Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Το ΜΤΠΥ ανονει το ιστορικό Μέναρο Δεληγιώργη στο κοινό
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
ΕλλάδοςΟΕίΑΛΟΝΙΚ HIappono 09 1212017
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
ΟΑΣΘ :
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Θετικοι οι εργαζόμενοι στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας
Βορείου Ελλάδος
Προκειμένου να διευθετηθούν και ο' Τελευταίες λεΠΤο μέρειες
ΟΟΣΑ :
«Pensions at a Glance 2017»
«Βόμβα» για το ασφαλιστικό
mpue ίας
και Τις παροχες η γηρανση
λειτουργιας των
ημτικωνπακών
σταθμών
Η απειλή της δημογραφικής έκρηξης για τα Ταμεία καταγράφεται στην έκθεση του Οργανισμού. Δραματική η μείωση των
συντάξεων, εξαιτίας του δημογραφικού αλλά και της
συνεχιζόμενης περιστολής τών δαπανών. Όσο Ψηλότερος ο
μισθός, τόσο χαμηλότερα τα Ποσοστά αναπλήρωσης.
Στην Ελλάδα του 2050, για κάθε
100 άτομα ηλικίας από 20 έως 65
Που εργάζονται, θα αντιστοιχούν
Ο Αλ. Βασιλικός νέος Πρόεδρος στο ΔΣ Του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
άλλα 73 nou θα εναι σπαουν
Η ραγδαία γήρανση του πληθυσμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
και σε παγκόσμιο επίπεδο, anoTEAS
Χωρίς αμφιβολία μία από ης σημαντικότερες δυσμενείς εξελίξεις στην
OTopia των πληθυσμών, και αυτό
καταγράφεται και στην έκθεση του
ΟΟΣΑ «Pensions at a Glance 2017»
Συγκροτήθηκε σήμερα σε Σώμα το νέο Διοικ.
ητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ), Που αναλαμβάνει
επίσημα τα καθήκοντά του στις 15 Ιανουαρίου
2018, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
Μετά ΤΟ Πέρας των αρχαιρεσιών, νέος Προεδρ.
ος αναλαμβάνει ο κ. Αλέ ανδρος Βασιλικός
(φωτό)
AVTI Πρόεδροι εξελέγησαν κατόπιν Ψηφοφορίας
η κα Χριστίνα Τετράδη, ο κ. Γιάννης Γ. Οικονομου και ο κ. Αρης Σουλούνιας. Οικονομικός
επόπτης αναλαμβάνει ο κ. Αντώνης ΜΙΤζάλης.
Μέλη Διοικούσας Επιτροπής
Πρόεδρος-Αλέξανδρος Βασιλικός
Αντιπρόεδροι -Χριστίνα Τετράδη
. Γιάννης Οικονόμου
-Αρης Σουλούνιας
Οικονομικός Επόπτης. Αντώνης ΜΙΤζάλης
T,φαρμακοβιομηχανίας
στο νεο
ΗΚομισιόνσηρίζει
η Ευρωπαϊκή ΕπιτροΠή χορήγησε επηλεον 7,25 εκατ. ευρώ
ως βοήθεια έκτακτης
ανάγκης στην Ελλοδα, στο πλαίσιο του
Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και
Ένταξης, Προκειμένου να στηρίξει την
Υπηρεσία Ασύλου
στήριξη στην ελλην- στη συνέχιση της στους διεθνείς οργακή Υπηρεσία Ασύλου αναπτυξης των νισμούς o' onoi
για την ενίσχυση του αστυνομικών για δραστηριοποιούνται
εξοπλισμού τεχνο- ελέγχους ασφαλείας στην Ελλάδα στο
λογίας Πληροφοριών στο πλαίσιο της δια- πλαίσιο του Ταμείου
και της ομάδας διε- δικασίας ασύλου στα Ασύλου, Μετανάρμηνέων Της, καθώς νησιά
και επαγγελματική Τοηοσότων 7,25 (TAME) και του
κατάρτιση του Προ- εκατ
σωπικού Των Περιφε- συμπληρώνει σήμε- Ασφάλειας (ΤΕΑ), και
ρειακών γραφείων ρα τη χρηματοδότ- ανέρχεται σε 378
ασύλου στα κέντρα ηση έ
561 εκατ. ευρώ, στο
πλαίσιο Των εθνικών
προγραμμάτων για
την περίοδο 20142020 από τα εν λόγω
ταμεία (322,8 εκατ
ευρώ για το ΤΑΜΕ
και 238 εκατ. ευρώ
για Το ΤΕΑ) και Πάνω
από 400 εκατ. ευρώ
από Το Μέσο Στήριξ
ης Έκτακτης Αναγστευσης και Ένταξης
στην Ελλάδα
Χρ. Σπίρτζης:
Θα μεταφερθεί εγκαίρως το
αμαςοστασο
του Ελληνικού
Ταμείου Εσωτερικής
κτακτης ανάγεκατ. ευρώ
ωνα με σχετική ανο- υποδοχής και ταυτο- κης της ΕΕ nou Η στήριξη αυτή Προ- κης αναφέρεται
κοινωση
Η βοήθεια αυτή θα Η χρηματοδότηση 2015στις ελληνικές χορηγηθέν στην
περιλαμβάνει υπο- θα συμβάλε επίσης αρχές, καθώς και Ελλάδα ΠΟσουμ
Ποίησης.
χορηγείται από το στίθεται στο ήδη στην ανακοίνωση.