Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Δε20
Πέμπτη
Δεκεμβρίου
Έτος 200
Αριθ. Φύλ. : 6329
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
επιδόματα Ερευνα: Η κατάρρευση
θα δίνει ο
veos ΟΓΑ
Υπό φτωχοποίηση 700.000 Ελληνες
Σε σημαντική αύξηση ρούμενη αύξηση είναι
του κινδύνου φτωχο. μικρότερη του αναμε.
ποίησης ή αποκλει. νομένου (με βάση τη
σμού μέρους της σημαντική μείωση του
μεσαίας τάξης οδή- κατά κεφαλήν εισοδή.
γησε η κρίση, σύμ- ματος), γεγονός που
φωνα με έρευνα της παρουσιάζει ενδιαφέΜία σειρά από επιδό. ΔιαΝΕΟσις για την κοι- ρον λόγω του μεγέ
ματα θα χορηγεί ο νωνική ανιστότητα θους της κρίσης.
νέος ΟΓΑ μετά την στην Ελλάδα.
μετατρο ή του σε Ο βασικός λόγος έρευνα.
Ενιαίο Φορέα Απονο- αυτής της εξέλιξης Η αύξηση του rooo
μής Επιδομάτων με είναι η αύξηση της στού είναι της τάξης
την ονομασία ΟΠΕΚΑ ανεργίας ειδικά στις των 8 ποσοστιαίων μοκαι εκτός από το οικονεότερες ηλικίες, και
νάδων,
οποία
για άνδρες και γυναί.
μόνη ηλικιακή
χορηγεί και τα αναπη
ρικά επιδόματα ενώ
μεγαλύτερες ταν 55 αυξημένο
κίνδυνο
φτωχοποίησης ή αποκλεισμού ενός πολύ
σημαντικού πληθυσμιακού ποσοστού (πε.
700.000
ατόμων), το οποίο
στην περίοδο πριν από
την κριση λογιζόταν
Το ποσοστό ατόμων
σε κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού κατά την περίοδο
δεν παρατη eraa
ξηση είναι αυτή των 55
ετών και άνω, που κυ
ρίως περιλαμβάνει
συνταξιούχους. Αντί
θετα, αυξάνεται τόσο
ο κίνδυνος παιδικής
φτώχειας και κοινωνι
κ αποκλεισμο ύ, όσο
συνέχεια στην 11
Στην Ελλάδα, η εισοανισότητα
σταδιοσχετικά υψηλά
2007-2016/Eurostat
σταδιακά μειωνόταν
από το σχετικά υψηλό
επίπεδο πριν από το
1980, με την τάση απομείωσης ουσιαστικά να
Πλούσί0S Ο
ουσι0S 0
ρίπου
Ακόμα Πο εντυπω.
σιακά είναι τα συμπε"
προκύπτουν για το πο
ράσματα
των τελωνειων τον
Σεπτέμβριο
κακοπ καθώς no την ωςμε τια τα αίνε οσυντα τώχεια και δυνος για τις naaa
2009, η εισοδηματική
αν σότητα αυξάνεται, διάγραμμα η αύξηση σμού ανά ηλυκακή μνε and reinteva
Ωστόσο η παρατη- αυτή είναι εφάμιλλη ομάδα.
ται και στο παρακάτω
κοινωνικού αποκλει,
γικές ηλικίες. Ιδιαίτερη
Η γραφειοκρατία
φρενάρει
χαρτονομίσματα
αξίας εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ, επμου, αλλά και απάτες
προκειμένου να μην
αποδοθεί ο ΦΠ
ανακάλυψαν οι ελεγ.
για σύνταξη
κής διοίκησης στους
Σελίδα 9