Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική Δε21
Τρίτη
Δεκεμβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Λήγει σήμερα η προθεσμία
unoponns αιτήσεων για το μέρισμα
δίνη τωνιατ,'
των κατασχέσεων και
των πλειστηριαNées οδηγίεs από την ΗΔΙΚΑ
Έως σήμ ρα τα μεσά.
νυχτα, 12 Δεκεμβρίου
2017, θα παραμείνει
ανοιχτός ο διαδικτυακός τόπος, προκειμέ.
νου να ολοκληρωθεί η
διαδικασία υποβολής
αιτήσεων για το κοινωμερωτικό σημείωμα
της ΗΔΙΚΑ,<<προστέ
θηκε η δυνατότητα
προσθήκης παιδιού
Αυτό επιτρέπεται σε
δύο περπτώσεις: Αν το
παιδί έχει γεννηθεί
εντός του 2017 ή εφόσον κάποιος από τους
γονείς λαμβάνει οικο
γενειακό επίδομα για
Όπως προκύπτει από
τα τελευταία διαθέ.
το παιδί
Εγκλωβισμένοι στη
ίνη των κατασχέσεων και των πλειστη
ριασμών βρίσκονται
τός από τους χιλιά.
σιμα στοιχεία της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κοινονικής Ασφάλισης ΑΕ
(ΗΔΙΚΑ ΑΕ), συνολικά
1.157.347 είναι οι εγκεκριμένες αιτήσεις για
το κοινωνικό μέρισμα,
μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου
2017, στις 14:00. Οι
Αυτή η δυνατότητα
έρχεται να δώσει λύση
σε προβλήματα που
έχουνεμφανιστεί,
λόγο) λάθους δήλωσης
ΑΜΚΑ στο Ε1. Από την
αρχή του προγράμματος, έχουν προστεθεί
30.399 παιδιά. Ενώ
πολύ περιορισμένος
αριθμός εγκεκριμένων
αιτήσεων(4.479) που
δημιουργήθηκαν την
Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου
2017 και υποβλήθηκαν
από τις συζύγους φιλοκαν, καθώς και 1.864
που ήταν σε εκκρεμότητα. Όπου υπήρχαν
στοιχεία επικοινω
δάνεια των οποίων
έχουν "κοκκινίσει»
και οι εγγυητές που
δοποήσεις με e-ma
ή/και sms ανάλογα με
το τι είχε συμπληρωθεί
υν συνυπογραει ακυρωμένες αιτήσεις έχουν εντοπιστει 24 ξενούμενων, με αποτέ. από τον πολίτη
συνέχεια στην 11
ανέρχονται σε 323.616,
οι μη εγκεκριμένες αι.
περιπτώσεις το τελευταίο 24ώρο που προΕπίσης, ακυρώθηκαν
4.479 εγκεκριμένες αι.
να πραγματικότητα είναι τήσεις και που περιέ
λεσμα να μην
εντοπιστείότι στην
Αν πτυ n 622.891, οι μαριθμού σοσθέσο δεύτερη φιαγματικότητανο οι τουν άτομα οπεδεν
622.891 , οι μη ολοκλη- προσθέσουν δεύτερη φιλοξενούμενα νοικο- χουν άτομα που δεν
εντοτίστηκαν στον
θανές μη εγκρίσεις, υπάρχει ήδη στην alΑπό αυτές τις αιτή- ΑΜΚΑ, άρα, δεν λ
σίασε το 2016 αναμονή συναίνεσης) τηση
σεις, οι αιτήσεις που φθηκαν υπόψη κατά
τον υπολογισμό των ει.
σοδημάτων του νοικοθανών, Παραμένουν κυριου και στην
ο κλάδ0s
ανέρχονται σε 579.275
και οι μη ολοκληρωμέΑκυρώσεις αιτήσεων,
λόγω λανθασμένων
εντοπίστηκε ο οικοδεσπότης και ήταν
τη ιατρικ s νεσης είναι 55ητα έγ στοιχεία σημαίνει η εγκεκριμένες μένουν κλίμακα δυναμία η
κλίμακα ισοδυναμίας.
κρισης είναι 55.807.
Σύμφωνα με το ενηΌπως επισημαίνει η
ΗΔΙΚΑ, «εντοπίστηκε
εγκΕΚριμένες. Οι υπό.
λοιπες 3.755 ακυρώθητεχνολογίas
Ανάπτυξη 5% παρουσίασε το 2016 ο κλάtis συντάξεις άνω
τεχνολογίας
με παγκόσμια έθε3
Pulse of σημειώνεται
των 585 ευρώ
Στα 35 ευρώ πλέον το επίδομα
Ότώς σημειώνεται
Σελίδα 9