Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΙΡΩΙΝΗ
| Δεκεμβρίου |
1 Αριθ:Φύλλου 69151
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενών
Τιμή Φύλλου 1
0.15e
Συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Γρεβενών
Παρέμβαση
Γ.Γ.Α στην ΕΠΟ για την υπόθεση Κουπτσίδη
Δευτέρα
4 Δεκεμβρίου 2017
Αν και καθυστερημένα, ο γενικός γραμματέας αθλητισμού
Τζούλθος Συναδινός κάλεσε
με επίσημο έγγραφο τον
πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη
Γραμμένο να επιληφθεί
της υπόθεσης Κουπτσίδη,
σύμφωνα με την οποία ο
πρώην νομάρχης και δήμαρχος
Γρεβενών και νυν μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροής της
ΕΠΟ, φέρεται να εμπίπτει στα
κωλύματα του ν.2725/99.
Συνέχεια στην 13
Συνέχεια στην 11
"Αποκαλυπτήρια"
για τη ρύθμιση
οφειλών
δώρου
Χριστο υνένVoV 2017
Ο Οργανισμός
Απασχόλησης
Εργατικού Δυνα
μικού θα καταβάλει νωρίτερα από
τις προηγούμε
Πρόσκληση
Παρουσίασης Στρατευσίμων Ινες χρονιές με
δώρο Χριστου
κλάσης 2021
έννων 2017
Συνέχεια στην 10
Συνέχεια στην 12
Συνέχεια στην 5
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
Κάθε ημέρα κοντά στον αναχνώστη