Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Τράπεζες: Ασος στο
μανικι του stress test τα «κόκκινα» δάνεια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 01/12/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Η υπουργός Εργασίας Έφη ΑΧΤσιόγλου
χρονια
Στις 15 Δεκεμβρίου πληρώνεται το κοινωνικό μέρισμα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Πώς εξελίσσεΤαι η διαπρα ΥμάΤευση
Eurobank:
Για να επαληθευτεί η πρόβλεψ η της Κομισιόν
Θετικά μηνύματα
για το ΑΕΠ σΤΟ Τρίτο Τρίμηνο
DW Εναβήμα
πιο κοντα
σκε αλαια
η Ελλάδα
σμού για ρυθμό οικονομ λεμητηςΚομισιόν και του προϋπολογι
μεγέθυνσης της τάξης του 1,6% το
2017 τότε θα πρέπει ο τριμηνιαίος ρυθμός μεταβολής του Πραγμα.
τικού ΑΕΠ για το 3ο και το 4ο τρίμηνο 2017 να διαμορφωθεί σε
επίπεδα οριακά υμηλότερα του 1,3%, τονίζει η τράπεζα
Eurobank
Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 η
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
αρνεστο ακο νωσε ναίω
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Αύξηση καθαρών κερδών
ωρινα στοιχεια των τριμηνιαιων
eGVIKών λογαριασμών για το 30
Τρίμηνο 2017. Η επόμενη δημ0σίευ.
ση, δηλαδή των στοιχείων για το 40
τρίμηνο 2017είναι προγραμματισμένη για τις 5 Μαρτίου 2018, Δύο
μέρες αργότερα, ήτοι στις 7
Μαρτίου 2018, αναμένεται η αναΚΟΝωση της 1ης εκτίμησης για τον
ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης του έτους 2017
163,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο,
αυξημένη κατά 31,6%.Ta an°τελέσματα προ φόρων
διαμορφώθηκαν σε κέρδη 105,1 εκατ. ευρώ έναντι
κερδών 53,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, ενώ
τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των
φόρων και των δικαιωμάτων μειοΨηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 47,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών
25,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα,
αυξημένα κατά 88,8%.
Βελτώμένα οικονομικά αποτελέσματα εμφάνισε η
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ στο ενναμμηνο, καταγράφοντας αύξηση
καθαρών κερδών κατά 88,8% και αύξηση Πωλήσεων
κατά 3,3%
Συγκεκριμένα, Ορως ανακοινώθηκε, οι ενοποιημένες
Πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 867,6
εκατ. ευρώ, έναντι 840,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο
του 2016, αυξημένες κατά 3,3%.Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) Του Ομίλου ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 215,5 εκατ. ευρώ, έναντι
ΑρηςΔρόσης
αναδείχθηκε
Έλληνας Quality
Leader
για το 2017
Τις εργασίες της 6ης διμερείς συναντήσεις ακής Πρυτοβουλίας δύσεις σε Τομείς (EBRD)
Συνόδου Κορυφής με εκπροσώηους One Belt One Road onuc η Τεχνολογία, ΣΤΟ Πλαίσιο της 6ης
Κίνας και χωρών της κυβερνήσεων χωρών και η επέκταση της η βιομηχανία, η Συνόδου CEEG
Κεντρικής και Ανατο- της Κεντρικής και οικονομικής και ενέργεια και ο Τουρ- Πραγματοποιήθηκε
λικής Ευρώηης Ανατολικής εμπορικής συνερ σμός.
(CEEC) Παρακο- Ευρωτης αναφέρε- γασίας μετις χώρες
λούθησε ο Υφυπο- ται στην ανακοίνυ- της Κεντρικής και sa; Παρατηρητές Συνεργασίας στο
υργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης κ. Στέργιος ΠΙΤσόρλας στη Αντικείμενο της δο- ενθαρρύνει mg Την Ελλάδα, η 1.000 επιχειρηματίες
στην6ησύνοδοκορυφής
To Forum Οικονομι
κής και Εμπορικής
A v a τ ο λ ι κ ή ς
Ευρώπης. Επίσης
Παρακολούθησαν τη
Σύνοδο, εκτός από
onoio συμμετείχαν
περισσότεροι από
Συγχαρητήρια ΣΕΒΙΤΕΛ για
την εξάρθρωση κυκλώματος
νόθευσης ελαιολάδου
κρατικής
γασίας nou είναι
ευρέως γνωστή ως
μηχανισμός «16+1»,
αποτελούν
Προώθηση της κνε
συμμετέχουσες
χώρες να επιταχυνουν τα Προγραμματα συνδεΑυστρία, η Ελβετια,
ηλευκορωσια, εκ pόου,Πος της Ε.Ε. και
η ΕυρωΠαίκή Τραπεαπό την Κίνα και από
χαρες της Κεντρικής
και Ανατολικής
Eupumc
συνερΣΤΟ Πλαίσιο της
Συνόδου, στην οποία
η Ελλαδα συμμετέχει
ως παρατηρητής ο
υφυπουργός είχε
η σιμότητας και να ζαΑ
Τις επεν- και Ανάπτυξης