Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Οι ρευματοκλοπές στρώνουν το έδαφος για αυξήσεις στα τιμολόγια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 14/12/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
«Υποστήριξη Της Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων»
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Πανευρωπαϊκή πρωτιά του ΞΕΕ
για Την ΠρωΤοβουλία <<Ελληνικό Πρω.vo»
Manpower
Αυξάνονται
κινήσεις αύξησης προσωπικού σε Βόρεια Ελλάδα
Ποιοι κλάδοι κάνουν
προσλήψεις στην Ελλάδα
H Veridos
Matoukis και
η «μαχη» για τις νεες
ταυτοτητες
Το 16% των εργοδοτών στη χώρα Προβλέπει αύξηση
του αριθμού των απασχολούμενων ενω το 9% αναμένει
μείωση, σύμφωνα με την έρευνα της Manpower. Αυξά.
νονται οι κινήσεις αύξησης Προσυηικού σε Βόρεια Ελλάδα και μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφ.
ουν μέτριες Προθέσεις Προσλήμεων
για το Πρώτο τρίμηνο του 2018,
| Εθνική Πανγαία:
Διανέμει προμέρισμα €0,09
συμφωνο με Προλημεων για ης
Προθέσεις Προσλήψεων της
ManpowerGroup, όπως ανα
κοινάθηκε σήμερα από τη
ManpowerGroup Ελλάδας.
Σε συνέχεια της εποχικής Προσαρ.
μογής των δεδομένων, οι Συνολικές
Προοπτικες Απασχολησης Ο ερχο
ται σε +13%
Η Εθνική Πανγαία ανακοίνωσε ότι Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού
μερίσματος 0,09 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό),
το οποιο ειναι μέρος του μερισματος της χρη
σης 2017.
Από την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 01
μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται
στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος (ημ/νια αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα)
Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι
οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρ
είας Την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017
(record date)
γιαδιεθνείςεπενδύσεις
ρισμο
Τα αποτελέσματα δα για το 2017, τελευταίες npom- υθυνότητας στα nou περιλαμβάνει
της έρευνας του Το δημοσίευμα κές των επιχειρή- συνολικά οικονομι- συγκεκριμέ
Κέντρου Αειφορίας αφορά συνέντευξη σεωνστον τομέα κα τους αποτελέ- και μετρή μους
(CSE) δημοσ εύθη- του Προέδρου Του της Εταιρικής Υπε- σματα. Αυτό στόχους. Ως anoκαν στο αμερικάνι- Κέντρου Αειφοριας υθυνότητας.
κο Forbes, ένα από (CSE) κ. Νίκου
τα διεθνώς πιο Αυλώνα για την Ένα από τα πιο νωρίζουν τη σημαντικά ηφήμη
έγκυρα Μέσα Πρόσφατη έρευνα, σημαντικά ευρή- σημασία μιας τους και αυξάνεται
Ενημέρωσης, και ηοποία πραγματο- ματα Της καινοτο- ολοκληρωμένης η εμπιστοσύνη
αναδεικνύουν τις ποιείται ετησίως μου έρευνας για στρατηγικής βιω- των επενδυτών,
Τάσεις στην Εταιρ- από το κέντρο Αε- Τις Fortune 500 σιμότητας καθώς τον μετόχων και
ική Υπευθυνότητα φορίας με σκοπό εταιρείες είναι η καιτης εκπόνησης Των πελατών
στη Βόρεια Αμερι- va anoTunawamg θετική επίδραση Έκθεσης Εταιρικής
κή και στον Κανα- νέες τάσεις και της εταιρικής υπε- Υπευθυνότητας
συμβαίνει γιατί τέλεσμα,
εταιρείες αναγ- βελτιώνεται
με τα αποτελεσματα
Εφορία:
Αναγκαστικά μέτρα
χτυπησαν ενα εκατομμυριο