Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
Áðåéëïýí ìå êéíçôïðïéÞóåéò
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 2 - ÊÕÑÉÁÊÇ 3 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.434 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Óôá… êÜãêåëá åê íÝïõ êÜôïéêïé áðü ôïí ¢ãéï ÓôÝöáíï, ôá ËïõóéêÜ, ôçí ¢ñëá, ôïí Áëéóóü êáé ôá ÓáãÝéêá,
ãéá ôç äõóïóìßá ôùí ðõñçíåëáéïõñãåßùí ôçò Âéïìç÷áíéêÞò Ðåñéï÷Þò - ÁíáìÝíåôáé ðñïóöõãÞ óôç Äéêáéïóýíç
Σε θέσεις µάχης για να εµποδίσουν τη λειτουργία
των πυρηνελαιουργείων και τη δυσοσµία που κάθε
τέτοια εποχή αναδύεται δυσκολεύοντας την καθηµερινότητα όσων ζουν στα κοντινά της ΒΙΠΕ χωριά, αλλά
και στην Πάτρας, όπου φθάνει, όταν «βοηθά» ο άνεµος,

βρίσκονται κάτοικοι της περιοχής. «Δεν µπορούµε να
σταθούµε από τους καπνούς και τη δυσοσµία στα σπίτια µας» δηλώνουν κάτοικοι από τον Άγιο Στέφανο, τα
Λουσικά, την Άρλα, τον Αλισσό ακόµη και από τα Σαγέικα. Μάλιστα, βρίσκονται σε ευθεία συνεννόηση για να

αποκλείσουν τις δυο µονάδες που λειτουργούν στην
περιοχή αν δεν περιοριστεί η λειτουργία τους και δεν
ληφθούν µέτρα από τις αρµόδιες Αρχές. Δηλώνουν δε
έτοιµοι να καταφύγουν και πάλι στη δικαιοσύνη καταθέτοντας µηνύσεις αν δεν αλλάξει κάτι άµεσα.

Ðñïóðïéïýíôáé
õðáëëÞëïõò
ôçò Äéåýèõíóçò
ÊôçíéáôñéêÞò…
Êáôáããåëßåò ãéá ðÝíôå
Üãíùóôïõò, ïé ïðïßïé
ìðáßíïõí óå óðßôéá...

Σε έως 120 δόσεις θα µπορούν να εξοφλήσουν τα ληξιπρόθεσµα χρέη τους έως
50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταµεία εργοδότες ή αυταπασχολούµενοι, σύµφωνα
µε όσα προβλέπει Υπουργική Απόφαση η οποία δηµοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Σύµφωνα µε την γ΄ τριµηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών πάνω από 1 εκατοµµύριο εργοδότες και επαγγελµατίες
οφείλουν έως 50.000 ευρώ προς το τέως ΙΚΑ, τον τέως ΟΑΕΕ, τον τέως ΟΓΑ και τον
τέως ΕΤΑΑ. Τα χρέη αυτά, τα οποία αθροιστικά φτάνουν τα 10,2 δισ. ευρώ, έχουν από
1/1/2017 µεταβιβασθεί σταδιακά στο ‘’διάδοχο’’ όλων των παραπάνω ταµείων, δηλαδή
στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, µετά από καταγγελίες κτηνοτροφών και
ιδιοκτητών οικόσιτων πουλερικών στην ευρύτερη
περιοχή της Ναυπακτίας και
Δωρίδας, ότι οµάδα πέντε
ατόµων µε αυτοκίνητο που
φέρει την ένδειξη «Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
επισκέπτονται, τις τελευταίες µέρες, οικίες που διατηρούν οικόσιτα πουλερικά
µε το πρόσχηµα λήψης αίµατος από αυτά, ισχυριζόµενοι ότι είναι υπάλληλοι
των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενηµερώνει

τους ενδιαφερόµενους πως
«οι κτηνιατρικές υπηρεσίες
δεν προβαίνουν σε αιµοληψίες αυτού του τύπου
χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε τους ιδιοκτήτες
πουλερικών. Σε κάθε δειγµατοληψία παραδίδονται
στον ιδιοκτήτη της εκτροφής αποδεικτικά έγγραφα
ή ζητείται η ενυπόγραφη
συναίνεση του. Σε κάθε περίπτωση οι κτηνοτρόφοι
µπορούν να επικοινωνούν
µε τα Αγροτικά Κτηνιατρεία
Ναυπάκτου και Ευπαλίου,
στα τηλεφώνα 2634027619
και 2634051260,για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ενηµέρωση».

Óýóôçìá Ýãêáéñçò áíß÷íåõóçò
öùôéÜò óå Êïôý÷é - ÓôñïöõëéÜ

ÖÏÑÏ-ËÏÔÁÑÉÁ

ÓÅË.3

Ðåñéóóüôåñá ÷ñÞìáôá
êáé ôõ÷åñïß ôï ÄåêÝìâñéï
ÓÅË.6

ÐñïâëÝøåéò ãéá ôïí ðéï êñýï
ÄåêÝìâñç ôùí ôåëåõôáßùí åôþí

ÓÅË.2

Áßôçìá ãéá ìåßùóç ôùí äéïäßùí
óôçí Á÷áÀá, üðùò óôçí Åãíáôßá
ÓÅË.7

Ìçíýóåéò
êáé áãùãÝò
ìå öüíôï
ôéò åêëïãÝò
Στο «κόκκινο» πήγε η
αντιπαράθεση ανάµεσα
στις παρατάξεις Μαρλαφέκα - Κρίκη, εν όψει των επιµελητηριακών εκλογών.
Με µηνύσεις και αγωγές
απάντησε ο απερχόµενος
πρόεδρος σε ανακοίνωση του Κρίκη, για κάποια
εταιρεία
συµφερόντων
και Μαρλαφέκα…
ÓÅË.5

Ï ðáôÝñáò
åðÝóôñåøå
ôï êëåììÝíï
äßêõêëï...
Από τους αστυνοµικούς
του Τµήµατος Ασφαλείας
Μεσολογγίου, σχηµατίστηκε δικογραφία για κλοπή σε
βάρος ενός 14χρονου και
δύο ακόµη συνεργών του, οι
οποίοι αφαίρεσαν µια σταθµευµένη µοτοσικλέτα στο
Μεσολόγγι. Σηµειώνεται ότι
ο πατέρας του 14χρονου
όταν ενηµερώθηκε για την
κλοπή, εντόπισε και επέστρεψε τη µοτοσικλέτα στον ιδιοκτήτη της.

Ðñüùñïò
÷áìüò ôçò
Ìáñßáò
ÖåñìåëÞ
Θλίψη προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος της Μαρίας
Φερµελή, στα 46 µόλις χρόνια
της, χθες το πρωί. Ήταν σύζυγος του Μιχάλη Ανδρίκου, του
οµώνυµου ζαχαροπλαστείου
στη Γερµανού, στην Πάτρα. Το
ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο
παιδιά, τον Γιώργο και την Αγγελική. Η κηδεία της θα γίνει
την Κυριακή στις 11 το πρωί
από τον Ι.Ν. Αγ. Δηµητρίου.
ÓÅË.4