Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη
Δεκεμβρίου
ημερινη οικονομικη ciolKN CGIplepl
ta Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δημόσιοι ΕΕωδικαστ1KOS
υπάλληλοι
"Αποκαλυπτήρια
Τα «μυστικά» για
ηρόωρη σύνταξη
poprou , για τη ρύθμιση οφειλών
Ύστερα από πολύμηνη οφειλέτη, μέσω της
κυοφορία δημοσιεύ. ιστοσελίδας της Ειδ
τηκε την Τετάρτη το κής Γραμματείας Δια.
βράδυ στο ΦΕΚ η από- χείρισης ιδιωτικού
φαση για τη ρύθμιση χρέους (ΕΓΔ1)
των ληξιπρόθεσμων Επίσης, το τελικό κείοφειλών σε δημόσιο και μενο της απόφασης
τράπεζες με την αυτοματοποιημένη διαδικασία η οποία αφορά
οφειλέτες με σύνολο
υποχρεώσεων έως και
50.000 ευρώ
Το τελικό κείμενο προβλέπει«Κόφτη» στον
αριθμό των δόσεων.
Έτσι όσοι χρωστούν
έως 3000 ευρώ θα μΠΟ.
ρούν να εξοφλήσουν το
Πολύ σε 36 δόσεις ενώ
όσο περισσότερα είναι
τα κέρδη μια επιχείρη
σης τόσο μικρότερος
θαείναι ο αριθμός των
Διάφορα «κλειδιά»
ασύνταξη με35ετια
37ετία υπάρχουν
στο Δημόσιο. Κάποια
από αυτά τα «κλει.
δια» αφορούν και γονείς , δημοσίους
δίδει στο δημόσιο αλλ
και στις τράπεζες το
καίωμα άρνησης ρύθμι.
σης σε περίπτωση που
κριθεί ότι ο οφειλέτης
Αναλυτικότερα,
φωνα με τη ΚΥΑ:
Οι δημόσιοι υπάλλη
λοι που δεν πιάνουν
Τυποποιημένος Τρ6πος αξιολόγησης βιωσι
σεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπα
ται υπόψη το μεγαλοτερο rooo που προκά
γωγής στο ν.4469/2017,
σύγκριση
μότητας
Προκειμένου
οφειλέτης να κριθε
βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθ
μισης, πρέπει να πληροί
σωρευτικά το Παρα
συνέχεια στην 11
β) Ο λόγος του συνό.
. του καθαρού αποτε
εκιναει
ηαυεημένη.
κράτηση
λου των οφειλών, μετά
την αφαίρεση των υπερημεριών και προσαυξήσεωνπρος το καθαρό
λέσματος προ φόρων
τόκων και αποσβέσεων
της τελευταίας χρήσης
φόρων, τόκων και αποσεων, πρέπει να
δύο πλέον θετικών κα.
θαρών αποτελεσμάτων
Η υπουργική απόφαση
α)θετικό καθαρό απουπ ρ Μ ΠΥ πρόβλμα και ρευσε τέλεσμα αιροο έσεων εβέσεων μικρότερος ο νόρων ελε σάτυν
πρόστιμα και προσαυξή.
σεις έως και 95% ενώ η
τόκων και αηοσβέσεων
κατά την τελευταία
εινα ος ή μικρότερος
ano οκτω. Ila την εφαρ.
προ φόρων τόκων και
an00βεσεων.ano
στουs
δημόσ10US
υπαλλήλ°us
ηλεκτρονική αίτηση του
τρεις Τελευταίες, χρήπροϋπόθεσης λαμβάνε
nds θα μάθετε
αν κερδίσατε
v tele T114 στην Πρώτη κλήρωση -S:
oo oplo pan na στη λοταρία αποδείξεων ΙΚΑ e1.00 23.00%
νουαρίου ή του Φε
13.00%
μική παρακράτηση τον
νέων εισφορών υπέρ
του Μετοχικού Τα
μείου Πολιτικών Υπαλ
λήλων (MTNY). Το
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9