Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ
Με την ολοκλήρωση της επέ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για Τις εξελίξεις στην Ελληνική οικονοΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
την προώθηση της χρηματοδότη.
σης για έρευνα και κανοομίο, Cr
ουν amo Την Κομισιόν είκοσι οκτώ
CEOs μεγάλων ευρωπαϊκών επιχει
ρήσεων, ανάμεσα Τους καιο πρόεδρος Ευάγγελος Μυπληναίο,Σελ 2
Turv που δημιουργούνται σης ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αναφέρθηκε ο
um, Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημή.
Τρης Παπαδημητρίου.
ματήσει η χρόνια ταλαιπωρία
Των ΠΟλη ν, ανέφερε ο υπ.
Υποδομών και Μεταφορών.
.Σελ.5
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 . Αριθμός φύλλου 879 . 0,50 ευρώ
ENIXEIPHMATIKH
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΕΛΕΊΝΟΥΝ, ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Σ ΝΕΑΖΟΝΤΑ
Γιατί 6εν έρχεται η
πολυπόθητη avantua
γίνεται με πλειστηριασμούς
καια, κατοικία
>>Tea
Έγκριση amo Eurogroup Ya
σκληρά μετρα
1. # ΑΥΞΗΣΗ KAAPON
1-HAlpha Bankenermo συνεχες
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
ΜΑΤΙΑΣ
«Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς auξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση στα 844 εκατ. ευρώ στο 9μηνο
2017, υποβοηθούμενα από αύξηση των καθαρών εσόδων " ανέφερε ο δ.ο. Χρήστος Μεγάλου.
«Η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο
αποτέλεσμα για πέμιπο συνεχές τρίμηνο, σύυρωνα με τους ΤΕθέντες στοχους και τον στρατηγικό μας σχεδια.
κερδοφορία παρά την απομόχλευσητου σολογσμούα δήλωσε ο δο.Δ
μητρος Μαντζούνης.
Έσπασαν το ανοδικό σερί
01 Short-ers Kal profit takers
.Σελ. 9
ME eETIKOYE ΡΥΘΜΟΥΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
"Το 2017 εξελίσσετα με θετκούς pu8μούς σε όλους τους επιχειρηματικούς
κλάδους που δροστηροοουμαστε,
otpepe 0 δ.σ. του Ομιλου FF Group
Υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές
του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κατεβαί.
vet ο επ χειρηματίας Πλάτον Μαρλα.
φέκας , έχοντας Επ τύχει στην προη.
γούμενη δημιουργική θητεία του . Την
ανάπτυξη δυναμικών εργαλείων για
την ενίσχυση των τοπικών προϊόντων
έναντι των εοαγόμενων
ντας "Επίσης, βλέπουμε να εδραιώνε.
ται σταδιο η θετική τάση στην Ελλη.
Σελ. 9
Σελ. 10
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr