Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
-ΜΟΝΟ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΛΟΥΤΟ
Επενδυτικό έλλειμμα και ανεργία
Η κυβέρνηση των Συριζο ea, αντί να φρονίξε. Πώς θα npoaeu0EL enev&σεις. ενδια peperai nepidaortpo
να npOCT04μάζει το é8ap0ς υπονόμευσης της κυβέρνησης mou θα την διαδεχθεί στην Εξουσία. Aev undoxe
πλέον ουκονομολόγος. τραπεζίτης, entxtapr1ματιας και χρηματοοκονοακος ουμβουλος nou va priv avenu
picEL, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος, ότι χωρίς άμεσες napayuy|κές enewδύσεις η Ελλάδα θα πάε για
φουντο Η Ελλάδα λόγω της ασυμμετρης εξειδίκευσής της σε προίόντα και υπηρεσίες-που χαρακτηρίζονται
ano απλή ή σχετικά χαμηλή τεχνολογία, ενκλωβίξει το ανθρώπινο δυναμικό σελ.5
ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ
TIMH 1 E
0/12/2017
ΑΓΗΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
ο,υ δεν λύνεται. κόβεται
Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΥΠΟΒΕΣΗ ΠΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΤΥ Η ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΕΑΡΤΑΤΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ΣΤΗΝ ΕΕΟΥΣΙΑ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΛΕΕΗ ΤΣΙΠΡΑ
auaia bean Της διαφθοράς. Χωρίς
τον-eva KDge Ktpadua, mou καλείται να
δώου o norm; για να κάνε τη δουλειά
του nou Ετοι κ. αλλιώς &καιούται, αλλά
μπαίνα στο συρτά σελ.7
OANDE ΤΖΗΜΕΡΟΣ
ολόσωστα τα είπε ο Μάρ6asl
H NA, eine ο Μάρδας του ΣΥΡΙΖΑ, ttpc.
ηε να μην είχε στα ΑΤήσει Τους πλειστη.
oe, Tportti,ες θα ήταν σε καλύτερη
θέση κα η αγορά ea Είχε ομα.onor Bei
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΑΤΕυΗ
To nio φονικό ό
Σε ουνδυασμό με τα ψέματα και την προφονικό όπλο Υια drtolov στοχεύει κατευθείαν στο αυακό του λαού. Kai Εκεί
σημερα νεΥονος nou
ακόμη πο σελ.3
Πλειστηριασμοί, το εφιαλτικό
δίλημμα για Τσίπρα
Pro ninEPONOYAOE
Κοιμηθήκαμε «Εμίρη&es»,
ea το ομολογήσω σήμερα με πολλή D.
σύντομο apepo, το 86μα του Ττλου ano.
τομου μου. Στα tiogs καί στοδι δίκτυο.
ΟΙ ΡΥΟΊΕΕΙΣ ΔΑΝΕΊΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΔΙΚΑ, ο ΕΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΗΟΣ ΡΥΒΗΤΗΣ 00ELADN EINEPHTEnl. HnaAHEH
ΑΝΕΊΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ FUNDS ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΑΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΗΡΟΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΕΕΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕ! ΠΑ ΒΙηΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ
O neyxos των τηλεοπτικών
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΥΑΗΣ
Μοούν το en ειρηματικό κέρδ0s!
Διασταύρωση Texvns, Enorpans και ΤΕΧνολογία5
μα του San Francis on v HnA mo
ματ οηση των καλλιτΕχνών σε όλο τον κόσμο, mou δουλεύουν . aek 24
ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΕΙΝΟΣ
Enixpuan ηρόκριση
πτυξη της χωρος
t avaa ei ένα δημόσιο με
No rou
reg eni popop
( Aid
on°ηση Των ono
μηδενοη δ.owman (Κανόηητα και μία ανικανη Πολ τική rye ia
ouA. 10
οόνη φοση θα
ενιαχυσεα δεδομένο
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
πάνω ano eva exato,upo ap ω το το
Ea ce os poucha pions League H
νακλ σε του λογο ο ο σε. 27
Οφιλημέves στη δημουκή noinon
Ο λαός μετην αγάπη και Tepota, pa tpo και κ ως pp
ta. Me δοχικές umpa rce ves και με υ r e sava oduo s σε. 26
+1 Συμ
outs» στους μ ents μου και στις μαθήτρ sou
κόκα tnt otvo να a op poo σε συμ oulé em tip, del 12