Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3655O • ΤΡΙΤΗ 12 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Μ

ΦΩΤΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ενίσχυση Κοινωνικού
Παντοπωλείου
>> ΣΕΛ. 9

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

«Λειτουργία και
παιδαγωγικές
προσεγγίσεις της
προσχολικής αγωγής»
>> ΣΕΛ. 13

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

∆ιήµερο
αλληλεγγύης

ε αφορµή ερωτήµατα πολιτών, µετά τα τραγικά αποτελέσµατα των πληµµυρών στην
∆υτική Αττική, η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αθήνας ενηµέρωσε σχετικά µε την
πορεία των τριών πιο σηµαντικών αντιπληµµυρικών έργων σε Χα δάρι, Περιστέρι - Ίλιον και Αγία Βαρβάρα.
Για το αντιπληµµυρικό έργο στη Λ. Αθηνών βρισκόµαστε στο εξής σηµείο: η
κυκλοφοριακή µελέτη που θα ρυθµίζει
την κυκλοφορία λόγω των έργων, είναι κατατεθειµένη προς έγκριση στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. Εφόσον η
µελέτη αυτή εγκριθεί, θα υποβληθεί
στην οικεία Αστυνοµική ∆ιεύθυνση, η
οποία θα λάβει και την απόφαση για
την εφαρµογή της. Αµέσως µετά θα ξεκινήσει το έργο.
Για το αντιπληµµυρικό Ιλίου – Περιστερίου ενηµέρωσε πως το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόσφατα προέκυψε
πρόβληµα στην οδό Χανίων µε αρχαιολογικά ευρήµατα. Απασχολούνται
δύο εργάτες και ένας αρχαιολόγος. Το
έργο συνεχίζεται σε άλλα σηµεία κανονικά και πρόκειται να ολοκληρωθεί
την προσεχή άνοιξη.
Τέλος το αντιπληµµυρικό στη Γέφυρα
Σαράφη στην Αγία Βαρβάρα ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση του και ξεκινά
η τρίτη.

Σε τροχιά

υλοποίησης

«Πάγωµα»

«Αναπτύσσουµε την Αττική,
βελτιώνουµε την καθηµερινότητα»
>> ΣΕΛ. 13

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η 3η επιτροπή
παρακολούθησης του ΠΕΠ
«Αττική» 2014 - 2020
>>ΣΕΛ. 15

Αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της πρόληψης
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στην ενηµερωτική ηµερίδα για το Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου 2
και την Κολπική Μαρµαρυγή που διοργάνωσαν ο ∆ήµος Περιστερίου και το Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο
Υγιών Πόλεων, στο 9ο ΚΕΦΙ του ∆ήµου.

>>ΣΕΛ. 14

>>ΣΕΛI∆Α 12

δηµοτικών τελών και για το 2018
Σταθερά θα είναι
τα τέλη
ηλεκτροφωτισµού
και καθαριότητας
στον ∆ήµο Ιλίου
και για το 2018,
καθώς την
απόφαση του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου
ενέκρινε η
Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση.

>>ΣΕΛ. 12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα