σει το συνο ο των επενδ σε
ρησης Χατά της απόφασης για τον πeoo μ
βατικό έλεγχο της πωλησης του 67% του
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΑ
Θ), κατέθεσαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο
εργαζόμενοι, συνεχίζοντας τις κινητοποι.
πη δεν μπορει αναφέρεται
στα ιδρυτικά αναφέρεται ΤΕΑΑ
τηΚονύουμπλή
της παραχωρησης
Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του
ΤΑΙΠΕΔ και των εκπροσώπων της κοινοπραξίας, στα γραφεία του Ταμείου στην
βοονάριο του 2018.
Πρωτο
τριμηνο
ς ενάντια στην παραχώρηση του
Αθήνα και όχι
στη Θεσσαλ νίκη όπου με
τητες της νέας διο ο άηςπερ λαμβάνεται
ερνανια
υποθαλάσσια
εκινο
βάση τον α
πότης
νησής μαςείναι
βάση τον αρχικό προγραμματισμό, επρόχειτοναμπουν οι υπογραφές, το Σάββατο,
τητες της νέας διοίκησης περιλαμβάνεται
η ύπαρξη των κατάλληλο νυποδομώνύτα
ΚΛοίηση του 67% του μετοχικού
με την
κεφαλαίου του ΟΛΘ δεν τηρείται το ενωΜε την υπογραφή της ΣΑΜ και δεδομένου ότι έχει προηγηθεί η έγκριση του Ε
δρόμος
για τα επόμενα στάδια της όλης διαδικαμανιού. Στο πλαίσιο αυτό, θα αντικατασιακό χαι εθνικό δίκαιο για τις δημόσιε
συμβάσεις x
και οι αρχές διαφάνειας, ενώ
στούν μία ή δύο γερανο se pu πο σε ορ
cuen e som σης του
Σαλαμίνας
ζοντα 18 μηνούν, ενώ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018, «είναι κρίσιμο να ξεκ
νήσουν χαι τα έργα στην 6η προβλητα ού
δεν υπάρχουν και ρήτρες διασφάλισηςτου
δημόσιου συμφέροντος και
ισιας, χαθως ο φάκεαος θα μεταβιβαστεί
των δημόσιων εσόδων
Δείτε το Πληρες χρονοδιάγραμμα και την εξέλιξη όλων
των σημαντικων ερΥων Που
έδωσε ο νΠουρνός Υποδομών
ΕΤΕ: Σε αληθινή φάση ανάκαμψης η οικονομία
μετά από μία ύφεση 10ετίας
Το πρώτο τρίμηνο του 2018 ξεχνούν
Η ανάκαμι η του ΑΕΠ συνεχίζεται
το 3ο τουηνο του 2017 με την εξωστρε
φή επιχειρηματική δραστηριότητα χαι
συνεχές το(μηνο, επιβεβαιώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει εισέλθει σε
φάση ανάκαμψης, μετά από σχεδόν μία
δεκαετία ύφεσης, που διακόπηκε , προσωρινά μόνο. το 2014 επισημαίνεται σε ανά
ση για 3ο συνεχές τριμηνο, σηματοδοτεί
την καλύτερη επίδοση από το 2006.
τα έργα για την υποθαλάσσια οδική σύνδεση της Σαλαμίνας, δηλωσε ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Χοηστος
Σπιρτζης, στην ομιλία του για τον προ
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διευ
θυνσης Οικονομιχής Αναλυσης της ΕΤΕ,
οι τάσεις του 3ου τριμήνου μπορούν να ε
ξηγηθούν καλύτερα εξετάζοντας το ΑΕΠ
από την πλευρά της παραγωγής χαι της
τον του!ισμο να πουτ αγωνιστ)
Δίνοντας το χρονοδιάγραμμα και την
εξέλιξη όλων των σημαντικών έργων στη
Ηαι ηση του ΑΕΠ Χατά 1,3% ετησίως
στο 3ο τρίμηνο του 2017 (+0,3% σε εποχι
κά διορθωμένη τριμηνιαία βάση) για τρίτο
αύξηση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάΗ αγροδιατροφή και ο Πολιτισμός θα
ωθηση
η.τοάνοηςτουεισοδήματοςτων τομέων
ξεκινούν χαι τα έργα στο νότιο τμήματης
Εννιάδα)και θα γίνει προE65(Λαμία
δωσουν
μεναλη
τουρισμο
αποτυπώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο
σπάθεια να ξεκίνήσουν μέσα στο 2018 χαι
ποιος ανταναΧΑαται στην αυ5ηση της αχα
θάριστης προστιθέμενης αξίας χατά 1,7%
ετησίως το 3ο τρίμηνο-η καλύτερη επίδοτα
Σε πλήρη εξέλιξη είναι το σχέδιο δράσης του ΣΕΤΕ για την σύνδεση του τουρισμού
Επίσης, εντός του Δεκεμβρίου, αναμέ
νεται να προκηρυχθούν δύο διαγωνισμοί
για τον Βόρειο Οδικό Αξονα της Κρήτης,
με τον τομέα της αγροδιατροφής και του πολιτισμού, με στόχο την μεγέθυνση του 201
νωνικού αποτυπώματος του τουφωμού στην ελληνική κοινωνία και την αύξηση του
έχει δημοπρατηθεί, από τον Αύγουστο, η
χανια, το εμποριο, τις μεταφορες χαι την
του! στ ου εισοδήματος της χωρας
σημαντικη
γραμμή 4 του μετρό rmi
οπο εδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, στην ειδική εχθήλωση του συνHA3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα