Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Δεκεμρτη
Δεκεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη citUKn cCnuepiba Διακηρυ cwv-Δημοπρασιών
Αριθ. Φύλ. : 6334
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οιμεταρδυ.
Προs επιβολή συμπληρωματικού
μίσεις δεν
ΕΝΦΙΑ σε αγροτεμάχια το 2018
τελειώνουν
το 2018,
πληρωματικο τοΕΝΦΙΑ
και στα αγροτεμάχια ή
την αύξηση των επί
ρύνσεων στα αστικά
ακίνητα δείχνει το επικαιροποιημένο μνημό.
νιο που an°κάλυψε την
περασμένη Κυριακή η
«K». Σύμφωνα με το
σχέδιο, μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών τον
Μάρτιο του 2018, η κυσυμφωνία μετουςδη
νειστές προέβλεπε τη
ένταξη στον συμπλη
ρωματικό Φόρο (αθροί
ζ του και φορολογείται
η ακίνητη περιουσία
των ιδιοκτητών εφόσον αυτή ξεπερνάει τις
200.000 ευρώ) των
α γ ρ ο τ ε μ α χ ί ω ν ,
ωστόσο, εξαιρέθηκαν
εξαιτίας της αδυναμίας της εφορίας να
διαμηνύει
Κοστέλο
ιβα2007 (το 2016 έγιναν
οριζόντιες μειώσεις).
καθορίσουν 10.000
τιμές ζώνης σε όλη
διο που έχει την επικράτεια. ΔεδοΤο μήνυμα ότι το βέρνηση έχει δύο επ- υπολογίσει την αξία Το σχέ
τέλος του μνημονίου
δεν σημαίνει και το
τέλος των υποχρεώσεων της Ελλάδας, συντελεστών υπο
αφού οι μεταρρυθμί- σμου του ενιαίου
σεις πρεπει να συνεχι
στούν για
συμφωνήσει η κυβέρ.
μένου, όμως, ότι ο
λογές ή διαφορετικά
τα εξής διλήμματα:
1. Την αύξηση των
τους. Βέβαια, η προνηση με τους θεσμούς
προβλέπει την εξίσωση
των αντικειμενικών
προσδιορισμός
σθήκη αυτή στο erukaροποιημένο μνημόνιο
δείχνει ότι είναι εξαιτων
τιμών θα γινόταν από
διάφορες επαγγελμαλογι.
ρετικά πιθανό στο τιμών ζώνης των ακι- τικές ομάδες και με
φόρου ιδιοκτησίας ακι- πλαίσιο της αλλαγής νήτων με τις εμπορι- αμφίβολα κριτήρια.
νήτων προκειμένου να του συστήματος υπο- κές τιμές. Στο πλαίσιο ανάγκασε τους Θε
πολλά
λογισμού των αντικειαυτό
συγκροτη.
σμούς όπως φαίνεται
εισπραχθεί το απαιτούμενο ποσό και συγκεκριμένα 2,65 δισ.
μενικών αξιών να
ενταχθούν τελικά και
αυτά στον ΕΝΦΙΑ.
θούν μια ειδική ομάδα
καιένα μόνιμο πληροφοριακό σύστημα για
να απορρίψουν το σχέ
διο και να ζητήσουν τη
σύσταση ειδικής επι
συνέχεια στην 11
Υποχρεωτική φόρος σεεερ λη τερο το ειμενοκτοτε Μάπό την αναπροσαρμογή διαμορ οτι τμέ
διαμορφώσει τις τιμές
φόρος σ περισσότερα το κείμενο, τον Μάρ. τους
ακίνητα προκειμένου
Η ανωτέρω συμφωνία
εΤί της ουσίας δείχνει
με ένα μόνιμο πληροφοριακό σύστημα
κατάσταση
τερματικού
POS για
58 εΠ Πλέον
κλάδ0US
τιο θα πρέπει να ειναι
να εισπράξει το ίδιο
ποσό. Σημειώνεται ότι
μόνο ο
ΕΝΦΙΑ και, αυτ
έτοιμες και να έχουν
ψηφιστεί
Βουλής ανέεςαντικει
νήτων,
ότι απορρίφθηκε το
Στελέχη του υπο
υραγροτεμάχια
σχέδιο τη σύσταση 75
avio έρονονομικών
τοτικών επιτροπών σε
όλη τη χώρα, οι οποίες
μείωση γίνει στις αντι.
κειμενικές αξίες των
οποίες
απο τον κύριο φόρο
αλλά από τον συμπληαναπροσαρμόστηκαν
τελευταία φορά, το
θα αναλάμβαναν να
συνέχεια στην 10
Ανατρ°nés
στα εργασιακα
Ακόμα και τα γραφεία κηδειών υποχρεούνται, μεταξύ άλλων
να τοποθετήσουν μη.
χανήματα αποδοχής
πληρωμών μ κάρτα
(POS) σύμφωνα με
απόφαση της φορολομε το νέο Μνημόνιο
Στο στόχαστρο απεργίες,
01αιτησια. KnaolKes συμβασεις
γικής διοίκησης. Στη
μακρ λίστα των επι
χειρήσεων που πρέπει
συνέχεια στην 2