Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Πέμπτη
Δεκεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη citUKn cenjlepiba Διακηρυ cwv-Αημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κοινωφελού s
χαρακτήρα για
7.180 θέσε1s
Πλήρ0us anaΔιευκρινίσεις Υια τη μεταφορ
τns Φορολογικήs έδρas στο εξωτερικό
από την ΑΑΔΕ
σχόλη
Τις προϋποθέσεις και εισόδημά τους στις
τη διαδικασία για τη μεχώρες αυτές.
ταφορά της φορολογι. Ειδικότερα στην εγ.
κής έδραςστο κύκλο ορίζονται, με
λογούμενους διευκρι. ακόλουθα
1 εγκύκλιος της 1.Το φυσικό πρόσωπο
Ανεξάρτητης Αρχής το οποίο πρόκειται να
Δημοσίων Εσόδων, μεταφέρει τη φορολοΣτην εγκύκλιο που γική του κατοικία στο
είναι εναρμονισμένη εξωτερικό οφείλει να
φορολογικού εκπροσώτην οποία να προκύπτει
ότι είναι φορολογικός
τοικος αυτούτου
κράτους. Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκα
τασταθεί σε κράτος με
-εκίνησε σήμερα Πέμ.
πτη 14/12/2017 και ώρα
μέχρι και την
πρόσφατες αποφάσεις
της Δικαιοσύνης και
της Διεύθυνσης Επλυ.
σης Διαφορών του
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του
μηνός Μαρτίου του Φοτου του στην Ελλάδα
βεβαιωμένο το γνήσιο
2. Το φυσικό πρόσωπο
υπουργείου Οικονομικών περιγράφονται τα
ρολογιού έτου
υποβολή ηλεκτρονικών
ακολουθεί το φορολοικαιολογητικά. Του γικό έτος αναχώρησης, οφείλει να &προσκομί. το οποίο υφίσταται
απαιτούνται για όσους στου μημα ή Γραφείο σεν το αργοτερο έως Σύμβασ λους Εισ
γραμμένους στο μητρο
θέλουν να μεταφέρουν
την φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό
γεγονός που σημαίνει
τι δεν,θα φορολογούνται πλέον στην ΕλΣυμμόρφωσης & ΣΧέ
σεων με τους φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ
όπου είναι υπόχρεος
υτοβολής δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος
σιμη ημέρα του πρώτου
δεκαήμερου του μηνός
Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που
δήματος (στο, εξής
ΣΑΔΟΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βε
υναμικου
ανέργους,
βαίωσης
«Βαρίδι» για
λάδα Το θέμα αφορα
ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης,
προβλεπόμενη Αίτηση
για την Εφαρμογή της
κος Ελλάδος: αυνση
Γραφε στης φορολογι, πο ητικό φορο λωσσα
Γραφείο της Δ.Ο.Υ. : (α)
σωματωμένο το ταστο.
ποιητικό Φορολογικής
το ΜΟ) με συνημ.
ο κλάδ0s τns ταναστεύσει σε άλλες μένα το μπληρωμένα αρμόδια φορολογική έντυπα ή Σε περί
Βεβαίωση φορολογι.
οικοδομή
για την εξεύρεση εργα.
όπως ορίζουν οι κείμε
Karen- αρχή του κράτους πτωση που δεν προβλέφορολογούνται για το
πλέον για τον ορισμό
όπου δηλώνει φορολοmeται η έκδοση τω
Χίλιες
κατασχέσεις μισθών
ακινήτων, την ημέρα
διενεργεί η εφορία
tel.:
ικοδομής και των
υπερφορολογηση και
τη μείωση της αγορα
στικής δύναμης των