Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

11oC, 12.00

14oC, 6.00 μ.μ.

13oC - Υγρασία 69%-87% - Άνεμοι: NΔ 2 - NA 3 μπ. - Ανατολή ηλίου: 07:23 - Δύση ηλίου: 17:06

•

€1

•

www.enimerosi.com Óáââáôïêýñéáêï 2-3 Äåêåìâñßïõ 2017 Áñ. Öýëëïõ 4544

Áíïé÷ôÞ åðéóôïëÞ ìå áöïñìÞ ôï áíáðôõîéáêü óõíÝäñéï

êïí ÁëÝîç Ôóßðñá,
ðñùèõðïõñãü.
Åíôáýèá
Ç áíáäéáíïìÞ ôùí ðüñùí ãßíåôáé ôï
æçôïýìåíï ãéá Ýíáí ðëïýóéï ôüðï, üðùò ç
ÊÝñêõñá êáé ôá Éüíéá íçóéÜ. Ï ó÷åôéêüò
ðñïâëçìáôéóìüò ôïõ 1ïõ Óõíåäñßïõ ãéá ôïí
êåñêõñáúêü ôïõñéóìü õðïäåéêíýåé ôçí åõèýíç
ôçò ãåíéêÞò êõâÝñíçóçò, áðïêáëýðôïíôáò êáé
ôçí ðñïóäïêßá ôùí Åðôáíçóßùí 2&3 >>

ÈÝëåé ïðùóäÞðïôå
êÜôé áðü ôçí
Ôñßðïëç ï ÁÏÊÊ!

17 >>

¼ëåò ïé åêäçëþóåéò ôïõ Óáââáôïêýñéáêïõ êáé ôçò ÄåõôÝñáò 12&13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα