Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική Κυρ
Δεκεμβρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αυτόματεs ΕΦΚΑ: Πωs υπολογίζονται οι εισφορές
σε1s με νέο
των καθηγητών σε φροντιστήρια και
κέντρα ξένων γλωσσών
νικό«μάτι»
Υγειονομικής περίθαλ
Εγκύκλιο για τον υπολογαχόλησης τωνών Ασφάλι
καιρικές
Ασφάλισης και υπέρ
ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ
ανεξαρτήτως του τρό.
που αμοιβής (μηνιαίος
μισθός, ημερομίσθιο
ωρομίσθιο κ.λπ.) και
της διάρκειας αΠασχόαπασχόλησης των ερμένων σε Φροντ.
ρια και κέντρα
Ξένων Γλωσσών εξέδωσε ο ΕΟΚΑ ενώ πα.
ραθέτει αναλυτικά
Σύμφωνα με την εγ.
κυκλιοτου ΕΟΚΑ οικολησης
Σύμφωνα με τις κοι
νοποιούμενες διατά
ξεις ορίζεται ότι: «Το
αποδεδειγμένα παρέ.
σύμβαση εξαρτημένη
εργασίας, σε ιδιωτικά
Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα που θα
νημερώνει άμεσα
για τις νέες ληξιπρό.
θεσμες οφειλές των
ορολογουμένων
στε εν συνεχεία να
ενεργοποιούνται au
τοματοποιημένες δια.
εσίες με εβδομαδιαίο ωράριο
ήρους διδακτικής δακτικών ωρών μέσα στοιχεί σε είκοσι πέντε
στα στην εβδομάδα. Οι (25) ημέρες ασφάλι
απασχόλησης
Φροντιστήρια εκπαί- φροντιστήρια και τα κοινοποιούμενες δια. σης. Εξυπακούεται οτι
αι ξένων κέντρα ξένων γλωσ. τάξεις έχουν εφαρ- σε περίπτωση που το
και ως σών καθορίζεται στις μογή από την εβδομαδιαίο ωράριο
γλωσσών
31/12/2016 υπάγονταν
στηνασφάλιση τουτ,
21) διδακτικές ώρες,
ημερομηνία δημοσίευ
σης, του Νόμου, ήτοι
δεν ειναι πλήρες (η
λαδή 21 ώρες εβδομα
καταναλογία με. το
ωράριο των εκπαιδευIKA-ETAM καταβάλουν
από 6/9/2016. Σύμφωνα
με τις νέες διατάξεις,
για τους διδάσκοντες
διαίως)
ημέρες ασφάλιση
υπολογίζονται κατ
συνέχεια στην 1ϊ
από 1/1/2017 εισφορές
τικών
οημοσιας
υπέρ ΕΦΚΑ σύμφωνα δευτεροβάθμιας
με τις διατάξεις του παίδευσης, ως ο μέσος καθηγητές στα φροντι- αναλογία
Έρχεται
άρθρου 38 -του Ν.
Μισθωτών και Εργοδοόρος του μέγιστου και
ρίου τους. Η συμπλή.
στήρια και στα κέντρα
κοσι μία (21) διδακτιΤο νόμιμο εβδομάδ
πλήρους απασχολ
4387/2016 (Εισφορές του ελάχιστου ωρα. ξένων γλωσσών, οι ε- αίο ωράριο εργασίας
πληρους κές ώρες αποτελούν για τους εργαζόμε
Για την απασχόληση
αυτή. καταβάλλονται
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κλάδου Κύεβδομαδιαίου ωραρίου
αντιστοιχεί σε είκοσι
πέντε (25) ένσημα μη,
νιαίως, ανεξαρτήτ
της κατανομής των διτο νόμιμο πλήρες
εβδομαδιαίο ωράριο
απασχολ
πλήρωση του οποίου,
σε μηνιαία βάση, αντι
νους των Φροντιστή
ρίων και των Κέντρων
ρίζεται στις είκοσι μία
Σύνταξης,
EATAT: Αύξηση
1,1% σημείωσε
: Ο Πληθωρισμός
τον Νοέμβριο
προκηρυχθεί από τον
ς εργασία σε 34 δήθηκαν μετά τους 17
Σελίδα 9