Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26945 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΒραμόπουλου σε
ιουσκ νια το
μεταναστευτικο
67% του ΟΛΘ
παράδεκτη» και «αντιευρωπαϊκή
χα!ακτήQ1σε ο επίτροπος για τη Μετα
νάστευση, ΔημήτQης APeαμό πουλος, την
δρος του Ευ!ωπαϊκού Συμβουλίου, Ντότην κατα!γηση των υποχρεωτικών ποσοστωσεων στο προσφυγικ
ναι σαφέστατη. Το έγ
γραφο του Τουσχ είναι απαράδε
ναι αντι-ευρωπαϊκό χαι αγνο
εργασία που χάναμε τα τελευταία τρία
λος, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου στο Στρασ
ίζοντας, ο
στην Επιτ
ην εΟΧόμενη Πα!ασ
κευή, στις 6
γοράς για τον ΟΛΘ». Σε ορίζοντα τετραε
τίας, πρόσθεσε, ο παραχωρησιούχος θα έ
οστηρ
ρωπαϊκή ενότητα και τις αρ
ρωπαϊκού Συμβουλίου ε
Με βάση τα όσα δήλωσε πρόσφατα ο
συντονιστης της χουν οποα
GmbH-Terminal Link SAS-Belter
ται να υπογ!αφε
οχών (ΕΑΜ) για το 67% του μετοχικού
σαλονίκης (ΟΑΘ), παρουσία μεταξύ άλ
τελικά η Σύμβαση Αγο!απωλησίας Μ
ηρώσει το σύνολο
από τους βασικούς πυλώνες της ΕΕ, την
αλληλεγγύη Χωρίς αλληλεγγύη ηΕυρώ
κεφαλαίου του 007
ρησης Χατά της απόφασης για τον προσ μ
τηρηθεί και για τον ΟΛΘ το χρονοδιά
γραμμα που είχε ισχύσει στην περίπτωση
της παραχωρησης
ραιά η νέα διοίκηση αναμένεται να ανα
υπουργού Ναυτιλίας, Παναγιώ.
Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταΕυ του
πραξίας, στα γραφεία του Ταμείου στην
βάση τον αρχικό προγραμματισμό, επρόη Κουρουμπλή.
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛ
Θ), κατέθεσαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι
ΤΑΙΠΕΔ και των εκπροσώπων της χου
10 Πρωτο τριμηνο
βρουάριο του 2018.
ς ενάντια στην παραχώρηση του
σαλονίκη, όπ
Κατά τον Χ. Θεοφάνη, στις προτεραιό
τητες της νέας διοίκησης περιλαμβάνεται
η ύπαρξη των χατάλληλων υποδομών εύρυθμης χαι ασφαλούς λειτουργίας του λιτου
εκινουν
«Το σκεπτικό τη ς χίνησής μας είναι ότι
με την εκποίηση του 67% του μετοχικού
κεφαλαίου του ΟΛΘ δεν τηρείται το ενωτα εργα να την
κειτο να μπουν οι υπογραφές, το Σάββατο,
Με την
υπογραφή της ΣΑΜ και δεδο
λαίσιο αυτό, θα αντικατα
οδικη σύνδεση της
Σαλαμίνας
σταθούν μία ή δύο γερανογέφυρες, σε οριζοντα 18 μηνών, ενώ εντός του πρώτ
ξαμήνου του 2018, «είναι κρίσιμο να ξε
νήσουν χαι τα έργα στην 6η προβλήτα, ούσυμβάσεις χαι οι αρχές διαφάνειας, ενώ
δεν υπάρχουν και ρήτρες διασφάλισης του
δημόσιου συμφέροντος χαι
των δημόσιων εσόδων» δή
μένου ότι έχει προηγηθεί η έγκριση του Εγια τα επόμενα στάδια της όλης διαδιχασίας, καθώς ο φάκελος θα μεταβιβαστεί
Δείτε το Πληρες χρονοδιά
Υραμμα και την εξέλιξη όλων
των σημαντικων ερΥων Που
έδωσε ο υπουργος Υποδομών
ΕΤΕ: Σε αληθινή φάση ανάκαμψης η οικονομία
μετα απο μια υφεση 10ετιας
Η ανάκαμψη του ΑΕΠ συνεχίζεται
το 3ο τρίμηνο του 2017, με την εξωστ!ε
φή επιχειρηματική δράστηρώτητα και
τον τουουσμο να π!ωταγωνιστ
συνεχές τρίμηνο, επιβεβαιώνει ότι η οικο
ομιχή δραστηριότητα έχει εισέλθει σε
φαση ανακαμψης, μετα απο σχεοον μια
δεκαετία ύφεσης, που διακόπηκε , προσωτα έργα για την υποθαλάσσια οδική συ
δεση της Σαλαμίνας, δήλωσε ο υπου07ός
Υποδομών και Μεταφορών, Χηστος
ση για 3ο συνεχές τρίμηνο, σηματοδο
την καλύτερη επίδοση από το 2006.
Σύμφωνα με τις εχτιμήσεις της Διευ
θυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ,
υ τριμήνου μπορούν να ε
ξηγηθούν καλύτερα εξετάζοντας το ΑΕΠ
από την πλευρά της παραγωγής χαι της
ολογισμο
Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% ε
στο 3ο τρίμηνο του 2017 (+0,3% σε εποχι
χά διορθωμένη τριμηνιαία βάση)για τρίτο
ση της Εθνικής Τ
Δίνοντας το χρο
εξέλιξη όλων των σημαντικών έργων στη
αύξηση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάδιάρθρωσης
τα έργα στην Πατρ
αΥροοιατροφη και ο ΠΟΛΙτισμος α
δώσουν μενάλη ώθηση στον τουρισμό
αποτυπώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος αντανακλάται στην αύξηση της ακα
θάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 1,7%
ετησίως το 3ο τρίμηνο-η καλύτερη επίδοE65 (Λαμία-Ξυνιάδα) και θα γίνει προ
τα έργα στο βόρεια τμήμα της.
Επίσης, εντός του Δεκεμβρίου, αναμέ
νεται να προκηρυχθούν δύο διαγωνισμοί
για τον Βόρειο Οδικό Αξονα της Κρήτης,
ε πλήQη εξέλιξη είναι το σχέδιο δράσης του ΣΕΤΕ για την σύνδεση του τουρισμού
τομέα της αγροδιατροφής και του πολιτισμού, με στόχο την μεγέθυνση του κοι
νωνικού αποτυπώματος του τουρισμού στην ελληνική κοινωνία και την αύξηση του
χανία, το εμπόριο, τις μεταφορές χαι την
παροχή υπηρεσιών σχετιζό-ΕΙΑ
τοοιστικου εισοδηματος της χω!ας
σημαντική γραμμή 4 του μετρό
Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, στην ειδική εκόήλωση του συν-hAnA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα