Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Noumpi
Πέμπτη
Νοεμβρίου
Έτος 200
ημερινη οικονομική C1δικη
ιοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΊΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.00€
«OlEnAnves
ΟΓΕλλώ s Στα μέσα Δεκεμβρίου
ανάκαμ η Πληρωμή τns εξισωτικήS
δεν νιώθουν την
εκίνησαν οι ενστάσε!
Στα μέσα Δεκεμβρίου
αναμένεται να καταβληθούν τα ποσα της
Εξισωτικής Αποζημίωσης στους δικαιούχους
αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτό τουλάχι.
στον προκύπτει απο
σχετική, απόφαση του
ΟΠΠΕΚΕΠΕ, που avapτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
και αφορά τη διαδικασία των ενστάσεων, η
οποία ξεκίνησε ήδη από
Χθες Τετάρτη 29 Νοεμ.
βρίου. Αναλυτικότερα:
Περιθώριο μέχρι τις
12 Δεκεμβρίου έχουν
αγρότες και κτηνοτρόφοι προκειμένου να
υποβάλλουν τις ενστά,
σεις τους για την εξισωτική αποζημίωση του
2017, (αρχής γενομένης από την Τετάρτη 29
Νοεμβρίου), μετά την
του προκειμένου να
«τρέξει» η διαδικασία
της πληρωμής των δικαιούχων, η οποία σύμφωνα με τον
ΟΠΕΚΕΠΕ, θα γίνει ξεχωριστά από τις πιστώ.
σεις για την εξόφληση
του τσεκ και με δια
φορά μιας εβδομάδας.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα
προηγηθεί η εξόφλη
του τσεκ, με ποσό
ύψους Περί το 1 δις
ευρώ, με πιθανότερη
ημερομηνία ος την Πα
ρασκευή 15 Δεκεμβρίου
ακολουθήσειη πίστωση
της εξισωτικής
Ο γερμανικός Τύπος
στρέφει για άλλη μια
φορα την προσοχή
του στην ελληνική οονομική και κοινωνική πραγματικότητα
με αφορμή την επιστροφή των εκπροσώπων των θεσμών
στην Αθήνα ώστε να
προετοιμαστεί το
πραγματοποίηση πληρωμής εντός του μηνός
Δεκεμβρίου2017»
ξης 2014-2020.»
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθ
1847 511072604 2016
ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β'. ΑΔΑ
6TXY4653nr-15 ) YA
όπως αχύει. ολοκληρώ
θηκε η πρωτη κατάταξη
των ηαραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο!3
"ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕΠΕ
ΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑ
ΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
έγγραφο του ΟΠΕ
Θέμα:
ανάρτησης
σμάτων
«Οδηγίες
αποτελε.
Παραδεκτών
είσιμο της τρίτης
συνέχεια στην 11
Μπαίνει
κόφτη
Μάλιστα στην εγκύ- Αιτήσεων (Εγκεκριμέ.
κλιο αναφέρεται χαρα νων) και Μη Παραδεκτηριστικά ότι''.ηκτών Ατήσεων
εξέταση των προσφυ- (Απορριπτόμενων)
γών πρέπει να διεξάγε. καθώς και εξέτασης ενσε μισθ0S
σε σ Ο S ανάρτηση εγκριθέντες τα βαράλληλαμεολο- δικοφ τών οσμών ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΔΙΚΑ
300.000
δημοσιων
με τους' εγκριθέντες
και τους απορριπτόμε.
νους από τον ΟΠΕ.
ΚΕΠΕ.
Ηαπόφαση αυτή έρχευποβολή και να λοκληρωθεί άμεσα έως
τις 15/12/2017 δεδομέ.
νου του χρονοδιαγρ μ.
ματος
Εξιστικής Άζημί.
σης έτους 2017-Μέτρο
13, Υπ μέτρα, 13.1. και
13.2 . του Προγράμμα.
τος Αγροτικής ΑνάπτυΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" του
ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισω.
τη-A ζημίωση)
Μετά την πραγματοποί
συνέχεια στην 10
υπάλληλων
1η Γενάρη
Κοινωνικό
μέρισμα:
Μειωμένους μ--Zus 20 & 21 Δεκεμβρίου τα χρήματα
σθούς θα δουν από
την αρχη του νέου
ετους περισσοτεροι
από 300.000 υπαλλ
Otous δικαιούχ0US
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2